Продължете към съдържанието
Начало » Научна библиотека

Научна библиотека

НАУЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ –  БОГАТА НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННА БАНКА ЗА УЧЕНИ, СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА НАУКА

nauchna biblioteka dzi storageНаучната библиотека по своята същност е специален вид библиотека с определени изисквания както към библиотечните специалисти, така и към потребителите. Според известния библиотековед О. С. Чубарьян в неговия труд „Общо библиотекознание”: „Научните и специалнитебиблиотеки са призвани да удовлетворяват преди всичко нуждите на читатели, свързани с производствената и научната дейност, с възпитанието и подготовката на висококвалифицирани специалисти от всички отрасли на народното стопанство и култура”.

Научната библиотека при Добруджански земеделски институт е създадена още с основаването му през 1951 г.. Тя заема площ от 307 m2 и понастоящем се намира в Лабораторния комплекс на института в гр. Добрич. Притежава богат библиотечен фонд от 33 955 библиотечни единици, значителна част от които са инвентар на Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) към Селскостопанска академия (ССА). От тях 17149 тома са книги, 13854 тома – периодични издания (списания и поредици), 2952 са други библиотечни материали (фотокопия, микрофилми, дисертации, автореферати и др.). 

Начините на постъпване на библиотечните единици в библиотеката са чрез абонаменти, дарения, книгообмен от български и чуждестранни библиотеки.  Благодарение на Централна селскостопанска библиотека и ССА, тук се получават техните реферирани и индексирани издания: списания „Растениевъдни науки”, „Почвознание, агрохимия и екология”, „Животновъдни науки”, „Bulgarian journal of agricultural science”. В библиотеката се съхраняват голям брой периодични чуждестранни издания с импакт-фактор.

Извършва се междубиблиотечна заемна дейност, която е важна и неотменна част от набавянето на научна литература за читателите.

Научната библиотека представлява богата научно-информационна банка в сферата на селскостопанската наука. Научната литература е организирана в отделни фондове (справочен и подръчен фонд) с всички необходими каталози и картотеки. Библиотечният фонд съдържа литература, която е полезна за учени, студенти и преподаватели в сферата на селскостопанската наука. 

nauchna biblioteka dzi storageЕжегодно се води Информационен бюлетин за новополучена литература (книги, списания, поредици и други библиотечни единици) в библиотеката. 

Достъпът до литературата се осъществява и благодарение на каталозите, с които библиотеката оперира ежедневно при търсенето на научна информация – азбучен, систематичен и топографски каталог.

Важна и неотменна част от богатата научно-информационна банка на института са: Картотека „Персоналии”, която съдържа над 7 000 научни публикации на учени от института на български и на чужди езици; Картотека ,„Дисертации и автореферати”, съдържаща над 200 дисертации и автореферати на научни специалисти от ДЗИ – Генерал Тошево и извън него в областта на селскостопанската наука. От 2020 г. се разработва и систематичен каталог на заглавията на дисертациите и авторефератите, което спомага за оптимизиране на търсенето на научна информация.

Научната библиотека се утвърждава като полезна и необходима структура във всяка една научна организация и оказва влияние върху цялостния научен процес – от самото начало, когато се предоставя информацията, необходима за изпълнението на научните задачи, до края, когато се популяризират научните резултати чрез обработката на информацията и включването й в различни по вид информационни системи и бази данни. Научната библиотека е прозорец към научната информация и знание и нейното непрекъснато обогатяване потвърждава петия закон на Ранганатан (виден индийски библиотековед), според който “Библиотеката е развиващ се организъм!”.

Полезни връзки към други сайтове

  1. Списания, които се издават от Селскостопанска Академия (ССА)
  2. Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система” (НАБИС). Своден каталог
  3. Научни резурси и информация. Всичко за достъпа до научната информация
  4. Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. НАЦИД
  5. Български интернет каталози