Продължете към съдържанието
Начало » Отдел „Селекция на слънчоглед“

Отдел „Селекция на слънчоглед“

Отдел „Селекция на слънчоглед“ към Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево е сформиран през 1966 г.. Институтът е единственият селекционен център по слънчогледа в България. Откакто е започнала работата с тази култура досега тук са създадени над 50 сорта и хибрида слънчоглед. Повече от 15 са регистрираните извън нашата страна съвместни хибриди, създадени с наши европейски партньори.

Разполагаме с богата и разнообразна колекция от изходен селекционен материал. Над 6000 са самоопрашените линии слънчоглед, с които се работи и които включват над 2400 броя линии с нормална цитоплазма (В-линии), над 3600 броя линии-възстановители на фертилността (R-линии) и над 300 броя линии с ЦМС (А-линии). Годишно се изпитват 1400 нови хибридни комбинации у нас и в чужбина.  

Основни направления в селекцията на слънчогледа:

 • Създаване на линии-възстановители на фертилността (R-линии);
 • Създаване на линии с нормална цитоплазма (В-линии);
 • Създаване на стерилни аналози на линиите с нормална цитоплазма (А-линии);
 • Създаване на средно ранни и ранни /с вегетационен период до 95 дни/ конвенционални, ими-толерантни и sulfonylurea-устойчиви хибриди;
 • Селекция за устойчивост към икономически важните болести и паразита синя китка.

Селекционно поле

Отделът се обслужва от следните лаборатории: Лаборатория по биохимия на слънчоглед и бобови култури, Лаборатория по биотехнология на слънчоглед, Лаборатория по фитопатология на слънчоглед и Генетична банка. 

НАУЧЕН ЕКИП

Доц. д-р Галин Георгиев Георгиев

Ръководител на Отдел „Селекция на слънчоглед“

E-mail: galindzi@abv.bg

Доц. д-р Галин Георгиев ГеоргиевОбразование – висше агрономическо – ВСИ, гр. Пловдив, 1994 г.

Допълнителни специалности:

 • Икономика и мениджмънт – Свободен факултет на ВСИ, гр. Пловдив, 1994 г.
 • Педагогическа правоспособност по агрономически дисциплини в средните училища  – Свободен факултет на ВСИ, гр. Пловдив, 1994 г.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 1995 г. на длъжност „агроном – семепроизводство“ до 2006 г. Основни акценти в работата му през този период са семепроизводството на линии и хибриди слънчоглед и на сортове зърнено-житни култури. 

През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на тема „Проучване върху варирането на някои признаци при линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) във връзка с първичното семепроизводство“. От 2006 г. е научен работник към отдел “Селекция на слънчоглед“. От 2016 г. е доцент в същия отдел. Основни насоки на работатата му са селекция и семепроизводство на линии и хибриди слънчоглед.

Основен автор е на 9 хибрида слънчоглед и съавтор на над 15. Има над 55 публикации в български и чужди издания.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


Доц. д-р Даниела Вълкова Янева

E-mail: valkova_d@abv.bg 

Доц. д-р Даниела Вълкова ЯневаОбразование – висше, специалност „Агрономство“ – ВСИ „В. Коларов”, гр. Пловдив и ТСХА, гр. Москва, Русия

Придобита учителска правоспособност – ВПИ „К. Преславски”, гр. Шумен 

Заемани длъжности в ДЗИ:

 • Преводач с английски език;
 • Ст. експерт агроном – Отдел „Генетични ресурси“; 
 • Ст. експерт агроном – Отдел  „Селекция на слънчоглед”,
 • Главен асистент, доцент – Отдел  „Селекция на слънчоглед”, 
 • Научен секретар на Добруджански земеделски институт от 2017 г.

Придобива образователна и научна степен „Доктор“ след защита на дисертация на тема „Проучване на видове от род Helianthus L. като източници на важни селекционни признаци”.

