Продължете към съдържанието
Начало » Добруджански земеделски институт с участие в Кариерната борса на Университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Добруджански земеделски институт с участие в Кариерната борса на Университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Учени от Добруджански земеделски институт ще вземат участие в Кариерната борса на Университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен на 10 и 11 май.

Борсата се организира по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Целта на борсата е да се проведат срещи между студенти от университета от професионално направление „Растителна защита“ и фирми, организации и институции в сферата на растителната защита, растениевъдството, биологичното земеделие, предприемачеството и технологичните индустрии и иновации. На тези срещи студентите ще получат информация за възможностите за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда.

В рамките на събитието доц. д-р Христо Стоянов от Добруджански земеделски институт ще презентира дейността на института, възможностите за професионална реализация на завършващи образованието си студенти и за кариерно израстване и развитие на младите учени в Добруджански земеделски институт.

Вратите на института са широко отворени за млади специалисти с магистърска и бакалавърска степен, които, докато работят и натрупват научен и производствен опит в института, биват зачислявани в докторски програми с подходящи теми на дисертационни трудове.

По-зрялото поколение учени в Добруджански земеделски институт възлага големи надежди на бъдещите нови млади кадри за осъществяване на приемственост в научните изследвания в областта на селекцията и агротехниката на полски култури – основната дейност на научното звено. Мотивация за професионалното им израстване са добрите условия за провеждане на научни изследвания, богатата материална база на института и желанието да се развиват в сферата на земеделската наука.

Пример за успешна професионална реализация в Добруджански земеделски институт през последните няколко години са доц. д-р Христо Стоянов, ас. Атанас Атанасов, ас. Марияна Стефанова, ас. Мария Петрова, ас. Керанка Жечева, специалист-агроном Светлана Димитрова, агроном Димитрина Николова, специалист Антония Андонова, агроном Стиляна Великова, агроном Верка Алексиева, инж. Мирослав Господинов, инж. Сияна Петкова, агроном Здравко Стоилов, Александра Иванова и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *