Продължете към съдържанието
Начало » Одобрен е проектът на Добруджански земеделски институт по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Одобрен е проектът на Добруджански земеделски институт по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Одобрен е проектът на Добруджански земеделски институт по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1. „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

Подпомагането по тази подмярка е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп до знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Проектът на ДЗИ е насочен конкретно към извършване на демонстрационни дейности и действия по осведомяване в селекцията и агротехниката на полски култури.

След обявяване на темите и датите на провеждане на обученията на интернет-страницата на института и в медиите, желаещите да се включат в мероприятията по отделните демонстрационни дейности могат да го направят, като заявят участието си лично на място в ДЗИ или на посочените в обявите телефони за контакти.

Програма на планираните демонстрационни дейности и теми:

 

демонстрационна дейност и включена тема брой часове брой дейности преподавател/и
6. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации: А) в механизацията на биологичното и конвенционално производство на полски култури; Б) в сортовата агротехника на зърнено-житните култури (ЗЖК).  

 

 

8

 

 

 

8

Доц. д-р инж. Илия Илиев, доц. д-р инж. Радко Михайлов,

сп. Атанас Атанасов

6.1. Демонстриране на методи за оценка на въглеродните емисии от ССМ и СС оборудване (СО2 калкулатор и др.).  

1

 

1

Доц. д-р инж. И. Илиев
6.2. Представяне на възможностите на техниката и дигиталните технологии за прецизно земеделие  

2

 

2

Доц. д-р инж. Радко Михайлов
6.3. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в механизацията на растителната защита при биологичното и конвенционално производство на полски култури.  

 

1

 

 

2

Доц. д-р инж. И. Илиев
6.4. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в механизацията на прибирането на културите и следжътвената обработка при биологичното и конвенционално производство на полски култури.  

 

 

1

 

 

1

Доц. д-р инж. И. Илиев
6.5. Демонстриране на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в областта на управлението на аграрното производство, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите и устойчивото управление на природните ресурси, включително възобновяемите източници на енергия.  

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Доц. д-р инж. И. Илиев
6.6. Особености и иновации при отглеждане на нови сортове ЗЖК. Влияние на метеорологични условия, предшественик, торене, посевни норми и др. върху растенията през вегетацията.  Оптимизиране на производството.  

 

2

 

 

 

1

Сп. А. Атанасов
7. Управление на употребата на пестициди и агрохимични анализи при биологичното и конвенционално производство на полски култури.  

8

 

4

Гл. ас. д-р З. Петрова и х-к Г. Банкова-Атанасова
7.1. Управление на употребата на пестициди при биологичното и конвенционално производство на зърнено-житни култури.  

2

 

1

Гл. ас. д-р З. Петрова
7.2. Управление на употребата на пестициди при биологичното и конвенционално производство на зърнено-бобови култури и слънчоглед.  

2

 

1

Гл. ас. д-р З. Петрова
7.3. Агрохимични анализи за оптимизиране на биологичното и конвенционално производство на зърнено-житни култури.  

2

 

1

Химик Г. Банкова-Атанасова
7.4. Агрохимични анализи за оптимизиране на биологичното и конвенционално производство на зърнено-бобови култури и слънчоглед.  

2

 

1

Химик Г. Банкова-Атанасова
8. Представяне на биотехнологични методи, прилагани за наблюдения, оценки и иновации в растениевъдството. Иновативно хранене на растенията.  

 

8

 

 

6

Доц. д-р М. Друмева и ас. Иван Валентинов

 

8.1. Въведение в същността, значението, развитието и приложението на растителните биотехнологии в различни сфери на растениевъд-ството.  

 

1

 

 

1

 

Доц. д-р М. Друмева

8.2. Представяне на методи, базирани на приложението на тъканни и клетъчни култури в растениевъд-ството – методология; фактори, които влияят върху ефективността на методите; приложение на методите в растениевъдството.  

 

1

 

 

1

Доц. д-р М. Друмева
8.3. Представяне на молекулярни техники за подобряване на земеделските култури.  

2

 

1

Доц. д-р М. Друмева
8.4. Представяне на биотехнологични методи за диагностика на болести при растенията.  

2

 

1

Доц. д-р М. Друмева
8.5. Начини на торене при комбиниране на минерални с органични торове. Торове с контролирано освобождаване.  

1

 

1

ас. Иван Валентинов
8.6. Физиологична роля на макро и микроелементите. Рискове за почвата при съвременното земеделие и методи за предотвратяването им.  

1

 

1

ас. Иван Валентинов
9. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в обработката на почвата при биологичното и конвенционално производство на полски култури. Особености при зърнено-бобови култури и слънчоглед.  

 

 

8

 

 

 

5

Доц. д-р Петър Янков, ас. Марияна Стефанова
9.1. Демонстриране на методики за определяне на основни физични характеристики на почвата. Влияние на начините за обработка на почвата върху основни физични почвени характеристики.  

 

2

 

 

2

Доц. д-р Петър Янков
9.2. Представяне на същността и значението на процесите на ерозия на почвата, мероприятия за борба с тях. Системи и начини за обработка на почвата при биологично и конвенционално производство на полски култури  

 

2

 

 

1

Доц. д-р Петър Янков
9.3. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в агротехниката на биологичното и конвенционално производство на зърнено-бобови  култури.  

 

2

 

 

1

ас. М. Стефанова
9.4. Представяне на добри земеделски практики, наблюдения, оценки и иновации в агротехниката на биологичното и конвенционално производство на слънчоглед. 2

 

 

1 ас. М. Стефанова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *