Продължете към съдържанието
Начало » Директорът на ДЗИ подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Директорът на ДЗИ подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На 20 юли 2023 г. в Министерството на земеделието и храните доц. д-р инж. Илия Илиев подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. във връзка с одобрен проект по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Наименованието на проекта е „Добри земеделски практики при производство на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“.

Договорът е тристранен и е подписан от Таня Георгиева – Заместник-министър на МЗХ и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., Георги Тахов – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция и доц. д-р инж. Илия Илиев – Директор на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

Целта на проекта е повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез демонстриране на добри практики и технологии, което ще повиши техническите и икономически умения на обучаемите и ще увеличи техния капацитет от знания и информация. Чрез разпространение в реални практически условия на знания, информация за добри практики и усъвършенстване на уменията в опитното стопанство на института ще се подобри капацитетът от знания и умения на земеделските стопани и заетите в техните стопанства, ще се повиши равнището на техническите и икономическите им знания и умения при прилагане на нови технологии и техники, иновациите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси, в т. ч. и по отношение на климатичните промени.

С придобитите знания земеделските стопани ще повишат своята конкурентноспособност и ресурсна ефективност и ще подобрят екологичните показатели на стопанствата си.

Устойчивото развитие е важно за опазването на природните ресурси и здравето както на околната среда, така и на човека. То има за цел да постигне баланс в използването на ресурсите така, че да се провеждат земеделски дейности, щадящи околната среда и съобразени с климатичните промени. Ето защо демонстрационните дейности изцяло са ориентирани към подобряване на земеделските практики за получаване на чиста и здравословна храна, като същевременно не увреждат компонентите на околната среда.

За изпълнението на проекта в Добруджански земеделски институт ще се подготвят опитните полета и темите за провеждане на демонстрационните дейности и ще се изготви график за провеждането им.  На опитните полета ще бъдат заложени съответните земеделски практики. Преподавателите ще подготвят своите теми по начин, по който участниците най-пълно и разбираемо ще получат необходимите знания и умения. За всяка демонстрационна дейност ще бъдат набрани обучаеми чрез попълване на заявка за участие в обучението. За набиране на обучаеми ще се направят съобщения на интернет-страниците на института и Селскостопанска академия и чрез специализирани национални и регионални медии.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *