Продължете към съдържанието
Начало » Гл. ас. д-р Георги Георгиев от Добруджански земеделски институт осъществи полезни контакти с учени от университета „Намик Кемал“ – гр. Текирдаг, Република Турция

Гл. ас. д-р Георги Георгиев от Добруджански земеделски институт осъществи полезни контакти с учени от университета „Намик Кемал“ – гр. Текирдаг, Република Турция

От 16 до 22 октомври 2023 г. гл. ас. д-р Георги Георгиев от Добруджански земеделски институт пребивава в университета „Намик Кемал“ – гр. Текирдаг, Република Турция, във връзка с Договор за мобилност на персонала с цел обучение между програмни държави по програма „Еразъм +“ № 2022-1-BG01-KA131-00055751.

По време на престоя си той се запозна подробно с историята и дейността на университета „Намик Кемал“, чийто Аграрен факултет е специализиран в областта на агротехниката, биотехнологиите, селекцията и генетиката, защитата на растенията, зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, почвознанието и храненето на растенията, животновъдството, земеделската икономика и преработката и контрола на земеделска продукция. Създаден през 2006 г., факултетът осигурява бакалавърско и следдипломно обучение в сферата на земеделието. Студентите се обучават в 22 отдела в специалностите Аграрно инженерство, Хранително инженерство и Биотехнологии. След дипломирането си студентите не срещат особени затруднения при намирането на работа в министерства, общини, други публични институции и организации, големи и малки селскостопански предприятия, съюзи или камари, работещи в селскостопанския сектор на страната и региона. Имат възможности за работа в частни предприятия, особено в областта на почвите, семената, торовете, пестицидите, напояването, фуражите, храните, озеленяването, животновъдството, селскостопанските машини. Нещо повече – те могат да си откриват консултантски служби и лаборатории, да създават частни предприятия и да извършват собствена земеделска дейност. Друга алтернатива пред тях е работата като изследователи или научни работници, като продължат следдипломното си образование в избрани от тях университети и изследователски институции.

Гл. ас. д-р Георги Георгиев представи обширна презентация пред студентите и професорите от Катедрата по земеделие на тема: „Създаване на конвенционални и устойчиви на хербициди хибриди слънчоглед с висока продуктивност и устойчивост на биотични и абиотични фактори чрез съчетаване на класически и биотехнологични методи“. По време на презентацията бяха разисквани важни и интересни въпроси от студентите и професорите, свързани със засушаването и влиянието му върху слънчогледа, с опрашването на родителските линии и създаването на нови хибриди. Засегнат беше въпросът за необходимостта от осигуряване на пространствена изолация в семепроизводните участъци: при родителските линии – 1500 м., а при хибридите – 3000 м. Опрашването се извършва ръчно чрез допиране на пита с пита или чрез събиране на прашец. Гл. ас. д-р Георги Георгиев запозна студентите и научния състав от земеделския факултет с необходимостта да се направи листно третиране по време на бутонизацията и по време на цъфтежа с бор и хуминови торове с цел получаване на по-добро опрашване при слънчогледа и образуване на пълни семена в питата.

Гл. ас. д-р Георги Георгиев осъществи полезни контакти с изявени учени и преподаватели от университета „Намик Кемал“ – проф. д-р Метин Туна,  ръководител на Катедрата по земеделие в Аграрния факултет, чиято дейност е свързана с обучение на студентите в областта на полското земеделие, фуражопроизводството и зеленчукопроизводството, както и проф. д-р Фадул Онемли – специалист в областта на маслодайните култури. С проф. д-р Фадул Онемли д-р Георгиев води подробни разговори по темите за опрашването при слънчогледа, най-подходящото време за събиране на прашец, кастрация и др. Професорът от турския университет запозна младия учен с нова научна литература в областта на земеделието и агротехниката при маслодайните култури, подложени на абиотичен и биотичен стрес. Двамата учени обсъдиха възможността за написването на съвместни научни статии, които ще са от полза за студентите от университета.

   

Д-р Георгиев посети опитните полета на университета, където бе запознат със засяването и отглеждането на полски култури в малки контейнери, разположени в оранжерии и на открито. С проф. д-р Метин Туна той обсъди възможността за изпитване на български сортове маслодаен слънчоглед и зърнено-житни култури в демонстрационни опити в университета. Бяха обсъдени добри практики за получаване на високи добиви и качествена продукция при маслодайните култури.

Д-р Георгиев посети и лаборатория за изследване на мастно-киселинния състав при маслодайните култури, агротехнически анализ на почвата, хранене на растенията, анализ на качеството на посевния и посадъчен материал. Там от четирима лаборанти беше запознат подробно с изследването на проби семена за масло, олеинова киселина, палмитинова киселина, стеаринова киселина и др.

Информацията, която д-р Георгиев успя да обмени с проф. д-р Метин Туна и проф. д-р Фадул Онемли, е изключително полезна за бъдещи изследвания в областта на селекцията на маслодаен слънчоглед. Тази информация несъмнено ще е от полза за бъдещите изследвания, които ще включва  селекционната програма по слънчогледа в Добруджански земеделски институт, за написването на съвместни научни статии и обмен на научна литература. Освен това, в Аграрния факултет д-р Георгиев проучи възможности за включване на Добруджански земеделски институт – гр. Г. Тошево, Селскостопанска академия и Университета “Намик Кемал“ в гр. Текирдаг в международни проекти.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *