Продължете към съдържанието
Home » Секция „Агротехника“

Секция „Агротехника“

През всички етапи от историческото развитие на Добруджански земеделски институт още от 1942 г. когато е бил земеделска опитна станция колективът на секцията по Агротехника разработва отделни елементи от технологията на отглеждане на основните полски култури в страната. Същите са основата на цялостни технологии, които включвайки иновационни решения, подпомагат земеделското производство за получаване на устойчиви агрономически и икономически резултати.

Научноизследователската работа в секцията се води в няколко основни направления:

• Обогатяват се познанията за ролята на сеитбообращението като се изясняват редица въпроси по редуване на културите, чрез отглеждане на различни агрофонове във връзка с новите тенденции в зърненото производство и изискванията за поддържане и подобряване на почвеното плодородие. Освен различните типове класически сеитбообороти се изследват възможностите за уплътняване на сеитбооборота с предкултури и следжътвени култури при неполивни условия. Изследват се проблемите при кратковременно и продължително монокултурно отглеждане на някои зимни житни, като се търсят средства за преодоляване на отрицателните явления, произтичащи от несамопоносимостта им. В начален етап са проучванията върху проблемите на биологичното производство. Изследванията се извършват при житни и бобови култури.

• Система на обработка на почвата, включваща основна, предсеитбена и вегетационни обработки е обект на системни и продължителни изследвания, повече от 40 години. През отделните етапи се задълбочават изследванията по обработка на почвата в хоризонтално и вертикално направление. Обхванати са проблемите по обработка на почвата при отделните култури и като системи в сеитбообращението. Извършват се изследвания за установяване влиянието на времето и типа на обработка, както и дълбочината на извършването й. Проследява се не само прякото влияние на системата на обработка върху продуктивността на културите, но и върху промените във физичните и агрохимичните характеристики на почвата, както и някои странични явления върху фитоценозата. Конкретна тематика е насочена и към минимализиране на почвообработващите операции, безобръщателните и нулеви обработки. Проследява се влиянието на различните видове почвообработки в сеитбообращението върху показателите, характеризиращи водния режим на почвата, обемната плътност, общата порьозност, агрегатен състав и водоустойчивост на структурните агрегати;

• Изследователската работа по агрохимия и торене се развива в широк обем в следните основни направления: норми и съотношения на минерално торене на пшеница, царевица, слънчоглед и бобови култури; разработване системи на торене в сеитбооборота; изпитване на нови форми (химични, органични и органо-минерални), начини и срокове на внасяне на хранителни вещества; влияние на системното торене върху динамиката на усвояването на хранителни елементи през вегетацията; влияние на отделни агротехнически практики върху разхода на хранителни вещества за формиране на 1-ца продукция, заедно с нестопанската й част; въздействие на продължително системно торене, начини на обработка на почвата и на оползотворяване на следжътвените остатъци върху промените в подвижните форми на основните макроелементи, формите на почвената киселинност, общите форми и запаси на азот, фосфор и органичен въглерод и промените в груповия и фракционен състав на последния. Ново направление в научно-изследователската работа е изпитването на микробиологични продукти, ускоряващи разлагането на внесените в почвата следжътвени остатъци.

• Разширяват се изследванията по сортовата агротехника на житни, маслодайни и бобови култури. Проследява се при какво съчетание на някои основни агротехнически практики (срок, гъстота на сеитба, начини на хранене и др.), ново създадените сортове и хибриди проявяват максимално своя биологичен потенциал. При тези изследвания се проследява и генотипната специфика в усвояването на основните макроелементи при полски и вегетационни опити. При вегетационни и лабораторни условия се проучва влиянието на различни стресови фактори (засушаване, кисела реакция и др.) върху продуктивността на широк набор сортове и особеностите в постъпването и преразпределението на хранителните вещества. Характеризирани са над 50 генотипа пшеница по отношение способността им да усвояват фосфор от трудно достъпни фосфатни източници.

• Изследванията във връзка с извеждане борбата с плевелите при полските култури са свързани с установяване изискванията на внедрените в практиката хербициди, оптимизиране на дози, срокове и начини на внасянето им. Проучват се механични и биологични средства за унищожаване или намаляване отрицателното действие на плевелите върху отглежданата култура, икономическия праг на вредността им, конкуренцията им с културните растения по отношение износа на хранителни вещества и др. Научните изследвания са насочени и по посока на групи хербициди, проявяващи високо избирателно действие към сорта или хибрида, или това е т.н. селективност. Внедряването в практика

 

Състав

/завеждащ секция/

агрохимия и торене

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-245 ; 058/ 655-242

е-mail: nankova_margo@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Роля на продължителното прилагане на някои агротехнически практики (торене, обработка на почвата, внасяне на различни по вид растителни остатъци и други) за устойчиво управление на почвеното плодородие в района на Haplic Chernozems. Характеризирането на промените в почвеното плодородие се осъществява чрез проследяване промените в съдържанието на усвоимите форми на основните макроелементи; запасите от органично вещество в почвата, както и на груповия и фракционен състав на хумуса; формите на почвената киселинност, на фосфора и калия в зависимост от продължителното прилагане на изпитваните в Добруджански земеделски институт агротехники в трайни полски опити.
 • Генотипна специфика в минералното хранене на основните полски култури (пшеница и слънчоглед) - динамика на натрупване на хранителни вещества по органи и фази от развитието на културите; интензитет на постъпване и потребление; разход на хранителни елементи; ефективност на използване на хранителните вещества и други особености в усвояването на основните макроелементи за широк набор от сортове (хибриди) при метеорологичните условия за годините на изследване.
 • Влияние на различни по вид стресови фактори върху режима на хранене – продължително засушаване, нарастващи нива на обменен алуминий в почвата и др.
 • Проучване възможността на сортовете пшеница да усвояват фосфор от трудно достъпни фосфатни източници, отпадъчни Р-съдържащи продукти и биоорганоминерални торове, създадени на базата на био-конверсия на тунуски фосфорити и директна употреба на сурови фосфорити.
 • Изпитване на широк набор от торове, подходящи за листно внасяне, както и на препарати на биологична основа за предпосевно третиране на семената, с цел оценяване пригодността им за създаване на low input технология за торене в района на черноземните почви в Североизточна България при основните полски култури.

Творческа биография:

Родена на 18 юни 1953 г. в гр. Генерал Тошево. Завършва гимназия в родния си град и през периода 1970-1975 е студентка в Селскостопанска академия “Георги Димитров” - София, Агрономически факултет, специалност – полевъдство. След завършване на висшето си образование работи по разпределение като агроном в АПК “Тоблухин - Запад” (1975-1978). От 1978 е химик в лаборатория по Агрохимия в ИПС “Добруджа”, Г.Тошево, а през периода 1979 - 1983 - редовен аспирант в същия институт. Придобива научна степен през 1983 след защита на дисертация на тема “ Влияние на късното листно и почвено азотно торене върху добива и качеството на пшеницата” с ръководител Проф. дсн Петко Иванов. До 1996 е научен сътрудник I ст. по Агрохимия в ИПС”Добруджа”, а след това - старши научен сътрудник, ръководител на лаборатория по Агрохимия в ИПС ”Добруджа”- Генерал Тошево. От 2008 е ръководител секция “Агротехника” към Добруджански Земеделски Институт.

Специализации: Световен център по торене - Muscle Shoals, Alabama, USA през 1995, която е и първото участие на България в Световния център по торене.

Участие в симпозиуми и световни конгреси: Белгия, Молдова, Румъния, САЩ, Югославия, Чехия, Полша, Англия, България, Турция, Италия.

Спечелени степендии: Участие през 1992 г. в 4-ти Световен конгрес по фосфора на тема: ”Phosphorus, Live and Environment” – Гент, Белгия. Две последователни степендии от ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research), в Бърно-1998 г. (Чехия) и Кембридж - 1999 г. (Англия). Покана от Световния институт по фосфора IMPHOS (Казабланка), в гр. Пулави, Полша през 1998 г.

Членство: Член на ESNA; Член на Българската асоциация по торене; Член на Българското дружество по хумусни вещества; Член на Българското дружество по обработка на почвата; Член съюза на учените в България - Добрич и Експерт към Министерството на Екологията и опазване на околната среда в Република България.

Публикации: Над 100 броя в научни списания в България и в научните материали на конгреси и симпозиуми, където съм участвала. Научно-популярни статии (сп. Фермер, Агроном и друга земеделска преса), както и многобройни лекции и срещи със селскостопански производители по проблемите на торенето.

Ръководител на една дипломна работа и 2 докторантури

Публикации:

Научни статии

 1. Нанкова Маргарита 1982 - Влияние на късното листно и почвено азотно торене върху добива и качеството на пшеницата, Автореферат от кандидатска дисертация, 1982, София
 1. Нанкова Маргарита, 1983 - Влияние на късното листно и почвено азотно торене върху добива на пшеницата.Почвознание и агрохимия, 2, vol.XVII, 60-67
 1. Нанкова Маргарита, Витана Гоцова, 1983 - Влияние на късното азотно подхрнаване върху технологичните качества на зърното на сорт Добруджа-1. Почвознание и агрохимия, 3 vol.XVIII, 54-64
 1. Иванов Петко, Митко Господинов, Маргарита Нанкова, 1983 - Възможности и пътища за интензификация на торенето на пшеницата, Селскостопанска наука, 3 vol.XXI, 25-30
 1. Иванов Петко, Маргарита Нанкова, 1985 - Изпитване на течни комплексни торове за листно торене на пшеницата в съдови опити, Растениевъдни науки, 2, vol.XXII, 18-24
 1. Нанкова Маргарита, 1985 - Химичен състав на пшеничени растения по фази от развитието в зависимост от срока и начина на извършване на азотното торене. Растениевъдни науки, 8, vol.XXII, 24-31
 1. Гоцова Витана, Митко Господинов, Маргарита Нанкова, 1985 - Технологични качества на зърното на пшеница сорт Плиска в зависимост от торенето на предшественика, Растениевъдни науки, 12, vol.XXII, 29-39
 1. Нанкова Маргарита, Митко Господинов, 1985 - Выход сырого и чистого белка в зависимости от срока и способа внесения азоту под пшеницу. Вопросы селекции и генетики зерновых культур, Земиздат, София
 1. Господинов Митко, Маргарита Нанкова, 1988 - Поглъщане, потребление и разпределение на азота и фосфора в надземните органи на пшеницата. Растениевъдни науки, 4, vol.XXV, 16-23
 1. Илиев Васил, Петко Иванов, Маргарита Нанкова, 1989 - Начини и срокове на торене на полския фасул с молибден и Вукзал. Растениевъдни науки, 6, vol.XXVI, 5-9
 1. Щерева Лила, Иванка Стоева, Маргарита Нанкова, 1989 - Продуктивност на пшеницата и качество на зърното при продължително отглеждане на двуполка царевица-пшеница и монокултура. Научни трудове от юбилейна научна сесия “ 25 години комплексна опитна станция - Ямбол “, май, 1989 г.
 1. Иванов Петко, Митко Господинов, Радка Джендова, Петранка Дикова, Маргарита Нанкова, 1990 - Взаимодействие между почвения и торов фосфор в почви с различни запасености в зависимост от нормата на прякото торене и начина на внасяне на фосфорния тор. Почвознание и агрохимия, 3, vol.XXV, 3-9
 1. Господинов Митко, Маргарита Нанкова, 1990 - Резултати от изпитване на комплексни листни торове и растежни регулатори при пшеницата. Научна конференция “ Проблеми на технологията на производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул” 20-22 юни , ИПС - Ген. Тошево
 1. Стоянова Милка, Тони Тонев, Маргарита Нанкова, 1992 - Влияние на агроекологичните условия и азотното торене върху химическия състав и технологичните качества на семена от полски фасул. Почвознание, агрохимия е екология, v. XXVII, 2, 31-34
 1. Нанкова Маргарита, Ивайло Калинов, 1992 - Влияние на системите на обработка на почвата върху хумусното състояние на слабо излужен чернозем в района на Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, v. XXVII, 2, 40-43
 1. Нанкова Маргарита, Ивайло Калинов, 1992 - Проучване влиянието на системите на обработка на почвата в сеитбообращението върху върху плодородието на слабо излужен чернозем в Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, v.XXVII, No 3-4, 46-48
 1. Nankova Margarita, Emil Penchev, Ivaylo Kalinov, 1992 - Environmental, agrotechnical and biological effects on P-uptake and content in wheat in Dobroudja region. Forth International IMPHOS Conference- “Phosphorus, Live and Environment”, 8 - 11 September, Ghent, BELGIQUE
 1. Нанкова Маргарита, Тони Тонев, Лила Щерева, 1994 - Изменения питательного режима слабо вьiщелоченого чернозема в зависимости от длительного удобрения и чередования культур. Юбилейная научная конференция НПА “Селекция”, 14-15 .06.1994, Бэльц, Молдавия
 1. Nankova Margarita, 1994 - Seed N-content and its metabolism elements in common wheat, cv. Pryaspa. ESNA XXIV th Annual Meeting, September 12-16, 1994, Varna, BULGARIA
 1. Tonev T. , Margatita Nankova , 1994 - Influence of Agroecological and Agrometeorological conditions of N, P and K content in defatted sunflower kernels. ESNA XXIV th Annual Meeting, September 12-16, 1994, Varna, BULGARIA
 1. Iliev I.,Margarita Nankova , 1994 - Another type motor-driven portable soil sampler. ESNA XXIV th Annual Meeting, September 12-16, 1994, Varna, BULGARIA
 1. Mihov M., Margarita Nankova, Milka Stoyanova, 1994 - Agrobiological and Chemical Technological Characteristic in pea cultivars. EUCARPIA, Symposium on breeding of oil and protein crops, 22-24, September, 1994, Albena, BULGARIA
 1. Milev G., Margarita Nankova, Milka Stoyanova, 1994 - Effect of the mineral and bacterial fertilizarion of common bean ( Ph. Vulgaris L. ) on the yield, chemical composition and the cooking qualities of the seeds. EUCARPIA Symposium on breeding of oil and protein crops, 22-24, September, 1994, Albena, BULGARIA
 1. Stoyanova M., D. Svetleva, T.Mokreva, Margarita Nankova , 1994 - Effect of some chemical mutagenes on the characterirs forming the productivity and quality of bean. EUCARPIA Symposium on breeding of oil and protein crops, 22-24, September, 1994, Albena, BULGARIA
 1. Svetleva D., T. Mokreva, M. Stoyanova, Margarita Nankova, 1994 - Characterizing of inter-variety hybrids of dry beans. EUCARPIA Symposium on breeding of oil and protein crops, 22-24, September, 1994, Albena, BULGARIA
 1. Pentchev Emil, Margarita Nankova, 1994 - Mathematical models in agrotechnics. V International Congress - Computer technologies in Agricultural, 29 June - 4 July, Cambridje, ENGLAND
 1. Nankova Margarita, 1995 - A Systems Researcg Approach Using Crop Models in Bulgaria. Applying Crop Models and Desition Support Systems, vol. 2, IFDC, Muscle Shoals, Alabama, USA

28.Нанкова Маргарита, Иван Панайотов, 1995 - Особености в азотното хранене на различни генотипи зимна мека пшеница. Растениевъдни науки , v. XXXII, 1- 2, 12 - 16

 1. Нанкова Маргарита, Емил Пенчев, Лила Щерева, 1995 - Влияние на сорта върху добива, качеството и износа на хранителни елементи при пшеницата. Растениевъдни науки, v. XXXII, 1 - 2, 77 - 80
 1. Нанкова Маргарита, Милка Стоянова, 1995 - Влияние на азотното торене върху структурните елементи на продуктивността, износа и формите на азота при пшеницата. Растениевъдни науки, v. XXXII, No 3, 7 - 10
 1. Нанкова Маргарита, Милка Стоянова, 1995 - Влияние на азотното торене върху интензивността на постъпване на азота, количеството и качеството на белтъка при пшеницата. Растениевъдни науки, v. XXXII, No 3, 11-14
 1. Тонев Тони, Нанкова Маргарита, Милка Стоянова, 1995 - Влияние на полезащитните пояси в Добруджа върху добива и качеството на полския фасул. Растениевъдни науки, v. XXXII, No 5, 22-26
 1. Нанкова Маргарита, Генчо Милев, Милка Стоянова, 1995 - Влияние на минералното и бактериално торене върху добива, химическия състав и технологични качества на лещата. Растениевъдни науки, v. XXXII, No 5, 16-18
 1. Nankova Margarita, T. Tonev, 1995 - Environmental and Agrotechnical Effects on Nutrients Content, Uptake and Protein Content and Yield in Triticale in Dobroudja Region. The First Balkan Symposium on Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops, 26 - 29 May, 1995, Albena- IWS, BULGARIA
 1. Нанкова Маргарита, 1994 - Фракционен състав на хумуса на слабо излужен чернозем в зависимост от продължителното минерално торене и типа на сеитбообращението. I. Влияние на минералното торене. Пета национална конференция с международно участие на тема : “Почвознанието и стратегията за устойчиво земеделие в България”, 10-13 май 1994, НИИПА “Н.Пушкаров”, София; Публ. В Почвознание, Агрохимия и Екология, годн ХХХІ, том ІІІ, 112-114
 1. Нанкова Маргарита, Тони Тонев, Лила Щерева, 1995 - Фракционен състав на хумуса на слабо излужен чернозем в зависимост от продължителното минерално торене и типа на сеитбообращението. II. Влияние на типа на сеитбообращението. Пета национална конференция с международно участие на тема : “Почвознанието и стратегията за устойчиво земеделие в България”, 10-13 май 1994, НИИПА “Н.Пушкаров”, София, Публ. В Почвознание, Агрохимия и Екология, годн ХХХІ, том ІІІ, 115-117
 1. Nankova Margarita, 1996 - Estimation of nitrogen fertilization and its effect in combination with various organic materials on biological yields in two consecutive rotations wheat - maize in greenhouse. XXVIth Annual Meeting of ESNA, 12 - 16 September, Busteni, ROMANIA and Publ. in Romanian Agricultural Research, No 7-8, pp 9-14, 1997
 1. Нанкова Маргарита в колектив, 1996 - Технологии за производство на пшеница и ечемик през 1996/1997 (до зимни грижи), София
 1. Нанкова Маргарита в колектив, 1997 - Производство на пшеница и ечемик (Примерни технологии), София
 1. Nankova Margarita, Peter Yankov, 1997 - Effect of chiseling in crop rotation on the humic condition of slightly leached chernizem. XXVIIth Annual Meeting of ESNA, August 29 - September 2, Ghent, BELGIUM
 1. Nankova M., P. Yankov, E. Penchev, R. Djendova, 1997 - Humus fraction composition of the slightly leached chernozem in cheseling according to the size of soil units. 11 th World fertilizer Congress 7-13 September, 1997, Gent - BELGIUM
 1. Nankova M., P. Dikova, T. Alexandrov, 1997 - Genotype speceficity of nitrogen metabolism elements in wheat. 11th World Fertilizer Congress 7 - 13 September, 1997, Gent - BELGIUM
 1. Милев Г., М. Нанкова, 1997 - Износ на азот, фосфор и калий с надземната биомаса на фуражен грах в зависимост от торенето. Почвознание, агрохимия и екология, 3, 32-35
 1. Nankova Margarita, Emil Penchev, Radka Djendova, Todor Alexandrov, Petranka Dikova, 1998 - Phosphorus concentration, uptake and distribution in some wheat varieties overground parts. 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 16-20 June
 1. Nankova Margarita, Venezia Milkova, Peter Ivanov, Emil Penchev, 1998 - Genotype specificity in nitrogen nutrition of double haploid wheat lines. 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 16-20 June
 1. Nankova Margarita, Christofor Kirchev, Emil Penchev, 1998 - Application of mineral fertilizers in Bulgaria and their efficiency on the slightly leached chernozems of the Dobroudja region.11-th International Symposium “Codes of Good Fertilizer Practice and Balanced Fertilization”, September 27-29, Pulawy, Poland, p. 475-485
 1. Nankova Margarita, Kostadin Kostov, Emil Penchev, 1998 - Nitrogen, phosphorus and potassium interrelationship in different types of IWS “Dobroudja” wheat varieties. 11-th International Symposium “Codes of Good Fertilizer Practice and Balanced Fertilization”, September 27-29, Pulawy, Poland, p. 486-495
 1. Milev G., M. Nankova, 1998. Seed protein content of Common Bean Cultivars (Phaseolus vulgaris L) Depending on Biotic and Abiotic Factors. BulgJ. of Agric. Sci., 4(5), pp 633-639
 1. Нанкова Маргарита, К.Костов, 1999 - Особености в калиевото хранене на нови сортове Tr. aestivum L. Научен семинар “Потребности от калиево торене при основните земеделски култури в България”, 9 юни,София, България, 27-38
 1. Кирчев Христофор, Марг. Нанкова, 1999 – Продължително торене на слабо излужените черноземи. Научен семинар “Потребности от калиево торене при основните земеделски култури в България”, 9 юни,София, България, 39-47
 1. Нанкова Маргарита, Н.Нанков, Н.Ненов, М.Христов, 1999 - Биологични изисквания на слънчогледа във връзка с калиевото хранене и състояние на минералното торене на тази култура в България. Научен семинар “Потребности от калиево торене при основните земеделски култури в България,, 9 юни, София, България, 48-57
 1. Kostov K., Nankova M., Penchev E., 1999 - Genetic variations in the dynamics of dry matter accumulation, nitrogen assimilation and translocation in new T. aestivum L. varieties. I. Dynamics of dry matter accumulation, grain yield and structural elements of yield. XXVIXth Annual ESNA Meeting, September 7-12,Wye, Kent (UK) , p. 34-40
 1. Nankova M., Kostov K., Penchev E., 1999 - Genetic variations in the dynamics of dry matter accumulation, nitrogen assimilation and translocation in new T. aestivum L. varieties. II. Nitrogen assimilation and translocation in relation to grain yield and protein content. XXVIXth Annual ESNA Meeting, , September 7-12,Wye, Kent (UK), pp. 41-47
 1. Nankova Margarita, Christofor Kirchev, Emil Penchev, 1999 - Effect of long-term fertilization with different norms and rates of nutrients on slightly leached chernozem fertility. XXVIXth Annual ESNA MeetingSeptember 7-12,Wye, Kent (UK), pp. 20-26
 1. Nankova Margarita, Venezia Milkova, Peter Ivanov, Emil Penchev, 1999 - Genetic variation of dry matter and nitrogen accumulation of double haploid wheat lines. XXVIXth Annual ESNA Meeting, September 7-12,Wye, Kent (UK), pp.48-54
 1. Nankova Margarita, Djendova R., Kirchev Ch., Penchev E., 1999 -Effect of long-term nutrition elements norms and ratios on humic condition of the slightly leached chernozem in Dobroudja. XXVIXth Annual ESNA Meeting, , September 7-12,Wye, Kent (UK), pp 27-33
 1. Касимов И., И. Панайотов, К. Костов, Т. Тонев, П. Янков, М.Нанкова, И. Илиев, П. Димитров, Г. Събев, Др. Георгиев, 1999 – Зимна мека пшеница - Технология , Земеделие 3,2-24, София
 1. Милев Г., Марг. Нанкова, 1999 - Ефект на заораването на следжътвения растителен остатък на предшественика върху добива зърно он царевица, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol.2, 2, 163-170, Published by Upland Stokbreeding and Agriculture
 1. Господинов М., Т.Тонев, Марг. Нанкова, П.Иванов, Ир. Иванова, 1999. Влияние на продължителното минерално торене върху качеството на протеина в зърното на пшеница І. Параметри на продуктивността при пшеницата, Съюз на учените в България, клон – Добрич, Научни съобщения на учени, т. І, 81-96
 1. Margarita Nankova, Hristofor Kirchev, 2000 - Effect of long-term mineral fertilization on humic condition of the slightly leached chernfzem in Dobroudja, First National Conference on Humus Substances and Soil Tillage, 11-12 May, Borovec, BULGARIA
 1. Николова Марг., Марг. Нанкова, 2000. Калият – предпочитан елемент от слънчогледа. International Potash Institute, Coordinator Central/Eastern Europe CH-4001, Basel/SWITZERLAND
 1. Нанкова Марг., Петър Янков, Радка Джендова, Емил Пенчев, 2001 - Ефект на безотвалните обработки на почвата върху хумусното състояние на слабо излужен чернозем в района на Добруджа. Национална конференция с международно участие “90 години почвознание в България”, София, Публ. в Почвознание, агрохимия и екология, 4-6, 234-236
 1. Нанкова Марг., К.Костов, 2002. Толерантност на български сортове пшеница към условията на кисела почвена реакция. I. Влияние на нивото на обменния алуминий върху добива зърно, Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, 21-22 май 2002. Садово-Пловдив, том ІІ, 127-134
 1. Костов К., Н.Нанков, Марг.Нанкова, Н.Ценов, Е.Пенчев, Н.Ставрева, 2002. Български сортове пшеница-производство, торене, използване и ефективност на хранителни вещества. Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, 21-22 май 2002. Садово-Пловдив, том II, 135-143
 1. Нанков Нечо, Нено Ненов, Маргарита Нанкова, Михаил Христов 2002 - Състояние на слънчогледовото производство и употребата на минерални торове при тази култура в България. Аграрен Университет - Пловдив“100 години от рождението на акад. Павел Попов”, Юбилейна научна конференция – “Акад. Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България”, Научни трудове, том XLVII, кн. 1, 437-443
 1. Милев Г., Марг. Нанкова, 2003 - Ефект на заораването на следжътвения растителен остатък на предшественика върху добива на семе от слънчоглед (Heliantus annus L). Научна конференция с международно участие - Стара Загора, том I, Аграрни науки - част 2, 117-121
 1. Nankova Marg., P.Yankov, E.Penchev, 2003 - Investigation on the Effect of Ploughing and Some Minimal Soil Tillages on the Condition of Organic Matter in the Slightly Leached Chernozems of Dobroudja. Bulgarian Journal of Ecological Science, Second National conference on Humus Substances with International Partisipation “Ecology and Future”, vol. II, No 3-4, pp. 101-102
 1. Нанкова Марг. А. Иванова, 2004. Влияние на листното торене с течен К-хуматен ломбрикомпост върху химическия състав на зърното при сортове T.aestivum L., Научна конференция с международно участие “Стара Загора –2004”, т. 2, 162-167
 1. Yankov P., M.Nankova., E.Penchev,2004. Changes of available phosphorus content in the structure fractions of slightly leached chernozem (Luvic Phaeozem) under the effect of soil tillage systems. Национална конференция с международно участие “Производство и употреба на фосфорсъдържащи торове и балансирано торене за устойчиво земеделие”, София; Публ в: Bulgarian Journal of Ecological Science “Ecology and Future”, vol. III, No 3, 14-19
 1. Nankova M., N.Tzenov, K.Kostov, 2004. Respons of T.aestivum L. varieties to phosphorus fertilization with different phosphate sources. I. Effect on grain yield in the year of direct action. Национална конференция с международно участие “Производство и употреба на фосфорсъдържащи торове и балансирано торене за устойчиво земеделие”, София; Публ. в: Bulgarian Journal of Ecological Science “Ecology and Future”, vol. III, No 3, 14-19
 1. Нанкова Марг., А.Иванова, Е. Пенчев, 2004. Характеристика и възможности за използване на течен К-хуматен ломбрикомпост през вегетацията на T.aestivum L., Field Crops Studies, vol 1, № 2, 292-299
 1. Пенчев Е., Марг.Нанкова, Ив. Стоева, 2004. Моделиране зависимостта на показателите за качество на зимната мека пшеница от минералното торене, Field Crops Studies, vol 1, № 2, 300-304
 1. Нанкова Марг.,Т.Тонев, 2004. Концентрация на основните макроелементи и разпределението им в растенията по фази на развитие в зависимост от предшестващото и прякото азотно торене при слънчогледа. 1 Концентрация и преразпределение на азота. Field Crops Studies, vol 1, № 3, 439-447
 1. Кирчев Хр., Марг.Нанкова, 2004. Влияние на системното минерално торене върху хранителния режим на слабо излужен чернозем, Почвознание, агрохимия и екология, № 2, 73-78
 1. Nankova M., K.Kostov, E.Penchev, 2004. Tolerance of Bulgarian Wheat Varieties to Conditions of Acid Soil Reaction. II. Effect of Exchangeable Aluminium on Root Mass and Root-shoot Relation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10, 117-124
 1. Ненов Н., М. Нанкова, М.Христов, 2004. Влияние на някои комплексни торове върху елементи на продуктивността при слънчогледа. Научни съобщения на СУБ, клон Добрич, том 6, № 1, 85-90
 1. Филчева Е., Р. Митовска, С.Кръстанов, К. Стойнев, И.Димитров, С.Русева, З. Петкова, Г.Петкова, М.Нанкова, Д.Стойчева, Б.Русева, Т. Райчев, М. Банов, 2005. Растителните остатъци - отпадък или богатство, Национална конференция с международно участие “Управление , използване и опазване на почвените ресурси”, 15-19 май 2005, 127-133
 1. Nankova Margarita, R. Djendova, E. Penchev, H.Kirchev, P.Yankov, 2005. Effect of some intensive factors in agriculture on the ecological status of slightly leached chernozems , Proceedings National Conference with International Participation “Management, Use and Protection of Soil Resources”, 15-19 May 2005, Sofia, 155-159
 1. Nankova Margarita, Nikolay Tsenov, Ivan Belchev, 2005. Study on the production potential and mineral nutrition of short-stem Triticum aestivum L. lines in relation to breeding. I. Effect of fertilization on dynamics of dry matter accumulation and grain yield. Proceеdings of a Balkan Scientific Conference, dedicated to 80th anniversary of the Institute of agriculture – Karnobat, part two, 437-442
 1. Събев Г., М.Титянов, М.Нанкова, Н.Нанков, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) I. Динамика и интензитет на натрупване на въглехидрати при пшеницата в зависимост от степента на заплевевяване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,343-348

81.Нанкова М.,.М.Титянов, Г. Събев, Н.Нанков, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) II.Промени в усвояването на макроелементи при пшеницата в зависимост от степента на заплевеляване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,349-354

 1. Нанков Н., М.Титянов, Г. Събев, М. Нанкова, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) III. Икономическа ефективност на хербицида Дерби-175 СК в борбата с плевелите при пшеницата. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,355-358
 1. Nankova M., D.Bojinova, R.Velkova, E.Penchev, 2005. New bioorganomineral fertilizers and testing at genotypes T.aestivum L., Национална конференция с международно участие “Производство и употреба на фосфорсъдържащи торове и балансирано торене за устойчиво земеделие”, София, Публ. в Почвознание, агрохимия и екология, № 1, 75-81
 1. Нанкова М., К.Костов, И.Белчев, Е.Пенчев, 2006. Характеристика на високоотзивчиви на антерна култура DH-линии на сорт Свилена (Т.aestivum L.) I. Ефект на минералното торене върху натрупването на въглехидрати по органи и фази на развитие. Field Crop Studies vol. III, №.4. pр.501-511
 1. Нанков Н., М.Нанкова, Е.Колева, 2006. Потребление и ефект на минералните торове в района на Добричка област за периода 1995-2000 г. Field Crop Studies vol. III, №.1. pр. 113-120
 1. Нанкова М., Е.Пенчев, 2006. Влияние на продължителното минерално торене върху процеса на формиране на продуктивността и физичните качества на зърното на сорт Енола (Т.aestivum L.). Field Crop Studies vol. III, №.1. pр. 125-136
 1. Иванова А., М.Нанкова, Н.Ценов, 2006. Влияние на сорта и торенето върху усвояването на макроелементи при Т.aestivum L. в условията на вегетационен експеримент. Field Crop Studies vol. III, №.1. pр. 137-14
 1. Нанкова Маргарита, Даринка Божинова, Николай Ценов, Емил Пенчев, Росица Велкова, 2006. Bio-conversion of Tunisian phosphorites and its possibility of their use as phosphorus fertilizer in wheat (T.aestivum L.). I. Effect of bio-conversion of Tunisian phosphorites on wheat productivity during the year of their direct action. All India Seminar on PHOSPHATIC FERTILIZERS;LATEST DEVELOPMENT, PROM Sosiety, November 13-14, pp 85-95
 1. Нанкова Маргарита, 2006. Хранене на пшеницата и толерантността й към засушаване. Национална конференция на тема: “Повишаване конкурентноспособността на българското земеделие – приоритет на научните изследвания” 12 септември, 2006, НДК, София
 1. Nankova Margarita, Ivan Dombalov, Kostadin Kostov, 2007. Effect of thermo-tribochemical activated natural phosphates on productivity and nutrient uptake of T. aestivum L. Ecolodgy and Fiture
 1. Ivanova A., M.Nankova, N.Tsenov, 2007. Effect of Previous Crop, Mineral Fertilization and Environment on the Characters of Some Wheat Varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13, 55-62
 1. Иванова А., М.Нанкова, Н.Ценов, 2007. Влияние на сорта върху разхода на основните хранителни елементи при обикновената пшеница (T. aestivum L.) в зависимост от условията на отглеждане. Работна среща, посветена на кръгли годишнини от залагането на трайни опити в ДЗИ-Г.Тошево “Съвременни акценти на изследвания в трайни полски опити”, КК “Албена”, ДЗИ Г.Тошево 3-5 септември, 2007, Field Crops Studies, Vol. IV-2, 243-250
 1. Нанков Н., М.Нанкова, 2007. Агрономически ефект и икономическа ефективност на продължителното минерално торене с различни норми и съотношения върху продуктивността на пшеницата. І. Агрономически ефект на продължителното минерално торене. Работна среща, посветена на кръгли годишнини от залагането на трайни опити в ДЗИ-Г.Тошево “Съвременни акценти на изследвания в трайни полски опити”, КК “Албена”, ДЗИ Г.Тошево 3-5 септември, 2007, Studies, Vol. IV-1, 131-144

94.Yankov, P., M. Nankova, 2009. Effect of long-term use of some agronomy practices on the physical and agro-chemical properties of the slightly leached chernozem soils in Dobroudja region. I. Soil unit composition and water sustainability of structural soil units. 18th Triennial Conference ISTRO, Izmir, Turkey: T8-016-1 – T8-016-11.

 1. Nankova, M., P. Yankov, 2009. Soil tillage system and mineral fertilization – essential elements from the agrotechnology of sustainable productivity. 18th Triennial Conference оf ISTRO, Izmir, Turkey: T8-015-1 – T8-015-10.
 1. Янков, П., Д. Георгиев, М. Нанкова, 2009. Влияние на основни агротехнически практики в траен полски опит върху структурата на слабо излужените черноземи в Добруджа. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България: 122-130.
 1. Георгиев, Д., М. Нанкова, П. Янков, 2009. Продуктивност на пшеницата в зависимост от начина на оползотворяване на следжътвените растителни остатъци в сеитбообращението при различни системи от машини за почвообработка и сеитба. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България: 56-65.
 1. Ivanova A., M. Nankova, N. Tsenov, H. Kirchev. 2009. Effect of some agronomy factors on the productivity of variety Aglika (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha region, International Conference “Lakes and Nutrient Loads” Alblakes Proceedings, Pogradec, 24-26 April, 249-255
 1. Нанкова М., И.Домбалов, К.Костов, 2009. Влияние на термотрибохимично активирани природни фосфати върху продуктивността и усвояването на хранителни елементи при T.aestivum L. Field crop studies, v. 2, 377-389
 1. Нанкова М., 2009. Толерантност на български сортове пшеница към условията на кисела почвена реакция. III. Нарастващи нива на обменен алуминий в почвата и усвояване на азот. Field crop studies, v. 2, 389-399
 1. Nankova M., P.Yankov, D.Georgiev, N.Nankov, 2009. Role of some agronomy practices on the nutrition regime of Haplic Chernozems after root crops. 15-th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threates in the Mediterranean Regin: Prolems and Solutions, Bary, ITALY, Fresen. Envir.Bulletin, Febr. 2010

сортова агротехника

на зърнено-бобови култури

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-228

е-mail: gencho_milev@yahoo.com

Области на научна дейност:

 • Установяване на агротехниката на нови сортове зърнено-бобови култури
 • Изследване върху оползотворяването на следжътвените остатъци при биологично производство

Творческа биография:

Завършва висше образование през 1981 г. в Аграрен университет, Пловдив, специалност лозаро-градинарство. До 1985 г. работи като агроном-технолог в АПК гр. Генерал Тошево.

През 1985 г. е назначен за научен сътрудник II ст. в секция “Агротехника” на Добруджански земеделски институт, гр. Ген Тошево. В тази секция работи и до настоящия момент по агротехника на зърнено-бобовите култури.

През 1996 г. защитава дисертационен труд на тема “Проучване върху реакцията на полски фасул към бактериално и минерално торене в условията на слабо излужен чернозем”. Научната и образователна степен “доктор” придобива през същата година. Званието “старши научен сътрудник II степен” получава през 2001 г. по научната специалност “Общо земеделие”.

Като научен сътрудник е бил на краткосрочни командировки в Русия и Сирия свързани с усвояване на методи по проблемите непосредствено свързани с областта на изследване. Владее английски и руски език.

Участвал е в научни конференции, симпозиуми, конгреси в страната и чужбина, на които е изнасял доклади. Към настоящият момент има публикувани 50 научни статии. В част от тях се третират проблеми свързани със сортовата агротехниката на зърнено-бобовите култури (фасул, леща, грах, фий, нахут, соя). Изследвано е влиянието на минералното и бактериално торене, посевните норми, приложението на биостимулатори и др. върху качествените и количествени показатели при посочените култури. В друга част от тези научни трудове са публикувани резултати от ефекта на системното инкорпориране на следжътвените растителни остатъци и минералното торене в сеитбообращението върху продуктивността на културите и хранителния режим на почвата. Съавтор е и на редица статии публикувани в научно-приложни списания, брошури, специализирани вестници и др.

Има петгодишен преподавателски стаж, като хоноруван доцент в Добруджански технологичен колеж и Висше бизнес училище - Добрич.

Публикации:

Научни статии

 1. Милев Г., (1994) Азотфиксираща ефективност на интродуцирани щамове на Rhizobium leguminosarum по лещата, Почвознание, агрохимия и екология, 1-2, 28-30.
 1. Милев Г., (1995) Проучване върху азотфиксационния потенциал на фия (Vicia sativa L.) в условиятя на слабоизлужен чернозем на Добруджа, Раст. науки, 6, 120-122.
 1. Нанкова М., Г. Милев, М. Стоянова, (1995). Влияние на минералното и минерално-бактериалното торене върху добива, химическия състав и технологичните качества на лещата, Раст. науки, 5, 16-17.
 1. Милев Г. (1995) Азотфиксираща активност на щамове грудкови бактерии (Rhizobium leguminosarum biovar. phaseoli) по фасула в условията на слабо излужен чернозем, Почвознание, агрохимия и екология, 1, 34-36.
 1. Милев Г. 1996, "Проучване върху реакцията на сортове полски фасул към инокулация с Rhizobium leguminosarum biovar. phaseoli и минерално торене в условията на слабо излужен чернозем" Автореферат на дисертацията с шифър 04.01.01. - Общо земеделие
 1. Милев Г., (1995) Влияние на минералното и бактериално торене на някои зърнено-бобови култури върху добива на зърно от пшеница, Науч. трудове на ССА, том 2, свитък 1, 6-7.
 1. Милев Г., М. Стоянова, (1997) Технологични качества на семена от фасул в зависимост от някои агротехнически фактори, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, том XLII, стр. 63-68
 1. Милев Г., Н. Нанков, (1997) Ефективност на инокулацията с Rhizobium при някои зърнено-бобови култури, Селскостопанска наука, 4, 17-19.
 1. Милев Г., М. Нанкова, (1997) Износ на азот, фосфор и калий с надземната биомаса на фуражен грах в зависимост от торенето и валежите, Почвознание, агрохимия и екология, 3, 32-35.
 1. Милев, Г. (1999) Оптимизиране на посевната норма и азотното торене при пролетен фуражен грах, Научни съобщения, СУБ клон Добрич, т. 1, 99-102
 1. Стоева, И., Г. Милев, Е. Пенчев, (1999) Влияние на системното заораване на растителните остатъци и минералното торене в сеитбообращението върху качеството на зърното от пшеница сорт Плиска, Научни съобщения, СУБ клон Добрич, т. 1, 77-80
 1. Милев, Г., М. Нанкова (1999) Ефект на заораването на следжътвения растителен остатък на предшественика върху добива на зърно от царевица, Journal of Montain Agriculture on the Balkans, v.2, No. 2, pp. 163-170, Published by Upland Stockbreeding and Agriculture
 1. Милев, Г (2000) Влияние на растежните стимулатори елоризан и мейтадимекс върху добива на семена от фасул, Научни съобщения, СУБ клон Добрич, т. 2, 149-153
 1. Милев, Г. (2000) Продуктивни възможности на новия сорт полски фасул Лудогорие в зависимост от торенето и посевната норма, Раст. науки, 37, 342-346
 1. Милев, Г (2001) Проучване върху влиянието на инкорпорирането на следжътвения растителен остатък на предшественика върху добива на зърно от пшеница, Сборник науч. доклади, том II, стр. 575-581 от Юбилейна научна: сесия 50 г. Добруджански земеделски институт
 1. Милев, Г., М. Михов (2002) Продуктивни възможности на новоселекциониран сорт леща, Сборник науч. доклади, том I стр. 208-211 от Юбилейна научна сесия: 120 г. земеделска наука в Садово, 21-22.05.2002 г., Садово-Пловдив
 1. Михов, М., Г. Милев, М. Стоянова (2002) Ролята на селекцията и някои елементи от агротехниката върху сухоустойчивостта при лещата, Екология и бъдеще, год. II, 4, 36-41
 1. Милев, Г., М. Нанкова (2003) Ефект на заораването на следжътвения растителен остатък на предшественика върху добива на семе от слънчоглед (Heliantus annuus L.), Научна конференция с межд. участие, 5-6.06.2003, Стара Загора, 117-121
 1. Милев, Г. (2004) Продуктивни възможности на новия сорт полски фасул Добруджански ран в зависимост от торенето и посевната норма, Field Crops Studies, v.1, No.3, pp.458-463
 1. Милев, Г. (2005). Влияние на комплексни и органични торове върху добива от фасул (Ph. vulgaris L.) В: “Известия на съюза на учените - Русе”, серия 3, т. 5, 86-89
 1. Милев, Г., М. Михов (2005) Влияние на посевната норма и минералното торене върху добива от новоселекциониран сорт леща ( Lens culinaris Medic L.), АУ-Пловдив, Науч. труд., т.1, кн.4, 129-134, Юб. науч. конф. “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”
 1. Милев, Г., А. Механджиев, М. Михов, (2006) Оптимизиране на посевната норма и азотното торене при зеленчуков грах за семе, Fiel Crops Studies, (Bulg. ) v.III, No.3, 565-569.
 1. Милев, Г. (2006). Влияние на минералното торене и посевната норма при фуражен грах, USB, National Sc. Conf. with intern. Participation under the heading “20 Years SUB – branch Smolyan” Oct., 20-21, Smolyan, Bulgaria, pp. 701-707.
 1. Милев, Г., (2007). Влияние на системното инкорпориране на следжътвения остатък върху добива от пролетни култури, Field Crops Studies, (Bulg. ) v.IV, No.2, 261-268.
 1. Милев, Г., (2008). Влияние на минералното торене и посевната норма върху добива на зърно от фий, Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, т. 10: 25-29 (Електронна версия) http://geocities.com/usb_dobrich10/ 079.pdf
 1. Милев, Г., (2008). Бактериалното торене при соя - ефикасна алтернатива на азотното торене, Екологично инженерство и опазване на околната среда, No. 2-3, 2008, с. 111-114
 1. Милев, Г., (2009). Влияние на минералното торене и посевната норма върху добива на зърно от нахут, Раст. Науки, v.46, 5, 463-467
 1. Милев, Г., (2009). Ризобиалната инокулация на зърнено-бобовите култури – ефикасен способ за пестене на енергия, В: Обработка на почвата и екология – Межд. Конф., 1-5 септ., Албена, България, 351-356.
 1. Милев, Г. 2009. Влияние на някои агротехнически фактори върху добива при нов сорт фуражен грах, , Field Crops Studies, (Bulg. ) v.V, No.1, 1511-155.
 1. Milev G., M. Nankova, M. Stoyanova, (1994) Effect of the mineral and bacterial fertilization of common bean (Ph. vulgaris L.) on the yield, chemical composition and the cooking qualities of the seeds, Symp. on breeding of oil and protein crops, 325-330, 22-24.09., Albena, Bulgaria.
 1. Milev G.,(1995) Response of lentil cultivars (Lens culinaris Medik) to inoculation with rhizobium, In: Breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops in the Balcan countries, 532-535, 26-29.06., Albena - IWS, Bulgaria.
 1. Milev G., (1995) Influence of rhizobium inoculation on the grain yield of pea, In: Breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops in the Balcan countries, 536-540, 26-29.06., Albena - IWS, Bulgaria.
 1. Nenov N., G. Milev, (1995) Influence of growth regulators over some elements of productivity in sunflower (Helianthus annus L.), In: Breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops in the Balcan countries, 291-292, 26-29.06., Albena - IWS, Bulgaria.
 1. Milev G., (1995) Use of legume-rhizobium symbiosis - technological aspects, Proceedings of XXVth Ann. meeting of ESNA, pp. 30-36, Piacenza, Italy.
 1. Milev, G. and D. Genchev, (1996) Nodule formation ability of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars, Proceedings of the1-st Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, 4-7 June, Belgrade, Acta Horticulturae, 462, v. 2, pp. 857-862
 1. Milev, G. and D. Genchev, (1996) Nitrogen fixation potential of the local and foreign common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.), Proceedigs of XXVIth Ann. meeting of ESNA, pp. 43-49, Busteni, Romania.
 1. Shterev, P., G. Milev, T. Tonev, (1997) Energy valuation of winter wheat production under the conditions of Dobroudja region, due to predecessors, its inoculation and applied mineral fertilization, XXVII-th Ann. meeting of ESNA, 29.08-02.09, working group 3, pp. 107-113, Gent, Belgium.
 1. Milev, G., (1998) Effect of the rainfalls, rhizobium inoculation and nitrogen fertilization on nodulation of common bean (Phaseolus vulgaris L.), Biological Nitrogen Fixation for the 21 st Century, (Proceedings of the 11-th Int. congress on Nitrogen fixation, Institut Pasteur, Paris, France, July 20-25,1997, pp. 525) Ed. by C. Elmerich, A. Condorosi and W.E. Newton
 1. Milev, G., (1998) A comparative assessment of the productivity of local and foreign common bean cultivars (Phaseolus vulgaris L.), Bulg. J. of Agric. Sci., 4: 171-176.
 1. Milev, G., (1998) Effect of incorporated post-harvest plant residues on grain yield and N2 fixation of common bean (Phaseolus vulgaris L.), Proceedings of the 3rd European Conference on Grain Legumes, Valladolid (Spain), Ed. AEP, 14-19 November, pp. 439.
 1. Milev, G., (1998) Optimizing the sowing rate and the nitrogen fertilization with new-bred common bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties, In: Advances in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Research in Bulgaria, Ed. by D. Genchev, (Proceedings of a Bulgarian Workshop in IWS “Dobroudja”, General Toshevo, April 3), pp. 28-30.
 1. Georgiev, D., D. Genchev, G. Sabev, P. Dimitrov, N. Nankov, T. Tonev, G. Milev, I. Kiryakov, P. Jankov, (1998) Bean producing technology, In: Advances in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Research in Bulgaria, Ed. by D. Genchev, (Proceedings of a Bulgarian Workshop in IWS “Dobroudja”, General Toshevo, April 3), pp. 19-23.
 1. Milev, G. and M. Nankova, (1998) Seed Protein Content of Comon Bean Cultivars (Phaseolus vulgaris L.) Depending on Biotic and Abiotic Factors, Bulg. J. of Agric. Sci., 4 (5), рр. 633-639.
 1. Milev, G. (1999) Effect of vegetation rainfalls on grain yield from lentil (Lens culinaris Medic) under the conditions of Dobroudja, Bulg. J. of Agric. Sci., Bulg. J. of Agric. Sci., 5, 561-566.
 1. Tonev, T., M. Mihov, I. Mitova, Milev, G. (1999) Dry matter accumulation and chemical composition in Bulgarian varieties of lentil; I. Dry matter accumulation, Bulg. J. Agr. Sci., 5, (6), pp.827-833.
 1. Tonev, T., I. Mitova, M. Mihov, G. Milev. (2000) Dry matter accumulation and chemical composition in Bulgarian varieties of lentil; II. Chemical composition, Bulg. J. Agr. Sci., 6, (1), pp. 9-15.
 1. Мilev, G. (2001) Effect of plant density and mineral fertilization on yield and seed cooking qualities of lentil (Lens culinaris Medic), Res. Commun. of USB, branch Dobrich, v. 3: 51-52
 1. Мilev, G. (2008) Systematic incorporation of post-harvest residues- an inexpensive agronomy practice of increasing yield and quality of production, 13th RAMIRAN Int. Conf. “Potential for simple technology solutions in organic manure management” Albena, Bulgaria june, pp. 483-486
 1. Tonev, T.K., V. Kiryakova, G. Milev, (2008). Influence of some agronomy factors on spike components after a rare incidence of fusarium head blight epiphytoty of winter wheat, I. Effect of long-term crop rotation, mineral fertilization and sowing term, Bulg. J. Agric. Sci., v.14, No. 3, pp. 00
 1. G. Milev, T.K Tonev, V. Kiryakova, (2008). Influence of some agronomy factors on spike components after a rare incidence of fusarium head blight epiphytoty of winter wheat II. Effect of post-harvest residue incorporation, Bulg. J. Agric. Sci., v.14, No. 4, pp. 410-416

Научно-популярни статии

 1. Генчев, Д., И. Киряков, М. Стоянова, Л. Щерева, Т. Тонев, Г. Милев, В. Василев, В. Тотев, М. Ивановски,Г. Събев, П. Димитров, И. Димитров, Д. Георгиев - Полски фасул - сортове и технология на производство, брошура 32 стр., ССА, София, 1993
 1. Милев Г. - Фасулът не обича тежките почви, в-к Български фермер, бр. 193, 14-20.IV, 1995
 1. Нанкова М., Г. Милев - Добивът и качеството на зърното са оценка на торенето, в-к Български фермер, бр. 204, 30.VI-6.VII, 1995
 1. Милев Г. - Симбиотична азотфиксация при фасула, в-к Български фермер, бр. 208, 28.VII-3.VIII, 1995
 1. Г. Милев - Основни моменти от агротехниката на фасула, в-к Агропари, бр. 31, 31.VI.1996
 1. Проблеми на зърненото производство през 1996 г. и препоръки на ИПС “Добруджа” за решаването им, 1996. Авторски колектив от ИПС “Добруджа”, брошура 15 стр.
 1. Георгиев Д., П. Петров, Д. Генчев, П. Димитров, Г. Събев, Н. Нанков, Т. Тонев, Г. Милев, В. Енчева, И. Киряков -Технология за производство на слънчоглед и полски фасул, ССА, ИПС “Добруджа”, 1997.
 1. Генчев Д., И. Киряков, Г. Михова, В. Пеева, Г. Милев - Зрял фасул (Phaseolus vulgaris L.) - сортоизпитване, сортоподдържане, семепроизводство, семеконтрол, 1998 Серия Обикновен фасул (Phaseolus vulgaris L.), № 4, ИПС “Добруджа”, Ген. Тошево.
 1. Тонев Т., Нанкова М., Георгиев Д., Илиев И., Милев Г., Янков Я., Събев Г., Нанков Н. Стратегия за развитие на земеделието в Добричка област след 2002 год. , Извлечение на частта разработена от секция Агротехника
 1. Генчев, Д., Киряков, И., Събев, Г., Георгиев, Д., Милев, Г., Зрял фасул, Земеделие плюс, 5, 2002
 1. Милев, 2003. Време е за пролетния фуражен грах, сп. Агроном, бр. 2, 24 стр.
 1. Г. Милев, 2006. Системното заораване на следжътвения растителен остатък – достъпен и ефикасен начин за намаляване на сушата върху полските култури, В “Повишаване конкурентноспособността на българското земеделие – приоритет на научните изследвания”, Нац. Конф., 12.09., МЗГ и НЦАН, София, 76-80 стр.
 1. Г. Милев, 2007. За добива от новоселекциониран сорт леща – влияние на посевната норма и минералното торене, Земеделие плюс, 1, 19-20
 1. Г. Милев, 2007. Следжътвените растителни остатъци са ценен източник на органично вещество, в-к “Гласът на фермера”, бр. 25 (461), 16-22.10, стр. 5- 7.
 1. Г. Милев, 2007. Азотфиксация при бобовите култури: как да я използваме по рационално, “Гласът на фермера”, бр. 28 (464), 06-12.11, стр. 8.
 1. Г. Милев, 2008. Пролетният фий е ценна бобова култура. Основни моменти от технологията на фия. Селекцията е в дълг към производителите, в-к “Гласът на фермера”, бр. 43 (479), 04-10.03, стр. 7.

интегрирана борба с плевелите

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-256

Области на научна дейност:

 • Борба с плевелите при житни, слънчоглед и продоволствени зърнено-бобови култури
 • Последействие на хербицидите върху следващите в сеитбообращението култури
 • Селективност на културите след приложението на хербициди
 • Десикация на слънчоглед, царевица и продоволствени зърнено-бобови култури

Творческа биография:

Завършва висше образование през 1970 г. във Висш Селскостопански Институт – Пловдив, специалност – лозаро-винарство. От 1972 г. работи като научен сътрудник в Добруджански земеделски институт – гр. Г. Тошево, секция “Агротехника”. През 1988 г. получава образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Растителна защита(хербология)”. През 1991 г. се хабилитира за ст.н.с.ІІ ст. по специалност "Растителна защита".

Автор е на 150 научни и научно-популярни статии. Специализирал е в Румъния, Сърбия, Унгария. Бил е ръководител на двама докторанта. Участвал е в национални и международни научни проекти. Бил е член в Специализирани Научни Съвети и комисии към ВАК. Член е на Експертния Съвет към МЗХ.

Изнася лекции и провежда упражнения пред студентите на Славянски Университет, Великотърновски Университет, Шуменски Университет.

Публикации:

 1. Клочков, Б., Г.Събев и др. 1975, Технология за отглеждане на слънчогледа. С., МЗХП
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1975, Модел на технология за промишлено производство на пшеница в БПП с. Раковски, АПК Каварна, С.
 1. Събев, Г., Б.Клочков. 1977.Изследвания върху приложението на десиканти при слънчогледа. Научно-техническа конференция с международно участие по десикация на слънчоглед и соя с “Реглон”. Варна
 1. Иванов, П., Г.Събев. 1977. Качествена оценка на слънчогледовото семе след десикацията. Научно-техническа конференция с международно участие по десикация на слънчоглед и соя с “Реглон”. Варна
 1. Палазов, П., Г.Събев, Б.Клочков. 1977 Прибиране на слънчогледа след десикация с “Реглон”. Научно-техническа конференция с международно участие по десикация на слънчоглед и соя с “Реглон”. Варна
 1. Сенгалевич, Г., М.Аланджийски, Г.Събев. 1977. Изследвания върху остатъчните количества от десиканти в продукцията на слънчогледа. Научно-техническа конференция с международно участие по десикация на слънчоглед и соя с “Реглон”. Варна
 1. Стоянова, Й., Г.Събев и др. 1977. Слънчогледът в България. С., БАН,
 1. Събев, Г. В авторски колектив. 1977 Проект за комплексно развитие на АПК “Дръстър”, Силистра, ИПС.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1977 Прогноза за развитие на пшеничното производство в НРБ за 1981-1985 г. и до 1990 г. ИПС
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1978. Прогноза за развитие на слънчогледопроизводството до 2000 година. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1978. Усъвършенствана технология за промишлено производство на слънчоглед по физикогеографски райони на страната за периода 1979-1980 г. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1979. Прогноза за развитие на пшениченото производство до 2000 година. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1979. Усъвършенствана технология за промишлено производство на пшеница по почвеногеографски райони на страната за периода 1979-1980 г. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1979, Отраслова нормала за семепроизводство на зимна мека пшеница. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1979. Програма за внедряване на минимални, безотвални и нулеви обработки на почвата при отглеждане на пшеница, слънчоглед и царевица през периода 1980-1982 г. в Толбухински окръг.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1980. Инженерен проект за производство на слънчоглед през 1980 г. НАПС,
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1980. Примерен инженерен проект за организация на труда в бригада за зърненофуражно производство, комплектована с високо производителен технологичен комплекс от машини. НАПС, С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1980. Технология за директна сеитба на пшеница. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1981. Технология за интензивно производство на пшеница. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1981. Технология за еднократно отглеждане на пшеница след зимни житни. С.
 1. Събев, Г. 1981. Кодал и галекс - нови хербициди за борба срещу плевелите при слънчогледа. В сб.: Промишлени технологии и проблеми при производството на слънчоглед. С.
 1. Събев, Г. 1981. Нови хербициди за борба с плевелите при пшеницата. В сб.: Ролята на сорта и технологията на производство за увеличаване на добивите и снижаване на разходите при производството на пшеница. С.
 1. Клочков, Б., Г.Събев и др. 1981. Състояние и перспективи на технологията за производство на пшеница в НРБ. В сб.: Ролята на сорта и технологията на производство за увеличаване на добивите и снижаване на разходите при производството на пшеница. С.
 1. Клочков, Б., Г.Събев и др. 1981. Технология за промишлено производство на слънчоглед. Пловдив
 1. Ставрева, Н., Г.Събев. 1982. Прилагане на някои хербициди при фасула и влиянието им върху добива и технологичните качества. Растениевъдни науки, год. ХIХ, Nо 8
 1. Събев, Г., В.Тотев. 1982. Приложение на хербициди при лещата. В сб.: “30 години ИПС “Добруджа”. С.
 1. Караиванов, Ал., Г.Събев и колектив. 1982. Технология за отглеждане на пшеница след стърнищен предшественик, 1982 - 1983 г. С.
 1. Караиванов, Ал., Г.Събев и колектив. 1982. Примерни технологии за интензивно производство на пшеница, ечемик и твърда пшеница, 1982 - 1983 г. С.
 1. Ставрева, Н., Г.Събев, В.Тотев. 1983. Изучаване влиянието на някои хербициди върху продуктивните възможности и кулинарните качества на лещата. Растениевъдни науки, год. ХХ, Nо 8
 1. Събев, Г. 1983. Борба с плевелите при слънчогледа. Земеделие, № 3
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1983. Отраслова нормала за семепроизводство на зимна мека пшеница. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1983. Технология за интензивно производство на леща през 1982 - 1983 г. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1983. Технология за интензивно производство на полски фасул през 1982 - 1983 г. С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1984. Инженерен проект за производство на слънчоглед през 1984 - 1985 г. НАПС
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1984. Инженерен проект за производство на полски фасул през 1984 - 1985 г. НАПС
 1. Караиванов, Ал., Г.Събев и колектив. 1986. Програма за интензивно и устойчиво развитие на производството на пшеница в Пловдивски окръг през периода 1986-1990 година. ИПС
 1. Любенов, Я., Г.Събев и др. 1987, Борба срещу плевелите при зърнените житни култури със слята повърхност. Интегрирани системи за борба срещу плевелите. Земиздат, С., том I
 1. Любенов, Я., Г.Събев, Б.Игнатов. 1987 Борба срещу плевелите при лещата. Интегрирани системи за борба срещу плевелите. Земиздат, С., том I.
 1. Любенов, Я., Г.Събев. 1987 Борба срещу плевелите при нахута. Интегрирани системи за борба срещу плевелите. Земиздат, С., том I.
 1. Любенов, Я., Г.Събев и др. 1987 Борба срещу плевелите при слънчогледа. Интегрирани системи за борба срещу плевелите. Земиздат, С., том II.
 1. Желев, А., Г.Събев и др. 1987 Борба срещу плевелите при полския фасул. Интегрирани системи за борба срещу плевелите. Земиздат, С., том I.
 1. Палазов, П., Г.Събев и др. 1988. Влияние на десикацията на слънчогледа върху основните експлоатационни параметри на прибиращите агрегати. Селскостопанска техника, год. ХХV, Nо 2,
 1. Палазов, П., Г.Събев и др. 1988. Развитие и перспективи на технологиите за производство на пшеница, слънчоглед и на продоволствените зърнено-бобови култури у нас. Селскостопанска наука, год. ХХVI, Nо 2,
 1. Събев, Г., И.Стоева. 1988. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на пшеницата сорт Плиска. Растениевъдни науки, год. ХХV, Nо 3,
 1. Събев, Г., П.Палазов, В.Тотев, Н.Нанков. 1988 Влияние на десикантите реглон и харвейд върху динамиката на влагата и добива при слънчогледа. Растениевъдни науки, год. ХХV, Nо 5
 1. Нанков, Н., Г.Събев и др. 1988. Икономическа ефективност на десикацията на слънчогледа с реглон. Икономика и управление на селското стопанство, год. ХХХIII, № 5, С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1988. Технологии за производство на зърнени култури (пшеница). С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1988. Технологии за производство на зърнени култури (слънчоглед). С.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1988. Технологии за производство на зърнени култури (фасул), С.
 1. Събев, Г. 1988. Използване на химически препарати за десикация на слънчоглед. Дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на селскостопанските науки”, ИПС “Добруджа”
 1. Събев, Г., в авторски колектив с 10 автора. 1989 Технологичен правилник за отглеждане на пшеница, Варна
 1. Събев, Г., в авторски колектив с 10 автора. 1989. Технологичен правилник за отглеждане на слънчоглед, Варна
 1. Събев, Г., в авторски колектив с 10 автора. 1989. Технологичен правилник за отглеждане на фасул, Варна
 1. Събев, Г. 1990. Борбата с широколистните плевели при есенниците. Земеделие, Nо 1
 1. Събев, Г. 1990. Есенно приложение на хербициди при пшеницата. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул”. ИПС “Добруджа” край Генерал Тошево, 20-22 юни
 1. Събев, Г. 1990. Влияние на късното третиране на пшеница сорт Плиска с хербициди върху заплевеляването и добива. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул”. ИПС “Добруджа” край Генерал Тошево, 20-22 юни
 1. Петков, П., Г.Събев, Н.Нанков. 1990. Влияние на десикацията на слънчогледа върху развитието на някои икономически важни болести. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул”. ИПС “Добруджа” край Генерал Тошево, 20-22 юни
 1. Ивановски, М., Г.Събев. 1992. Проучване влиянието на различни системи за борба с плевелите при царевица, слънчоглед и фасул върху добива от пшеница. Доклади изнесени на симпозиум с международно участие. Мироновка, УССР
 1. Генчев, Д., Г. Събев и др. 1993. Полски фасул. Сортове и технология на производство, Пъблиш Сайт Сет-Агри ООД, С.,
 1. Любенов, Я.,Г.Събев. 1993. Пшеницата и ечемикът през тази година са в изключително трудна ситуация. Растителна защита, 3
 1. Илиева, Д., Г.Събев. 1995 Устойчивост на хибриди слънчоглед и техните родителски форми към набор от хербициди. Доклади изнесени на Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 90 годишнината от института “Образцов чифлик” Русе, 27-28 юни, том II, стр. 15-21.
 1. Събев, Г. в авторски колектив. 1996, Проблеми на зърненото производство през 1996 г и препоръки на ИПС “Добруджа” за решаването им., ИПС “Добруджа”
 1. Събев, Г. в авторски колектив. 1996, Мерки за отглеждане на зимните зърнено-житни култури и обезпечаването на хлебното и фуражно производство. СА, София.
 1. Събев, Г. 1996. Изследвания върху технологията за отглеждане на основните полски култури. Раздел “Борба с плевелите”. 50 години ИПС “Добруджа” - 1941-1991, Добрич, - монография
 1. Събев, Г., в авторски колектив 1996.. Технология за производство на пшеница. Технологии за производство на пшеница и ечемик през 1996/97 г., София
 1. Събев, Г. 1996. С конкуренцията на плевелите е свършено, ако се заложи на комплексния подход. Растителна защита, 2,
 1. Събев, Г. Борба с плевелите при слънчогледа. 1996 Растителна защита, 2, стр. 12-13
 1. Събев, Г. 1997 Вложените за хербициди средства се възвръщат неколкократно. Растителна защита, 1,
 1. Събев, Г. 1997 г Борба с плевелите при зърнено-житните култури със слята повърхност
 1. Събев, Г. 1997. Буктрил Д - перспективен хербицид срещу широколистните плевели при пшеницата. Растителна защита, 1
 1. Събев, Г. 1997 Ефикасни хербициди за нахута. Растителна защита, 2
 1. Събев, Г. 1997 Предшественици, обработка на почвата и сеитба на пшеница. Растителна защита, 2
 1. Събев, Г. 1997. Лещата вече не се “страхува” от конкуренцията на плевелната растителност. Растителна защита, 2,
 1. Събев, Г. 1997 Може ли да се приложи Стомп през вегетацията на слънчогледа. Растителна защита, 3,
 1. Илиева, Д., Г.Събев. 1997. Проучване толерантността на слънчогледовия хибрид Сантафе и родителските му линии към някои хербициди. Растениевъдни науки, 3-4, 124-127.
 1. Събев, Г., в авторски колектив, 1997 Технологични мероприятия при пролетните култури през 1997 г., МЗХП, СА, София,
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1997. Технологични мероприятия за отглеждане на пшеницата и ечемика през 1997 г. (след зимни грижи), част ІІ, София,
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1997. Технологични мероприятия при пролетните култури през 1997 г., София
 1. Събев, Г., в авторски колектив 1997.Пшеница. Производство на пшеница и ечемик. (Примерни технологии), София,
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1997. Технологии за производство на слънчоглед и полски фасул, ССА - София,
 1. Sabev, G., Denev,M., Dobrev,A. 1997 New features in the application of STOMP in sunflower and maize. International Conference on Plant Protection. 21-23 October, Varna, Bulgaria.
 1. Събев, Г. 1997. Слънчогледът закъснява, ускорете узряването му. В-к “Земя” бр. 162, 21 август
 1. Събев, Г. 1998. През пролетта е решаващият удар срещу плевелната конкуренция в житата. Растителна защита,2
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1998 Технология за производство на леща. Национална система за съвети в земеделието. ИПС “Добруджа”
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1998 Технология за производство на пролетен грах. Национална система за съвети в земеделието. ИПС “Добруджа”.
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1998. Технология за производство на пшеница. Национална система за съвети в земеделието. ИПС “Добруджа”
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1998. Технология за производство на фасул. Национална система за съвети в земеделието. ИПС “Добруджа”
 1. Sabev, G. 1998. Weed Control in Common Bean. Bulgaria.In: Genchev,D.D. (hd.). Advances in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Research in Bulgaria, p. 31-34. IWS “DOBROUDJA”
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 1999 Обикновена зимна пшеница. Библ. “Земеделие”, Серия А, Полски култури, бр. 1
 1. Събев, Г. 1999. Рилей - хербицид за борба с плевелите при царевицата Растителна защита,
 1. Събев, Г. 1999. ДЕРБИ - 175 СК - нов хербицид за борба срещу широколистните плевели при пшеницата, Р.защита,
 1. Събев, Г. 1999 Линтур - 70 ВГ и проблемът с широколистните плевели при житните култури със слята повърхност. В-к “Земя” бр. 56/23.03.
 1. Събев, Г., инж. Ил. Илиев. 1999 Раундъп - биосила предлага нова технология за борба с плевелите при царевицата. В-к “Стопанин” бр.17 (373), 22-28.04.
 1. Събев, Г. 1999. Развитието на пшеницата и борбата с плевелите. Р. защита,
 1. Събев, Г., Събка Георгиева. 1999. Възможности за използване на хербицида гоал 2 Е за борба с плевелите при слънчогледа. Р.защита,
 1. Събев, Г. 2000 Сега е моментът да дадете сериозен отпор на плевелите в зърнено-житните култури. Растителна защита 2,
 1. Събев, Г. 2000 Ранните фази на слънчогледа са решаващи за опазването му от опaсната плевелна растителност. Растителна защита 2
 1. Събев, Г. 2000. Раундъп-реди - революция в борбата с плевелите при царевицата. Растителна защита, 3,
 1. Събев, Г. 2000 Рилей успешно се включва в опазването на царевицата от плевелното нашествие. Растителна защита, 3
 1. Събев, Г. 2000 Борба с плевелите при фасула ДЗИ В-к “Стопанин”,
 1. Събев, Г. 2000. Борба с плевелите при лещата. В-к “Стопанин” бр.13 (421), 16-22.03
 1. Събев, Г. 2000. Сега е моментът да дадете сериозен отпор на плевелите в зърнено-житните култури. В-к “Стопанин” бр.12 (420), 09-15.03.
 1. Събев, Г. 2000. Борба с плевелите при слънчогледа. Растителна защита,
 1. Събев, Г. 2001. Борба с плевелите при зърнено-житните култури със слята повърхност. Растителна защита, 1, стр. 16-17
 1. Събев, Г. 2001 Борба с плевелите при зърнено-житните култури със слята повърхност. в-к “Добруджанска трибуна” - 02/
 1. Събев, Г. 2001. Борба с плевелите при фасула. Растителна защита, 1
 1. Събев, Г. 2001. Плевелите в слънчогледа могат да компрометират реколтата. Растителна защита, 2, стр. 28-30
 1. Събев, Г. Фасул без плевели. Растителна защита, 3, стр. 21-22, 2001
 1. Събев,Г. 2001. Борба с плевелите при слънчогледа. Сп. Земеделие, 4, стр.6-7
 1. Събев, Г. 2001 Борба с плевелите при фасула, лещата и нахута. Сп. Земеделие, 5, стр. 5-6
 1. Събев, Г. 2001. Борба с плевелите при зърнено-житните култури със слята повърхност. В-к “Добруджанска трибуна”, 42/7726
 1. Събев, Г. 2002 СЕКАТОР ВГ ново решение за контрол на широколистните плевели в житните култури от АВЕНТИС. Растителна защита - бр.1; стр.20-21,
 1. Събев, Г. 2002; СЕКАТОР ВГ ново решение за контрол на широколистните плевели в житните култури от АВЕНТИС. В-к “Стопанин”, год ХІ; бр. 4(516), стр.3, 31.01.-06.02.
 1. Генчев, Д., И. Киряков, Г. Събев, Др. Георгиев и Г. Милев. 2002 Зрял фасул. Библ. “Земеделие”, Серия А. Полски култури, бр. 13, (сп. “Земеделие плюс” , бр. 5
 1. Събев, Г. 2003 Валсагард - ново попълнение в гамата от хербициди за борба с плевелите при слънчогледа.сп. Агроном,
 1. Събев, Г. 2003. Добре изведената борба с плевелите при есенниците - решаващо условие за получаване на по-добри резултати. Сп. “Агроном”
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 2003 Технология за производство на леща . Библ. “Земеделие” , Серия А, Полски култури, сп.”Земеделие плюс”
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 2003 Технология за производство на пролетен грах за зърно (Pisum sativum L.),
 1. Събев, Г., в авторски колектив. 2003 Технология за производство на нахут,
 1. Тонев, Т., Г.Събев и др. /2004/ Стратегия за развитие на земеделието в Добричка област след 2002 година./изд.22.10.2004/
 1. Събев, Г. 2004 Хусар-макс - широкоспектърен хербицид на Байер Кроп Сайанс за борба с плевелите при пшеницата сп. Агроном - април.
 1. Събев, Г. 2004 Валсамба СЛ - мощно оръжие на Стоктон Кемикъл Корпорейшън в борбата с плевелите при пшеницата. сп. Агроном - април.
 1. Григорова, Д., Г.Събев /2004/ Влияние на някои почвени хербициди върху грудкообразуването, растежа и развитието на растенията при полския фасул. Трудове на Научна сесия 29-30.10.2004 на Русенски университет.
 1. Събев, Г., инж. Ил. Илиев /2004/ Юбилейна научна конференция “75 години от рождението на Тодор Рачински”. Постиженията на биотехнологиите и възможностите за борба с плевелите при царевицата. Научна конференция “Селекция и агротехника на културните растения”. ДЗИ - гр. Генерал Тошево, “Field Crops Studies” Volume I № 3. p. 508-513.
 1. Събев, Г., инж. Ил. Илиев /2004/ Юбилейна научна конференция “75 години от рождението на Тодор Рачински” - Научна конференция “Селекция и агротехника на културните растения ” Да се преборим със свиницата (Xanthium italicum L.) при слънчогледа. ДЗИ- гр. Генерал Тошево, 9520 “Field Crops Studies” Volume I № 3. p. 514-518.
 1. Събев, Г. /2005/ Борбата с плевелите е решаващо условие. Слънчоглед Раст. защита бр.2 стр.12-15.
 1. Събев, Г. /2005/ Борбата с плевелите е решаващо условие. Царевица. Раст. защита бр.2 стр.15-17
 1. Григорова, Д., Г.Събев /2005/ Влияние на почвени хербициди върху някои биохимични и технологични качества на семената при полския фасул. Юбилейна научна конференция с международни участия 100 години ИЗС “Образцов чифлик” Русе, 07.08.05 г., Русе.
 1. Събев, Г., М.Титянов, М.Нанкова, Н.Нанков /2005/ Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (T.Aestivum L.) Динамика и интензитет на натрупване на въглехидрати при пшеницата в зависимост от степента на заплевеляване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” /19-20 октомври 2005/. Научни трудове на АУ-Пловдив. т. L, книжка 4, 2005, 343-348.
 1. Нанкова, М., М.Титянов, Г.Събев, Н.Нанков /2005/ Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (T.Aestivum L.) Промени в усвояването на макроелементи при пшеницата в зависимост от степента на заплевеляване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” /19-20 октомври 2005/. Научни трудове на АУ-Пловдив. т. L, книжка 4, 2005, 349-354.
 1. Нанков, Н., М.Титянов, Г.Събев, М.Нанкова /2005/ Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (T.Aestivum L.) Икономическа ефективност на хербицида Дерби 175 СК в борбата с плевелите при пшеницата. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” /19-20 октомври 2005/. Научни трудове на АУ-Пловдив. т. L, книжка 4, 2005, 355-358.
 1. Събев, Г. /2006/ Борба с плевелите при зърнено-житните култури. сп. “Фермер Новият”- март 2006 г.
 1. Събев, Г. /2006/ Борба с плевелите при слънчогледа. сп.”Агроном”.29.03.2006
 1. Събев, Г. /2007/ ПЛЕВЕЛИТЕ СА КОНКУРЕНТ № 1. сп.”Растителна защита”бр. 1/2007
 1. Събев, Г. /2007/ Борба с плевелите при лещата. сп.”Растителна защита” - бр. 1/2007.
 1. Събев, Г. /2007/ Борба с плевелите при нахута. сп.”Растителна защита” - бр.1/2007.

137. Събев, Г. /2007/ Плевелите са лимитиращ фактор за развитието на фасула.

икономика и организация на

производството на полски култури

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-265

Области на научна дейност:

 • Разработване на нормативи за производство
 • Комплексна оценка на технологията и отделни технологични звена
 • Икономическа ефективност на вложенията при интензификацията на производството
 • Икономически проблеми и оценка на производството в страната
 • Комплексна оценка на състоянието на суровинната база при производството на слънчоглед и възможности за развитието на растително-маслената промишленост в страната
 • Прогнозиране производството, пазара и ценообразуването
 • Разходни нормативи
 • Икономическа ефективност на семепроизводството на базови семена

Творческа биография:

Роден е на 28 септември 1950 година в с. Проф. Иширково, Силистренски окръг. През 1970 г. завършва ССТ “Добруджа” гр. Силистра, а през периода 1972-1977 студент в СА “Г. Димитров” - София, специалност – полевъдство. По разпределение работи като агроном по семепроизводство в с. Зафирово (Силистренски окръг) и главен агроном в клоново стопанство Средище (Силистренски окръг).

През периода 1979 -1983 е редовен докторант в ИПС “Добруджа” Генерал Тошево и защитава дисертация на тема “Проучване ролята на есенно-зимните валежи при прогнозиране параметрите на гъстотата на посева при слънчогледа” с шифър 04.01.07. и научен ръководител: ст.н.с. ксн Иван Димитров. Работи като агроном по семепроизводство към секция “Селекция на слънчогледа” през 1983, а от следващата година е научен сътрудник по Икономика и организация на слънчогледовото и фасулево производство към секция: “Технология на полските култури” - ИПС “Добруджа” Генерал Тошево. От 2007 г. е старши научен сътрудник.

През периода септември 2003- февруари 2004 е Зам.директор по производството. От месец юли 1999 г. до настоящия момент ( 2-ри мандат) - Председател на СО на КНСБ в ДЗИ-Г.Тошево, както и на Браншовата синдикална организация на КНСБ към СА, София.

Публикации:

Научни статии

 1. Димитров И., Н.Нанков, 1982. Влияние на гъстотата на посева и сумата на есенно-зимните валежи върху растежа и развитието на слънчогледа. НАПС - 30 години ИПС “Добруджа”, С. 34 - 40
 1. Нанков Н., 1982. Влияние на есенно-зимните валежи върху параметрите на гъстотата на хибридите при слънчогледа. НАПС - 30 години ИПС “Добруджа”, С. 40 - 46
 1. Нанков Н., 1982. Проучване ролята на есенно-зимните валежи при прогнозиране параметрите на гъстотата на посева при слънчогледа. Автореферат, София
 1. Клочков Б., В.Илиев, П.Палазов, Г.Събев, Ибр.Касимов, Х.Контев, И.Димитров, Н. Нанков, В.Тотев, П.Петков, П.Петров, А.Писков, И.Георгиев, К.Колев(специалист от НАПС), М.Беневски, Д.Стоянов, Я.Любенов, П.Михайлова, Ф.Страка, С.Хинкин, Р.Вълева, 1984. Инженерен проект за производство на слънчоглед през 1984 и 1985 г. НАПС. С., 50-68
 1. Палазов П., В.Тотев, Д.Генчев, Л.Митранов, Л.Щерева, В.Илиев, Ибр.Касимов, Б.Клочков, Г.Събев, Х.Контев, И.Димитров, Д.Георгиев, Н.Нанков, П.Щерев, 1984. Инженерен проект за производство на полски фасул през 1984 и 1985 г. НАПС. С.
 1. Нанков Н., Ив.Димитров, 1985. Влияние на есенно-зимните валежи върху водоразхода на слънчогледа в условията на Североизточна България. Растениевъдни науки, 5, 33 - 40
 1. Нанков Н., и др., 1985. Изпитване и внедряване на сортове полски фасул, подходящи за директно прибиране и разработване на технологии за производство. Носител на златна значка за младежко и научно-техническо творчество от ХIII национален преглед на ТНТМ. с удостоверение N - НАПС - 9 - 5.
 1. Нанков Н., Б.Клочков, П.Палазов, 1985. Програма за най-ефективно използуване на биологичните ресурси в НРБ за периода 1986 - 1990 и до 2000 година. СА, София
 1. Нанков Н., 1985. Концепция и методическа схема за развитие на слънчогледовото производство за периода 1990 - 2020 г. в РБ. СА, София
 1. Нанков Н., 1985. Концепция и методическа схема за развитие на фасулевото производство за периода 1990 - 2020 г. в РБ. СА, София
 1. Нанков Н (ръководител), Писков А., Б.Клочков, В.Илиев, Г.Събев, Д.Георгиев, И.Димитров, П.Димитров, П.Петров, П.Шиндрова., 1986. Прогноза за развитието на производството на слънчоглед до 2020 година. ИИОСС, София
 1. Нанков Н. (ръководител), В.Илиев, В.Тотев, Г.Събев, Д.Георгиев, Л.Митранов, И.Киряков, П.Димитров, 1986. Прогноза за развитието на фасулевото производство до 2020 година. ИИОСС, София
 1. Клочков Б. , Н.Нанков, 1987. Слънчогледът при неблагоприятни условия. Земеделие, 1, 16-18
 1. Нанков Н., П.Петров, П.Петков, 1987. Прогнозиране гъстотата на сеитба при хибрид Старт в години с различна сума на есенно-зимните валежи. НАПС XIII републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти в селското стопанство, София, 323-330
 1. Нанков Н., А. Писков, 1987. Организация и ефективност на хибридното семепроизводство от слънчогледа. Селскостопанска наука, 3, 71 - 73
 1. Палазов П., Г.Събев, В.Тотев, П.Петков, Н.Нанков, М.Бенет, 1988. Влияние на десикацията на слънчогледа върху основните експлоатационни параметри на прибиращите агрегати. Селскостопанска техника 2, 35 - 41
 1. Палазов П., Б.Клочков, Г.Събев, П.Щерев, Н.Нанков, 1988. Развитие и переспективи на технологиите за производство на пшеница, слънчоглед и на продоволствените зърнено - бобови култури у нас. Селскостопанска наука, 2, 62 - 70
 1. Събев Г., П.Палазов, В.Тотев, Н.Нанков, 1988. Влияние на десикантите Реглон и Харвейд върху динамиката и добива при слънчоглед. Растениевъдни науки, 5, 30 - 35
 1. Клочков Б., А.Писков, В.Илиев, Г.Събев, И.Димитров, И.Калинов, Л.Щерева, Н.Нанков, П.Палазов, П.Петров, Хр.Контев, П.Петков, 1988. Технология за производство на слънчоглед. В сб. Технологии за производство на зърнени култури, НАПС. С., 105-114
 1. Илиев В., В.Тотев, Д.Генчев, Л.Щерева, П.Палазов, Б.Клочков, Г.Събев, Хр.Контев, И.Димитров, Нанков Н., Др.Георгиев, 1988. Технология за производство на полски фасул. В сб. Технологии за производство на зърнени култури, НАПС С, 135-144
 1. Нанков Н., Г.Събев, П.Палазов, В.Тотев, П.Петков, 1988. Икономическа ефективност на десикацията на слънчогледа с Реглон. Икономика и управление на селското стопанство, 5, 86 - 91
 1. Нанков Н, 1988. Икономическа ефективност. Земеделие, 8, 17
 1. Петков П., Г.Събев, Н.Нанков, 1990. Влияние на десикацията на слънчогледа върху развитието на някой икономически важни болести. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и фасул”. 20 - 22 юни, ИПС “Добруджа”, 163 - 168
 1. Нанков Н., Др. Георгиев, 1990. Икономическа оценка на технологията за отглеждане на полски фасул. Научна конференция “Проблеми на технологията на производство на пшеница, слънчоглед и фасул”, 20 - 22 юни, ИПС “Добруджа”, 393 - 397
 1. Георгиев Др., Н.Нанков, 1990. Сравнителна оценка на приспособления за прибиране на слънчоглед. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и фасул”, 20 - 22 юни, ИПС “Добруджа”, 347 - 352
 1. Нанков Н. и др., 1990. Програма за производство на пшеница, слънчоглед, фасул и леща за Плевенски окръг
 1. Михов М., Н. Нанков, Ив. Димитров, 1991. Изследвания върху отглеждането на лещата в смесен посев с пшеницата. Растениевъдни науки, 7 - 10, 23-30
 1. Шиндрова П., В. Енчева, П. Петков, Н. Нанков, 1991. Влияние на сроковете на сеитба и броя на вегетационните пръскания с фунгициди върху нападението на слънчогледа от някой болести. Растениевъдни науки, 3 - 6 (5-6), 105 -110
 1. Георгиев Др., Н.Нанков, 1992. Сравнителна технико-икономическа оценка при пряко и разделно прибиране на полски фасул. Икономика и управление на селското стопанство, 1 - 4, 124 - 128
 1. Михов М., Н. Нанков, Д. Антонов, 1992. Сравнително изпитване на някой переспективни сортове и линии леща .Растениевъдни науки, 7 - 8, 81-87
 1. Нанков Н., Др. Георгиев, 1993. Сравнителна икономическа оценка на агрегати за прибиране на слънчоглед. Икономика и управление на селското стопанство, 1, 35 - 38
 1. Нанков Н., 1993. Изследване върху интензификацията на пшениченото производство в условията на напояване. Икономика и управление на селското стопанство, 5, 21 - 25
 1. Нанков Н., Т. Тонев, 1994. Икономическа ефективност на производството на високо олеинов слънчоглед сорт Виола, в зависимост от някой агротехнически фактори. Науч. Тр. НИИМЕСС, Механизация на процесите в растениевъдството, т. 5, сер.1, 29 - 36
 1. Нанков Н., 1995. Комплексна оценка на семепроизводството при слънчогледа и зърнено - бобовите култури. Земеделие, 4, 25 - 27
 1. Нанков Н., М. Ивановски, 1995. Икономическа ефективност на слънчогледовото производство в зависимост от системата на борба с плевелната растителност. Растениевъдни науки, 5, 81 - 83
 1. Нанков Н., М.Ивановски, 1995. Икономическа ефективност на производството на полски фасул в зависимост от системата на борба с плевелната растителност. Растениевъдни науки, 5, 84 - 87
 1. Venkov Ventsislav, N.Nankov, 1996. Santafe, an excellent sunflower hybrid, Proceeding of 14 th International Sunflower Conference, I, Beijing / Shenyang , China,12 - 20 June, рр 98 - 100
 1. Nankov N. , 1996. Status and expectation of sunflower commertial production the Republic of Bulgaria. Proceeding of 14 th International Sunflower Conference, II ,Beijing / Shenyang, China, 12 - 20 June, рр 849 - 852
 1. Nankov N., Ventsislav Venkov, 1996. Economic evaluation of sunflower basic seed production in the Republic of Bulgaria. Proceeding of 14 th International Sunflower Conference, II, Beijing / Shenyang, China, 12 - 20 June, рр 964 - 968
 1. Pentchev Emil, N. Nankov, 1996. Agrometeorological models of wheat production in Bulgaria. VIII th Congress of EAAE, Edinburgр Scotland - Redefining the Roles for European Agriculture, 3-7 Sep., рр 1-6
 1. Иванов П., П.Щерев, Х.Контев, И.Панайотов, М.Михов, Д.Георгиев, П.Петров, Д.Генчев, Л.Митранов, И.Тодоров, Г.Събев, И.Илиев, Н.Нанков, М.Нанкова, Т.Тонев, Г.Милев, И.Илиев, П.Янков, 1996. Проблеми на зърненото производство през 1996 г. и препоръки на ИПС “Добруджа” за решаването им. ИПС “Добруджа”, 1-15, февруари, 3-15
 1. Нанков Н. в научен колектив от различни институти, 1996. Мерки за отглеждане на зимните зърнено-житни култури и обезпечаването на хлебното и фуражно производство. СА, София,
 1. Нанков Н. в научен колектив ДЗИ и Чирпан, 1997. Технологични мероприятия при пролетните култури през 1997 г. МЗХП, СА, София,
 1. Милев Г., Н. Нанков, 1997. Ефективност на инокулацията с Rhizobium при някой зърнено - бобови култури. Селскостопанска наука, 4 - 6 , 17-19
 1. Георгиев Др., П.Петров, Д.Генчев, П.Димитров, Г.Събев, Н.Нанков, Т.Тонев, Г.Милев, В.Енчева, И.Киряков, 1997. Технологии за производство на слънчоглед и полски фасул. СА, София
 1. Genchev D, D. Georgiev, G. Sabev, P. Dimitrov, N.Nankov, T.Tonev, G.Milev, I.Kiryakov, P.Jankov, 1998. Bean producing technology. In: Advances in Common Bean(Phaseolus vulgaris L.), Research in Bulgaria, Ed. by D.Genchev, (Proceedings of a Bulgaria, Ed. by D.Genchev)- Prosseengs of a Bulgarian Workshop in IWS "Dobroudja", General Toshevo, April 3), pp 19-23
 1. Нанкова М., Н. Нанков, Н.Ненов, М.Христов, 1999. Биологически изисквания на слънчогледа във връзка с калиевото хранене и състояние на минералното торене на тази култура в България. Национален семеминар на тема “Потребности от калиево торене при основните земеделски култури в България”, 48 - 57, 9 юни, София, България
 1. Костов К., Н.Нанков, М. Нанкова, Н.Ценов, Е.Пенчев, Н.Ставрева, 2002. Български сортове пшеница - производство, торене, използване и ефективност на хранителни вещества. Юбилейна научна сесия "120 години земеделска наука в Садово", том II, 135-143
 1. Тонев, Т., М.Нанкова, Д.Георгиев, И.Илиев, Г.Милев, П.Янков, Г.Събев, Н.Нанков, 2002. Стратегия за развитието на земеделието в Добричка област след 2002 г.
 1. Нанков Н., Н.Ненов, М. Нанкова, 2002. Състояние на слънчогледовото производство и употребата на минерални торове при тази култура в България. Научни трудове т. XLVII, кн.1, 437 - 443, Юбилейна научна конференция “Акад. Павел Попов и постиженията на растениевъдната наука в България", Аграрен университет, Пловдив
 1. Нанков Н., 2003. Прогноза за развитие на слънчоглед и тритикале. МЗГ, София
 1. Събев Г., М.Титянов, М.Нанкова, Н.Нанков, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) I. Динамика и интензитет на натрупване на въглехидрати при пшеницата в зависимост от степента на заплевевяване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,343-348
 1. Нанкова М.,.М.Титянов, Г. Събев, Н.Нанков, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) II.Промени в усвояването на макроелементи при пшеницата в зависимост от степента на заплевеляване. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,349-354
 1. Нанков Н., М.Титянов, Г. Събев, М. Нанкова, 2005. Агрономическа и икономическа оценка при изясняване прага на вредност при някои плевели при пшеницата (Т.aestivum L.) III. Икономическа ефективност на хербицида Дерби-175 СК в борбата с плевелите при пшеницата. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет - Пловдив” (19-20 октомври 2005), Научни трудове АУ Пловдив, т. I, кн.4,355-358
 1. Нанков Н., М.Нанкова, Е.Колева, 2006. Потребление и ефект на минералните торове в района на Добричка област за периода 1995-2000 г. Field Crop Studies vol. III, №.1. pр. 113-120
 1. Нанков Н., Марг.Нанкова, 2007. Агрономически ефект и икономическа ефективност на продължителното минерално торене с различни норми и съотношения върху продуктивността на пшеницата. I. Агрономически ефект на продължителното минерално торене. Field Crop Studies vol. 4 №1. рp. 131-144
 1. Нанков Н., 2007. Агрономически ефект и икономическа ефективност на продължителното минерално торене с различни норми и съотношения върху продуктивността на пшеницата. II. Икономическа ефективност на продължителното минерално торене. Field Crop Studies vol. 4 №1. рp. 145-156
 1. Нанков Н., 2007. Семепроизводство на обикновена пшеница (Triticum aestivum L) - особености, тенденции и разходни нормативи. Field Crop Studies vol. 4 №1. рp. 211-216
 1. Nankova M., P.Yankov, D.Georgiev, N.Nankov, 2009. Role of some agronomy practices on the nutrition regime of Haplic Chernozems after root crops. 15-th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threates in the Mediterranean Regin: Prolems and Solutions, Bary, ITALY, Fresen. Envir.Bulletin, Febr. 2010

механизирани технологии

при полските култури

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-272

е-mail: dgeorgiev@dai-gt.org

Области на научна дейност:

 • Механизация на земеделието
 • Агротехника на полските култури
 • Технологии за производство на полските култури

Творческа биография:

Завършва висше образование в Технически университет- гр. Варна през 1978 г., специалност "Машинен инженер". През 1980 г. е постъпил като научен сътрудник ІІІ степен в Институт по пшеницата и слънчогледа “Добруджа”- Ген. Тошево През 1989 г. получава образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Механизация и електрификация на растениевъдството” с тема на дисертационния труд: “Изследвания върху някой биологични и физико-механични свойства на полския фасул, начините и средствата за механизираното му прибиране ”. През 1991 г. е хабилитиран за старши научен сътрудник.

През периода 1996-1998 г. е бил ръководител на секция "Технология на полските култури" (сега секция"Агротехника).

Бил е член на Академичния съвет на Славянски университет през 1997 -1999 г.; член на факултетен съвет към Аграрно-педагогически факултет на Славянски университет през 1996-1999 г.; Декан и Зам. Декан в Аграрно-педагогически факултет през 1999 г.

Членува в Съюза на учените в България. През 1994 - 2001 г. е бил председател на секция Агробиология към Съюза на учените в България – клон Добрич.

Има 98 публикувани научни трудове, в т. ч. като автор и в съавторство на следните по-важни научни продукти: Патент на устройство за овършаване на бобови култури, сеялка за директна сеитба СДС - 6М, сертификат на сорт полски фасул Прелом, патент за полезен модел на комбайн за зрял фасул, технология за директно прибиране на полски фасул, технология за директна сеитба на есенни култури, технологии за производство на пшеница, слънчоглед, полски фасул, пролетен грах и леща, инженерни проекти за зърнено-фуражно производство и за производство на полски фасул, инвенстиционни проекти и др.

Участва в международни конгреси, симпозиуми и конференции, проведени в чужбина: Германия, Индия, Литва, Унгария, Югославия.

Участва в редакционни колегии на научни издания:Сборник научни съобщения на СУБ - клон Добрич и Acta Agricultural Serbica - Cacak, Sarbia.

Публикации:

Научни статии

 1. Георгиев, Др. в колектив, Инженерен проект за организация на труда в бригада за зърнено-фуражно производство, комплектована с високопроизводителен технологичен комплекс от машини, НАПС, София, 1982
 1. Палазов, П., Др.Георгиев и В. Тотев, Сравнително изпитване на фасулоприбиращи агрегати. Юб. Сборник “30 години ИПС”, София, 1982
 1. Тотев, В., Др. Георгиев и др.,Технология за промишлено производство на полски фасул през 1982-1983 г. НАПС, 1983
 1. Палазов, П., Др. Георгиев и др., Инженерен проект за производствo на полски фасул през 1984 и 1985 г. НАПС, София, 1984
 1. Георгиев, Др. в колектив, Програма за производство на пшеница, слънчоглед, полски фасул и леща в Плевенски окръг през периода 1986-90 г., Плевен, 1984
 1. Георгиев, Др., Изпитване и внедряване на сортове полски фасул, подходящи за директно прибиране и разработване на технология за производство. Удостоверение Nо НАПС-9-2, София, 1985
 1. Тотев, В., Др. Георгиев и др., Проблеми, постижения и перспективи на технологията за производство на полски фасул и леща. (Национ. Съвещание - София, 22.03.1985 г.), сп. Внедрени новости, бр. 7, 1985
 1. Тотев, В., П. Палазов и Др. Георгиев, Ленточни начини за сеитба на полски фасул, машини и преустройството им за тяхното изпълнение - Прието за внедряване на научен съвет на ИПС “Добруджа” - Бюлетин Nо 2, 1985
 1. Георгиев, Др. в колектив, Сорт полски фасул, подходящ за директно прибиране - Сатая 425 и технология за производството му. Прието за внедряване от научен съвет на ИПС “Добруджа” - Бюлетин Nо 2, 1985, ССА - София, 1986
 1. Георгиев, Др., Механизирано прибиране на полски фасул. Обзор, София, 1986
 1. Георгиев, Др., Директно прибиране на полски фасул. сп. Земеделие, бр. 3, 1986
 1. Георгиев, Др. в колектив, Сеялка за директна сеитба СДС-6М, ИПС “Добруджа” - Рег. Nо 64/ 25.I. 1983 г. Удостоверение Nо НАПС -3-2, 1983 г., Удостоверение Nо 74/9 .I. 1989 г., Научен съвет на ИПС - Бюлетин Nо 1/1984 г.,Научнотехнически съвет на НАПС, МЗГ - София - Протокол Nо 5/20 .XI. 1984 г. и Протокол Nо 3/4.XI. 1986 г.
 1. Георгиев, Др., Изследване на някои сортове полски фасул по отношение пригодноста им за механизирано прибиране. сп. Растен. науки, бр. 9, 1987
 1. Георгиев, Др., Качествени показатели на машини за еднофазно (пряко) прибиране на полски фасул. сп. Селскостоп. техника, бр. 5, 1987
 1. Георгиев, Др., Изследвания върху директно прибиране на зрял полски фасул. Републик. симпозиум, том II, София, 1987
 1. Георгиев, Др., П. Щерев, Изследвания върху прибиране на слама, след жътва на пшеница във вид на малки паралелопипедни бали и пресовани купи. Републик. Симпозиум, том II, София, 1987
 1. Георгиев, Др., Изследвания върху някои биологични и физико-механични свойства на полския фасул, начините и средствата за механизираното му прибиране. Автореферат на Дисертация за присъждане на научна степен “Кандидат на селскостопанските науки”, ИПС “Добруджа”, Ген. Тошево, 1988
 1. Георгиев, Др., Изследвания върху механизирано прибиране на леща. сп. Селскостоп. Техника, бр. 2, 1988
 1. Георгиев, Др., Машини за директна сеитба. Технология за директна сеитба на есенни култури. НАПС, София, 1988
 1. Георгиев, Др., Приложение на някои машини за механизиране на полските опити в ИПС “Добруджа”. Междунар. Симпозиум “Методи и машини за механиз. на селекц. и опитни работи в растениевъдството. София, 1988
 1. Илиев, В. и Др. Георгиев, Технология за промишлено производство на полски фасул. Технологии за производство на зърнени култури. София, 1988
 1. Георгиев, Др., Техниката - все още нерешен проблем. сп. Земеделие, бр. 8, 1988
 1. Георгиев, Др. в колектив, Полски фасул сорт Прелом. Авторско свидет. №45868, София, 1988 (Патент. Сертиф. № 10091, 1998)
 1. Klotschkov, B., Georgiev D., Erfahrungen mit der Direktsaat von Getreide und Mais. 4. Internationale Wiessenschaftliche Arbeits-tagung “Mechanisierung der prozesse der Getreideproduktion”, Halle, Germany, 1989
 1. Генчев, Д., Др. Георгиев и др., Прелом - нов сорт полски фасул. сп. Растениев. науки, бр. 1, 1989
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технологичен правилник за отглеждане на пшеница, третикале, слънчоглед и фасул. Варна, 1989 г.
 1. Георгиев, Др., Изследване работата на зърнокомбайни с аксиалнороторен тип вършачен апарат при прибиране на пшеница, слънчоглед и полски фасул. сп. Селскостоп. техника, бр. 3, 1990
 1. Георгиев, Др., Някои изследвания, свързани с проблемите при сеитбата на слънчогледа. Сп. Селскостоп. техника, бр. 7, 1990
 1. Георгиев, Др., Ст. Тировска, Стр. Енчев, Еднофазно прибиране на зърнено-бобови култури с хедер за ниска жътва. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул” ИПС, Ген. Тошево, 1990
 1. Георгиев, Др., Сравнителен анализ на някои нови зърнокомбайни за прибиране на пшеница. Научна конференция ”Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул” ИПС, Ген. Тошево, 1990
 1. Георгиев, Др., Н. Нанков, Сравнителна оценка на приспособления за прибиране на слънчоглед. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул” ИПС, Ген. Тошево, 1990
 1. Нанков, Н., Др. Георгиев, Икономическа оценка на технологията за отглеждане на полски фасул. Научна конференция “Проблеми на технологията за производство на пшеница, слънчоглед и полски фасул” ИПС, Ген. Тошево, 1990
 1. Георгиев, Др. в колектив, Машини за зърнено-житни култури, слънчоглед и полски фасул. Система от машини за комплексна механизация на селскостопанското производство за периода 1991-1995 г., София, 1990
 1. Георгиев, Др., Механизация и автоматизация на производствения процес. Прогноза за развитие на производството на пшеница в НРБ към 2000-2020 г., София, 1990
 1. Георгиев, Др., Механизация и автоматизация на производствения процес. Прогноза за развитие на производството на слънчоглед в НРБ към 2000-2020 г., София, 1990
 1. Георгиев, Др., Механизация и автоматизация на производствения процес. Прогноза за развитие на производството на полски фасул в НРБ към 2000-2020 г., София, 1990
 1. Георгиев, Др., Еднофазно (пряко) прибиране на полски фасул. Прието за масово внедряване от научен съвет на ИПС “Добруджа” - Протокол Nо 8/25.III. 1988 г., МИС - Русе - Протокол Nо 25/1990, МЗХП - София - Nо 33-00-342/28.XI. 1990
 1. Георгиев, Др., Н. Нанков, Сравнителна технико-икономическа оценка при пряко и разделно прибиране на полски фасул. сп. Икономика на селското стопанство, бр. 1-4, 1992
 1. Георгиев, Др., Прибиране на произведената продукция от пшеница, слънчоглед и полски фасул при новите условия на земеделие. сп. Селскостоп. техника, бр. 4-8, 1992
 1. Георгиев, Др., Раздел “Механизация”. Полски фасул - сортове и технология на производство, ИПС, Ген. Тошево, 1993
 1. Нанков, Н., Др. Георгиев, Сравнителна икономическа оценка на агрегати за прибиране на слънчоглед. сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 1-2, 1993
 1. Георгиев, Др., По колко семена на декар. сп. Земеделие, бр. 4, 1993
 1. Georgiev, D., Technology of harvesting of dri bean, lentil and dry pea. International simposium on pulses rescarch, New Delhi, India, 1994
 1. Георгиев, Др., Ж. Демирев, Сравнителни изследвания при подпластова, директна и традиционна сеитба на пшеницата. сп. Селскостоп. техника, бр. 1-2, 1995
 1. Демирев, Ж., Др. Георгиев, Изследвания при подпластова сеитба на пшеница с комбинирана машина МКПС-2.8. сп. Селскостоп. техника, бр. 1-2, 1995
 1. Георгиев, Др., Нови начини и машини за обработка на почвата и сеитба на зърнено- житни и окопни култури сп. Земеделие, бр. 4, 1995
 1. Georgiev, Dr., Agricultural rating of combined machine for tilling solls and sowing of grain and row crop. First Balkan symposium on breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops. Albena, IWS, Bulgaria, 1995
 1. Георгиев, Др., Изследвания върху технологията за отглеждане на основните полски култури. Раздел “Механизация”. 50 години ИПС “Добруджа” - 1941-1991, Добрич, 1996
 1. Георгиев, Др. в колектив -Проблеми на зърненото производство през 1996г. и препоръки на ИПС “Добруджа” за решаването им. ИПС ‘’Добруджа’’ , 1996
 1. Georgiev, Dr. , Dry bean harvesting. First Balkan Simposium - Vegetables and Potatoes, Belgrade, Yugoslavia, 1996
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на пшеница. Технологии за производство на пшеница и ечемик през 1996/97 г., София, 1996
 1. Георгиев, Др. в колектив - Пшеница. Технологични мероприятия за отглеждане на пшеницата и ечемика през 1997 г., част II, София, 1997
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технологични мероприятия при пролетните култури през 1997 г., София, 1997
 1. Георгиев, Др. в колектив - Пшеница. Производство на пшеница и ечемик (Примерни технологии), София, 1997
 1. Георгиев, Др., Сеитба на пшеницата. сп. Земеделие, бр. 8, 1997
 1. Георгиев, Др., Нови начини за обработка на почвата и сеитба на зърнени култури. сп. Агрокомпас, бр. 8-9, 1997
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технологии за производство на слънчоглед и полски фасул, ССА - София, 1997
 1. Georgiev, D., Sunflower Harvesting. Acta Agriculturae Serbica, Cacak, Yugoslavia, Vol. II, 3, 1997 (41-46)
 1. Georgiev, D., Dry Bean Producing Technology. Acta Agriculturae Serbica, Cacak, Yugoslavia, Vol. II, 4, 1997 (81-87)
 1. Георгиев, Др. В колектив – Всичко за фермера от Българската земеделска наука. Справочник, ССА - София, 1998
 1. Георгиев, Др. В колектив – Научни и научно-приложни постижения, Сборник, ССА - София, 1998
 1. Georgiev, D., etc, Bean producing technology. Advances in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Research in Bulgaria - Series 3. Proceedins of a Bulgarian Workshop in IWS “Dobroudja”, General Toshevo, 3 April 1998, pp. 19- 23
 1. Georgiev, D., Sunflower harvesting. 2 nd Balkan Symposium on Field Crops - Novi Sad, Yugoslavia, 16-20 June, 1998
 1. Георгиев, Др. В колектив – Технология за производство на леща. Национална система за съвети в земеделието. ИПС ‘’Добруджа’’, 1998
 1. Георгиев, Др. В колектив – Технология за производство на пролетен грах. Национална система за съвети в земеделието. ИПС ‘’Добруджа’’, 1998
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на пшеница. Национална система за съвети в земеделието. ИПС ‘’Добруджа’’, 1998
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на фасул. Национална система за съвети в земеделието. ИПС "Добруджа", 1988
 1. Георгиев, Др., Пшеница ‘ 99. Технологични изисквания. сп. Наша ЗЕМЯ, бр. 7, 1998
 1. Георгиев, Др. в колектив - Райониране и сортова структура на пшеницата. сп. Земеделие, бр. 8 и бр. 9, 1998
 1. Георгиев, Др., Механизация на земеделието в условията на аграрната реформа. Научни съобщения на СУБ - клон Добрич (Аграрни науки), том 1, 1999
 1. Георгиев, Др. в колектив - Обикновена зимна пшеница. Библ.Земеделие, серия А - Полски куптури, бр.1, 1999
 1. Георгиев, Др., Изследвания при прибиране на грах за зърно. Научни трудове - РУ “А. Кънчев”, т.37, серия 1 - Техника и технологии в земеделието, Русе, 1999
 1. Георгиев, Др. в колектив -Устройство за овършаване на бобови култури, Патент за изобретение № 62376, Бюлетин № 10, София, 1999
 1. Георгиев, Др. в колектив - Изследвания с устройство за овършаване на бобови култури в производствени условия. Научни трудове-РУ"А. Кънчев” Том 37, серия 1 - Техника и технологии в земеделието (допълнение), Русе, 1999
 1. Георгиев, Др., Сравнителни изследвания при комбинирани и традиционни почвообработващи и сеещи машини. Юбилейна научна сесия “50 години НИМЕСС”, том VII, серия 2 - Техника и технологии за отглеждане, прибиране и обработка на полски култури, София,1999
 1. Георгиев, Др., Висше образование в Добрич - етапи на развитие, настояще и бъдеще. Научни съобщения на СУБ - клон Добрич, том 2, 2000 (7-15)
 1. Georgiev, D., Studies on the Sunflower Harvesting. Research Commun. of USB, branch Dobrich (Agrarian Sciences), v. 2, 2000 (126-129)
 1. Георгиев, Др., Б. Борисов, И. Мухтанов, С. Митев, И. Ангелов, Тенденции при механизираното прибиране на зрелия фасул. Научни трудове - РУ "А. Кънчев", Том 38, серия 5 - Механизация, земеделска техника и технологии, Русе, 2001 (25-28)
 1. Palov, I., Zh. Demirev, Dr. Gеоrgiеv, P. Yankov, Results from Pre-Sowing Electromagnetic Treatment of Sunflower Seeds. The International Conference "Perspective Sustainabe Technological Processes in Agricultural Enginee-ring", Lithanian Institute of Agicultural Engineering - Raundondvaris, 2001 (pp.135-140)
 1. Георгиев, Др., Б. Борисов, Ил. Мухтанов, Ив. Ангелов, Машини за механизирано овършаване на зрял фасул, разработени в България. Годишник на Техническия университет във Варна, ISSN 1311-896X, Варна, 2001 (1720 -1724)
 1. Георгиев, Др., П. Янков, И. Палов, Ж. Демирев, Някой изследвания след сеитба на слънчоглед с електромагнитна обработка на семената. Юб. Научна сесия "50 години ДЗИ -Г. Тошево”-2001г., Том ІІ, Раздел V -Агротехника, Добрич, 2002 (626-630)
 1. Георгиев, Др., Някой агротехнически мероприятия от технологията за производство на леща. Научни съобщения на СУБ - клон Добрич (Аграрни науки), том 4, № 1, Добрич, 2002 (71-73)
 1. Генчев, Д., И. Киряков, Г. Събев, Др. Георгиев и Г. Милев- Зрял фасул. Библ. Земеделие, серия А - Полски куптури, бр. 13 (Сп. Земеделие плюс, бр. 5), 2002
 1. Георгиев, Др. в колектив - Състояние на механизацията. Препоръки за усъвършенстване на технологията на отглеждане. Програма за развитие на Земеделието в Добричка област за периода 2003 - 2007 г. (Част І - Растениевъдство), Добрич,2002 (91-98)
 1. Георгиев, Др. в колектив - Резултати от изследване и обосноваване конструкция на комбайна за прибиране на фасул, Научни трудове - РУ "А. Кънчев", Том 40, серия 4.1 - Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и др., Русе, 2003 (76 -79 )
 1. Георгиев, Др.Влияние на начина на почвообработка и сеитба върху устойчивостта на пшеницата на някой стресови фактори. Сп. Field Crops Studies, vol. 1, № 1, Dobroudja Agricultural Institute, 2004 (128-133)
 1. Георгиев, Др. в колектив - Комбайн за зрял фасул, Патент за полезен модел № 735, (Регистр. № 107 661) Патентно ведомство на Република България, София, 2005
 1. Георгиев, Др. в колектив- Резултати от изследвания на вършачка за фасул. Научни трудове-РУ"А. Кънчев", Том 41, серия 1.1 - Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и др., Русе, 2004 (101-104)
 1. Георгиев, Др., П. Янков, Директна сеитба и някой нови машини за извършването й. Сп. Земеделие плюс, бр.8, София, 2006 (12-14)
 1. Янков, П., Др. Георгиев, Влияние на основни агротехнически практики в траен полски опит върху някой физични характеристики на слабо излужените черноземи в Добруджа. Сп. Field Crops Studies, vol. IV, № 1, Dobroudja Agricultural Institute, 2007 (95-105)
 1. Георгиев, Др., М. Нанкова, П. Янков, Продуктивност на пшеницата в зависимост от начина на оползотворяване на следжътвените остатъци в сеитбообръщението при различни системи от машини за почвообра-ботка и сеитба. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България, 2009 (56-65)
 1. Янков, П., Др. Георгиев, М. Нанкова, Влияние на основни агротехнически практики в траен полски опит върху структурата на слабо излужените черноземи в Добруджа. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България, 2009 (122-130)
 1. Георгиев, Др., Ил. Илиев, Последействие при пролетни култури след прилагане на различни начини и машини за почвообработка, сеитба и прибиране в траен полски опит. Международна научна конференция- ИММ-София, 2010 ( - ) /под печат/
 1. Nankova, M., P. Yankov, D. Georgiev. Role of some agronomg practices on the Nutrition vegime of harlic chernozems after root crops. 15 th International symposium on Enve. Bari, Italy, 2009 /под печат/
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на леща. Библ. Земеделие, серия А - Полски куптури, бр…(Сп. Земеделие плюс, бр…), 2010 /под печат/
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на пролетен грах за зърно (Pisum sativum L.) , 2010 /под печат/
 1. Георгиев, Др. в колектив - Технология за производство на нахут, 2010 /под печат/
 1. Георгиев, Др., Техника и технологии в земеделието - наука и практика. Издание на научноизследователските трудове и други научнотворчески постижения, публикувани през периода 1982 - 2001 г. Добрич, 2010 /под печат/

обработка на почвата

агротехника на слънчогледа

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-247

е-mail: p_s_yankov@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Системи и начини за обработка на почвата в сеитбообращението
 • Физични характеристики на почвата
 • Агрохимични характеристики на почвата
 • Агротехника на слънчоглед

Творческа биография:

Завършва висше образование през 1993 г. в Аграрен университет – Пловдив, специалност – агроинженерство-полевъдство. От 1994 г. работи като научен сътрудник в Добруджански земеделски институт – гр. Г. Тошево, секция “Агротехника”. През 2006 г. получава образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Общо земеделие”. Тема на дисертационния труд: “Влияние на различни системи за обработка на почвата в сеитбообращението върху някои физични и агрохимични характеристики на слабо излужените черноземи”.

Членува в Българското дружество по обработка на почвата (клон на ISTRO) и Съюза на учените в България. От юни 2009 г. е председател на Съюза на учените в България – клон Добрич.

Публикации:

Научни статии

 1. Янков, П., Б. Клочков, 1995. Влияние на предшественика и на различните начини на обработка на почвата върху темпа на поникване при пшеницата. Научни трудове на Селскостопанска академия, 2 (1): 15-18.
 1. Yankov, P., 1996. Differences in some soil physical indices under the influence of pre-sowing tillage in winter wheat. Proceedings of XXVIth Annual Meeting of ESNA, Busteni, Romania: 29-35.
 1. Янков, П., 1997. Влияние на различните начини на обработка на почвата върху добива от зимна пшеница. Научни трудове на Селскостопанска академия, 4 (1): 25-27.
 1. Nankova, M., P. Yankov, 1997. Effect of chiseling in crop rotation on the humic condition of slightly leached chernozem. Proceedings of XXVIIth Annual Meeting of ESNA, Ghent, Belgium: 26-32.
 1. Nankova, M., P. Yankov, E. Penchev, R. Djendova, 1997. Humus fraction composition of the slightly leached chernozem in chiseling according to the size of soil units. 11th International World Fertilization Congres “Fertilization for Sustainable Plant Production and Soil Fertility”, Ghent, Belgium, ІІ: 239-246.
 1. Янков, П., 1999. Влияние на различните начини на предсеитбена обработка върху добива от пшеница и някои физични показатели на почвата. Научни съобщения на СУБ клон Добрич, 1: 69-72.
 1. Янков, П., 2000. Изследване на някои почвени показатели при различни начини на обработка на почвата. Научни съобщения на СУБ клон Добрич, 2: 28-32.
 1. Нанкова, М., П. Янков, Р. Джендова, Е. Пенчев, 2001. Ефект на безотвалните обработки на почвата върху хумусното състояние на слабо излужен чернозем в района на Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, 4-6: 234-236.
 1. Palov, I., Z. Demirev, D. Georgiev, P. Yankov, 2001. Results from Pre-Sowing Electromagnetic Treatment of Sunflower Seeds. Proceedings of the International Conference “Perspective Sustainable Technological Processes in Agricultural Engineering”, Raudondvaris, Lithuania: 135-141.
 1. Янков, П., 2002. Системи за обработка на почвата и влиянието им върху добива от сеитбооборотното звено пшеница-царевица. Юбилейна научна сесия “Селекция и агротехника на полските култури”, Генерал Тошево, ІІ: 605-610.
 1. Георгиев, Д., П. Янков, И. Палов, Ж.. Демирев, 2002. Някои изследвания след сеитба на слънчоглед с електромагнитна обработка на семената. Юбилейна научна сесия “Селекция и агротехника на полските култури”, Генерал Тошево, ІІ: 626-630.
 1. Янков, П., 2002. Проучване влиянието на различни системи за обработка на почвата върху водния режим на слабо излужен чернозем. Юбилейна научна сесия “120 години земеделска наука в Садово”, ІІ: 30-37.
 1. Yankov, P., T. Tonev, V. Encheva, 2002. Independent and combined effect of genotype and some agronomy factors on yield and Phomopsis helianthi infection in sunflower. I. Effect on seed yield. BJAS, 8 (2-3): 167-173.
 1. Encheva, V., T. Tonev, P. Yankov, 2003. Independent and combined effect of genotype and some agronomy factors on yield and in sunflower. II. Effect on Phomopsis helianthi infection. BJAS, 9 (5-6): 615-620.
 1. Nankova, M., P. Yankov, E. Penchev, 2003. Investigation on the effect of ploughing and some minimal soil tillages on the condition of organic matter in the slightly leached chernozems of Dobroudja. Ecology and future, II (3-4): 101-102.
 1. Yankov, P., M. Nankova, E. Penchev, 2004. Change of available phosphorus content in the structure fractions of slightly leached chernozem (Luvic Phaeozem) under the effect of soul tillage systems. Ecology and future, III (3): 20-24.
 1. Nankova, M., R. Djendova, E. Penchev, H. Kirchev, P. Yankov, 2005. Effect of some intensive factors in agriculture on the ecological status of slightly leached chernozems. National conference with international participation “Management, use and protection of soil resources”, Sofia, Bulgaria: 155-160.
 1. Янков, П., 2007. Изменение на обемната плътност на слабо излужените черноземи в района на Добруджа под влияние на продължителното прилагане на някои системи за обработка на почвата. Field Crops Studies, IV (1): 87-94.
 1. Янков, П., Д. Георгиев, 2007. Влияние на основни агротехнически практики в траен полски опит върху някои физични характеристики на слабо излужените черноземи в Добруджа. Field Crops Studies, IV (1): 95-105.
 1. Друмева, М., Н. Ненова, П. Янков, 2007. Продуктивни показатели при хибриди слънчоглед, получени с участието на партеногенетични дихаплоидни линии. Научни съобщения на СУБ клон Добрич (Електронен вариант) 9: http://geocities.com/usb_dobrich3/069.pdf.
 1. Янков, П., 2008. Изменение на общата порьозност на слабо излужените черноземи в района на Добруджа под влияние на продължителното прилагане на някои системи за обработка на почвата. Почвознание, агрохимия и екология, 4: 16-21.
 1. Янков, П., 2008. Проучване влиянието на някои системи за обработка на почвата върху водопроницаемостта на слабо излужените черноземи в района на Добруджа. Почвознание, агрохимия и екология, 4: 22-28.
 1. Drumeva, M., P. Yankov, N. Nenova, P. Shindrova, V. Encheva, 2008. New sunflower restorer lines developed by g-induced parthenogenesis from Helianthus annuus hybrids – disease resistance, combining ability. I. Disease resistance. International Conference “Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops”, Novi Sad, Serbia: 192-197.
 1. Yankov, P., M. Nankova, 2009. Effect of long-term use of some agronomy practices on the physical and agro-chemical properties of the slightly leached chernozem soils in Dobroudja region. I. Soil unit composition and water sustainability of structural soil units. 18th Triennial Conference оf ISTRO, Izmir, Turkey: T8-016-1 – T8-016-11.
 1. Nankova, M., P. Yankov, 2009. Soil tillage system and mineral fertilization – essential elements from the agrotechnology of sustainable productivity. 18th Triennial Conference оf ISTRO, Izmir, Turkey: T8-015-1 – T8-015-10.
 1. Янков, П., 2009. Изменение на някои количествени и качествени признаци при слънчогледа в зависимост от вида на основната обработка на почвата. І. Морфология и добив на семена. Растениевъдни науки, 46 (5): 441-446.
 1. Янков, П., 2009. Изменение на някои количествени и качествени признаци при слънчогледа в зависимост от вида на основната обработка на почвата. ІІ. Добив на масло и съдържание на масло в семената. Растениевъдни науки, 46 (5): 447-451.
 1. Янков, П., 2009. Промяна на температурата на слабо излужените черноземи в района на Добруджа под влияние на някои системи за обработка на почвата. Почвознание, агрохимия и екология, 4: 41-46.
 1. Янков, П., Д. Георгиев, М. Нанкова, 2009. Влияние на основни агротехнически практики в траен полски опит върху структурата на слабо излужените черноземи в Добруджа. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България: 122-130.
 1. Георгиев, Д., М. Нанкова, П. Янков, 2009. Продуктивност на пшеницата в зависимост от начина на оползотворяване на следжътвените растителни остатъци в сеитбообращението при различни системи от машини за почвообработка и сеитба. Международна конференция “Обработка на почвата и екология”, Албена, България: 56-65.
 1. Янков, П., И. Венкова, Т. Тонев, 2009. Влияние на гъстотата на посева върху развитието и продуктивността на хибриди слънчоглед отглеждани в различни агроекологични райони. Field Crops Studies, V (1): 191-199.
 1. Yankov, P., 2009. Changes in the composition and water sustainability of soil units under the effect of some soil tillage systems. BJAS, 15 (5): 393-399.
 1. Yankov, P., 2010. Effect of different types of main soil tillage on bean yield under the conditions of Dobrudzha region. BJAS, (in press)
 1. Nankova, M., P. Yankov, D. Georgiev, N. Nankov, 2010. Role of some agronomy practices for the nutrition regime of Haplic Chernozems after spring crops. Fresenius Environ. Bull., (in press)

Научно-популярни статии

 1. Янков, П., 1995. От предсеитбената подготовка зависят сеитбата, презимуването и добивът. Български фермер, Агроном, 19 (550): 5.
 1. Янков, П., 1999. Резултати от едногодишно проучване на някои ранни и средноранни хибриди царевица в условията на Добруджа. Нова добруджанска трибуна, 49: 3.
 1. Янков, П., 2000. Време и начини на обработката на почвата за пшеницата. Добруджанска трибуна, 197: 3.
 1. Янков, П., 2002. Подходящата и качествена обработка на почвата - предпоставка за получаване на стабилни добиви от селскостопанските култури. Агроном, 2: 28-29.
 1. Янков, П., 2002. Време и начин за основната обработка и предсеитбената подготовка на почвата за есенните житни култури. Агроном, 8: 13-14.
 1. Георгиев, Д., П. Янков, 2006. Директната сеитба и някой нови машини за извършването й. Земеделие плюс, 8: 12-14.
 1. Янков, П., 2006. Обработката на почвата като фактор за преодоляване на засушаването в условията на слабо излужените черноземи на Добруджа. Национална конференция “Повишаване конкурентноспособността на българското земеделие – приоритет на научните изследвания”, София, България: 72-75.
 1. Христов, И., П. Янков, 2009. На дневен ред е подготовката на площите за зимните житни култури. Агрокомпас, брой август: 44-45.

Технологии за производство на полски култури

 1. Иванов, П., П. Щерев, Х. Контев, И. Панайотов, М. Михов, Д. Георгиев, П. Петров, Д. Генчев, Л. Митранов, И. Тодоров, Г. Събев, И. Илиев, Н. Нанков, М. Нанкова, Т. Тонев, Г. Милев, И. Илиев, П. Янков, 1996. Проблеми на зърненото производство през 1996 г. и препоръки на ИПС “Добруджа” за решаването им.
 1. Панайотов, И., Д. Георгиев, И. Касимов, М. Нанкова, И. Илиев, П. Димитров, Г. Събев, Т. Тонев, К. Костов, П. Янков, Х. Кържин, Д. Славов, Х. Филипов, Т. Захариева, Й. Караджова, Х. Кръстева, П. Григоров, О. Деков, В. Спасов, Ц. Лалев, Д. Дечев, Ш. Янев, Г. Николов, Г. Панайотова, И. Салджиев, Г. Генов, С. Рашев, Т. Колев, Б. Граматиков, И. Михов, П. Пенчев, Г. Господинов, С. Станков, В. Котева, Б. Зарков, С. Навущанов, Т. Стефанов, С. Запрянов, И. Тодоров, Й. Бургазова, Н. Мерсинков, 1997. Производство на пшеница и ечемик (примерни технологии).
 1. Georgiev, D., D. Genchev, G. Sabev, P. Dimitrov, N. Nankov, T. Tonev, G. Milev, I. Kiryakov, P. Yankov, 1998. Bean producing technology, Advances in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). Research in Bulgaria: 19-23.
 1. Касимов, И., И. Панайотов, К. Костов, Т. Тонев, П. Янков, М. Нанкова, И. Илиев, П. Димитров, Г. Събев, Д. Георгиев, 1999. Обикновена зимна пшеница, Земеделие плюс, 3: 11-22.
 1. Тонев, Т., М. Нанкова, Д. Георгиев, И. Илиев, Г. Милев, П. Янков, Г. Събев, Н. Нанков, 2002. Стратегия за развитие на земеделието в Добричка област след 2002 г.
 1. Тонев, Т., Г. Милев, П. Янков, Д. Димитров, 2007. Критични точки и критерии за оценка при производството на пшеница, тритикале, слънчоглед и леща.

машини за растителна защита,

торене и почвообработка

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-283

е-mail: ilievii@hotmail.com

Области на научна дейност:

 • Растителнозащитни машини
 • Машини за торене
 • Почвообработващи машини
 • Машини за заготвяне и съхранение на продукцията
 • Моделиране, изследване и контрол на процесите в селскостопанската механизация

Творческа биография:

Роден на 25.12.1960 в с. Паскалево, обл. Добрич. Завършва висше образование през 1986 г. във ВМЕИ – Варна – машинен инженер, магистър, специалност “Двигатели с вътрешно горене”.

През периода 1986 - 1989 г. работи като главен инженер в КБПП ”Ернст Телман” с. Плачи дол, обл. Добрич.

През 1989 г. е назначен в Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, секция “Агротехника” като н. с. ІІІ ст., специалност “Механизация на земеделието”. През 2004 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по научната специалност 02.18.01 “Механизация и електрификация на растениевъдството”, въз основа на защитена дисертация на тема “Обосноваване и изследване на опръскващи системи за слънчоглед”.

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Публикации:

Научни статии

 1. Илиев И., 1994. Проучване върху слънчогледа като обект за опръскване. Научни трудове НИМЕСС, том 5, с. 1, 77-84.
 1. Iliev I. and M. Nankova, 1994. Another type motor-driven portable soil sampler. Proceedings of XXIV-th Annual Meeting of ESNA, Varna, Bulgaria, 140-147.
 1. Iliev I., 1994. Spraying system for sunflower diseases control. Proceedings of EUCARPIA`94, 89-93.
 1. Iliev I. and E. Penchev, 1995. An investigation on a soil sampler working process. Proceedings of I-st Balkan Symposium, Albena, Bulgaria, 560-564.
 1. Iliev I. and V. Encheva, 1995. Use of high clearance tractor for plant protection and pollination improvement in sunflower seed production. Proceedings of XXV-th Annual Meeting of ESNA, Piacenza, Italy, 124-130.
 1. Iliev I., 1996. Light-vehicle mounted soil sampler. Proceedings of XXVI-th Annual Meeting of ESNA, September 12-16, Busteni, Romania, p1-7.
 1. Tonev T. K., V. Encheva and I. Iliev, 1996. Reduction in leaf area in sunflower due to infection of Phomopsis helianthi Munt.-Cuet et al. Proceedings of XXVI-th Annual Meeting of ESNA, September 12-16, Busteni, Romania, p114 - 118.
 1. Iliev I., 1997. A portable motor-driven soil sampler developed in Bulgaria. ICAE, Abstracts of Seminars, p. 12, Bet Dagan, Israel.
 1. Tonev T. K. and I. I. Iliev, 1998. Optimizing the models for calculation of sunflower leaf area. I. Geometric parameters of the leaf lamina during the development of some hybrids and varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, 625 - 632.
 1. Илиев И., 1999. Изследване на въздушна система за пръскане на слънчоглед. Юбилейна научна сесия “50-години НИМЕСС” том 7, серия 3, 23-29.
 1. Илиев И., Ц. Присадашки, Г. Костадинов и Ст. Дончев, 1999. Възможности за намаляване на разходните норми при пръскане на слънчогледови посеви с хербициди. Селскостопанска наука, 1, 32-36.
 1. Iliev I. I. and T. K. Tonev, 2000. Optimizing the models for calculation of sunflower leaf area. II. Relations between leaf area and leaf dimensions and optimizing the equalizing coefficient K. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 6, 399 - 404.
 1. Илиев И., Г. Георгиев и Д. Петъков, 2001. Проучване на технически характеристики на семена слънчоглед във връзка със сеитбата. Юбилейна научна сесия 50 г. Добруджански земеделски институт, том II, 631-639.
 1. Илиев И., 2003. Оптимизиране пръскането на фасулев посев с въздушно-течностна опръскваща система. Научна конференция с международно участие “Стара Загора ’2003”, 5-6 юни, Том, № 1, част 2, 54-59
 1. Илиев И., 2003. Изследване на обемно-площния индекс на слънчогледа във връзка с адаптирано към посева пръскане. Научни съобщения на СУБ кл. Добрич, том 5, №1, 98-101.
 1. Илиев, И., 2004. Прецизно лентово пръскане при слънчогледа. Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, том 6, №1, 104-109.
 1. Събев Г. и И. И. Илиев, 2004. Постиженията на биотехнологиите и възможностите за борба с плевелите при царевицата. Изследвания върху полските култури, том 1, кн. 3, 508-513.
 1. Събев Г. и И. И. Илиев, 2004. Да се преборим със свиницата (Xanthium italicum L.) при слънчогледа. Изследвания върху полските култури, том 1, кн. 3, 514-518.
 1. Ненов., Н., И. И. Илиев, 2004. Използване на етеричномаслени емулсии за подобряване на опрашването на семепроизводни посеви слънчоглед. Изследвания върху полските култури, том 1, кн. 2, 239-245.
 1. Илиев И. И., 2004. Влияние на параметрите на покритието при листно торене на слънчоглед. Изследвания върху полските култури, том 1, кн. 3, 448-453.
 1. Тонев Т. К. и И. И. Илиев, 2005. Разпределение на снежната покривка и на добива на зърно от пшеница и царевица в защитено от пояси поле. Селекция и агротехника на полските култури, ІІ част, Балканска научна конференция – 2 юни 2005, Карнобат, 380-384.
 1. Илиев И. И., 2006. Изследване върху рекуперирането на загубите при пръскане на високостъблени полски култури. Изследвания върху полските култури, том 3, кн. 4, 609-616.
 1. Илиев И., 2009. Проучване на техническото състояние на полските пръскачки. Селскостопанска техника, 4, 35-42.

Научно-популярни статии

 1. Илиев И., 1995. Подготовка на работните разтвори и регулиране на пръскачките. Земеделие, 5, 12-13.
 1. Илиев И. и кол., 1996. Проблеми на зърненото производство през 1996 г. и препоръки на ИПС”Добруджа” за решаването им. ИПС”Добруджа”.
 1. Събев Г. и И. Илиев, 1999. Раундъп-биосила предлага нова технология за борба с плевелите при царевицата. В-к "Стопанин", бр. 17 /373/ 22-28 април.
 1. Тонев Т., М. Нанкова, Д. Георгиев, И. И. Илиев, Г. Милев, П. Янков, Г. Събев и Н. Нанков, 2002. Стратегия за развитието на земеделието в Добричка област след 2002 г. ДЗИ – Генерал Тошево.
 1. Илиев И., 2007. Правилен избор на разпръсквачи за полски пръскачки. В-к Фермер новият, год. ІХ, бр. 433, стр. 8; бр. 434, стр. 8.
 1. Илиев И., 2008. Контрол на употребявани пръскачки в Европейския съюз. Земеделска техника, бр. 16 (435) стр. 5-6.

Патенти

 1. Илиев. И. Иванов.BG 385 Y1. Механизирана сонда за почвени проби. Патент за полезен модел от 02. 05. 2000.
 1. Ненов Н. Дончев и И. И. Илиев. BG 64296 B1. Метод за подобряване опрашването на посевите. Патент за изобретение №64296 от 15.10.2004 г.

сортова агротехника

на зърнено-житни култури

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-250

е-mail: albivanova@abv.bg

Области на научна дейност:

 • Сортова агротехника (различни предшественици и нива на азотно торене) при зърнено-житни култури (ечемик, обикновена и твърда пшеница, тритикале)
 • Агрометеорологични условия и продуктивност на зърнено-житните култури

Творческа биография:

Завършва висше образование през 1995 г. в Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност лозаро-градинарство. През 2003 г. е зачислена като редовен докторант към Добруджански земеделски институт, секция Агротехника с шифър агрохимия. През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема „Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.). От 2008 г. работи като научен сътрудник в Добруджански земеделски институт, секция Агротехника и провежда изследвания във връзка с проучване биологичните особености и агротехническите изисквания на нови сортове зърнено-житни култури. От 2007г. е член на Съюза на учените в България, клон Добрич.

Публикации:

Научни статии

 1. Нанкова, М., А. Иванова, Е. Пенчев, 2004. Характеристика и възможности за приложение на течен К- хуматен ломбрикомпост през вегетацията на Triticum aestivum L., Field Crops Studies, 1 (2): 292-300
 1. Нанкова, М., А. Иванова, 2004. Влияние на листното торене с течен К-хуматен ломбрикомпост върху химическия състав на зърното при сортове Triticum aestivum L., Научна конференция с международно участие – Ст. Загора, 2 (1): 162-168
 1. Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2006. Влияние на сорта и торенето върху усвояването на макроелементи при Triticum aestivum L. в условията на вегетационен експеримент, Field Crops Studies, 3 (1): 137-144
 1. Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, 2007. Effect of previous crop, mineral fertilization and environment on the characters of new wheat varieties, Bulgarian journal of Agricultural science, 13 (1): 55-62
 1. Иванова, А., М. Нанкова, Н. Ценов, 2007. Влияние на сорта върху разхода на основните хранителни елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.), Field Crops Studies, 4 (2): 24
 1. Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Correlation between the Breadmaking Properties of Common Winter Wheat Varieties and Some Agronomical Factors, Bulgarian journal of Agricultural science, 15 (4): 287-292
 1. Stoeva, I., A. Ivanova, 2009. Interaction of the technological properties of common winter wheat varieties with some agronomy factors, Bulgarian journal of Agricultural science, 15 (5): 417-422
 1. Ivanova, A., M. Nankova, N. Tsenov, H. Kirchev, 2009. Effect of some agronomy factors on the productivity of variety Aglika (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha region, International Conference “Lakes and Nutrient Loads” Alblakes Proceedings, Pogradec, 24-26 April, 249-255
 1. Иванова, А., Н. Ценов, 2009. Биологични и стопански признаци на сортове обикновена пшеница според условията на отглеждане, Field Crops Studies, 5 (1): 173-183

Научно-популярни статии

 1. Стоева, И., А. Иванова, 2009. Технологични свойства на пшеницата. Влияние на някои агротехнически фактори, Земеделие плюс, 7:7-9

ентомолог

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-212

е-mail: dimitrov_dai@yahoo.com

Области на научна дейност:

 • Вредна и полезна ентомофауна при зърнено-бобовите култури
 • Основни неприятели при зърнено-житните култури
 • Неприятели при техническите култури (слънчоглед, царевица, рапица и др.)
 • Биологични особености и вредна дейност на икономически важни неприятели по полските култури

Творческа биография:

Завършва висше образование през 2001 г. в Аграрен Университет - гр. Пловдив, специалност "Растителна защита". През 2004 г. е зачислен като редовен докторант към Добруджански земеделски институт по специалността "Растителна защита (ентомология)". През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема "Вредна и полезна ентомофауна при някои зърнено-бобови култури". От 2009 г. работи като научен сътрудник в Добруджански земеделски институт, секция "Агротехника" по специалността "Растителна защита" в областта на земеделската ентомология. От 2007 г. членува в Съюза на учените в България - клон Добрич. През 2009 г. е избран за заместник-председател на секция "Агробиология" към Съюза на учените в България - клон Добрич.

Публикации:

Научни статии

 1. Димитров, Д., Х. Контев, И. Лечева, 2006, Проучвания върху вредната и полезна ентомофауна по полски грах в условията на Добруджа., Растениевъдни науки, 43, № 5, 387-391
 1. Димитров, Д., И. Лечева, Х. Контев, 2007, Amathes (Xestia) c-nigrum L. (Noctuidae: Lepidoptera) – неприятел по някои зърнено-бобови култури и слънчогледа в Добруджа., Acta Entomologica Bulgarica, Vol. 13, №1,2, : 98 – 110
 1. Димитров, Д., Х. Контев, И. Лечева, 2008, Проучвания върху вредната и полезна ентомофауна по обикновен пролетен фий в условията на Добруджа., Растениевъдни науки, Година 45, № 1, 11-15
 1. Димитров, Д., Д. Атанасова, М. Михов, 2009, Проучване върху нападението от памукова нощенка Helicoverpa armigera Hubn. (Noctuidae: Lepidoptera) при нахута., Field Crops Studies, Vol. V, № 1, 143-150

Научно-популярни статии

 1. Контев, Хр., Д. Димитров, И. Лечева, 2006, Не пренебрегвайте вредата от бобовия петточков хоботник., сп. Растителна защита, бр.4, 18-19
 1. Контев, Хр., Д. Димитров, 2007, Знаете ли неприятелите по зимната маслодайна рапица и познавате ли рапичната стъблена бълха., Нова Добруджанска трибуна, бр.76, 4
 1. Енчева, В.; Д. Димитров, 2008, Рискът от болести и неприятели по слънчогледа е голям., сп. Растителна защита, бр.2, 9-14
 1. Лечева, И., Д. Димитров, Хр. Контев, 2008, Нощенката Xestia c-nigrum се намножи масово през последните години в Североизточна България., сп. Растителна защита, бр. 8/9, 24-25
 1. Димитров, Д., 2009, Галицата Contarinia pisi може да намали наполовина добива от грах., сп. Растителна защита, бр. 4, 12-13
 1. Димитров, Д., 2010, Неприятели по маслодайната рапица през есенния период., сп. Агроном, септември - октомври, 14 - 15

полски сеитбообръщения

биологично производство

 

Контакти:

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево, 9520

тел: 058/ 653-211

е-mail: valen83@abv.bg

 

Области на научна дейност:

 • Проучване върху поносимостта и самопоносимостта при пшеница и царевица в условията на трайно и многогодишно редуване
 • Биологично производство на зърнено-житни култури

Творческа биография:

Завършва степен "бакалавър" през 2007 г. в Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност "агроном-полевъд", а през 2008 г. степен "магистър" по специалността "Ландшафтен дизайн". От 2007 до 2009 г. работи като търговски представител в областта на търговията със семена, торове и препарати за растително защита. През месец април 2010 г. е назначен като асистент по "Общо земеделие" към Добруджански земеделски институт, секция Агротехника.

Публикации:

Научни статии

   

Научно-популярни статии