Основен автор е на два и съавтор на над 10 регистрирани хибрида слънчоглед.

Има над 60 публикации в български и чуждестранни издания, реферирани и индексирани в световни бази данни.

Област на научни интереси:

 • Селекция на самоопрашени линии културен слънчоглед;
 • Създаване на високопродуктивни конвенционални хибриди слънчоглед с повишено съдържание на масло, устойчиви на стресови фактори;
 • Създаване на устойчиви на хербициди хибриди чрез съчетаване на класически и биотехнологични методи;
 • Създаване на разнообразен генетичен материал – декоративни форми слънчоглед;
 • Прилагане на вътревидова, междувидова и междуродова хибридизация за създаване на разнообразен изходен материал с ценни селекционни признаци.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=566

 • Valkova D., G. Georgiev, N. Nenova, V. Encheva, J. Encheva. 2015. Hybridization between cultivated sunflower and wild annual species Helianthus petiolaris Nutt.- Agricultural science and technology, 7 (4): 419-422. 

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2015/12/006.pdf

 • Valkova D., N. Nenova, V. Encheva, J. Encheva. 2015. Creation of lines restorers of fertility originated from interspecific hybrids. Аграрни науки, АУ- Пловдив, год. VII, (18): 75-79. 

http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/01/Agrarni-Nauki_18_2015_11.pdf

 • Encheva J., D. Valkova, G. Georgiev, V. Encheva. 2015. Mutant sunflower line 103 RM developed by in vitro mutagenesis of genotype 249 R. Аграрни науки, АУ- Пловдив, год. VII (18): 67-74. 

http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/01/Agrarni-Nauki_18_2015_10.pdf

 • Вълкова Д., Н. Ненова, В. Енчева. 2016. Перспективни линии слънчоглед, получени чрез съчетаване методите на отдалечената хибридизация и ембриокултивирането. Field Crops Studies, 10 (1): 89-96. 

http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=14&idb=25&ida=485

 • Вълкова Д., Н. Ненова, Ю. Енчева. 2016. Хибридизация на културния слънчоглед H. annuus L. с дивия вид Helianthus divaricatus L. Field Crops Studies. 10, (1): 83-88. 

http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=14&idb=25&ida=484

 • Valkova D., E. Penchev, V. Encheva. 2017. Hybridization between cultivated sunflower and wild species Helianthus praecox Engelm. & Gray. Растениевъдни науки, 54, (4): 9-13. 

https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=622

 • Valkova D., N. Nenova, E. Penchev, V. Encheva, G. Georgiev. 2018. Hybridization between cultivated sunflower and wild species Helianthus bolanderi A. Gray. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 72, (2): 52-55. 

http://www.fznh.ukim.edu.mk/jafes/VOL72_2/Symposium%20Proceedings%202017%20IV.pdf

 • Terzić S., M-C. Boniface, L. Marek, D. Alvarez, K. Baumann, V. Gavrilova, M. Joita-Pacureanu, M. Sujatha, D. Valkova, L. Velasco, B.S. Hulke, S. Jocić, N. Langlade, S. Muños, L. Rieseberg, G. Seiler, F. Vear. 2020. Gene banks for wild and cultivated sunflower genetic resources. Oilseeds and fats, Crops and Lipids (OCL)  27:9; 

https://www.ocl-journal.org

 • Valkova D., N. Nenova. 2021. Studies on some biochemical characters of hybrid forms, originated from wild Helianthus species. Растениевъдни науки, 58 (2): 74-78;

https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=913

 • Valkova D., Encheva V. 2021. Wild annual Helianthus species as sources for resistance to some foliar pathogens on sunflower. Bulg. J. Agric. Sci., 27 (5): 942–947.

https://journal.agrojournal.org/page/en/details.php?article_id=3592

 • Valkova D., Jecheva K., Kiryakov I. 2022. Response of sunflower genotypes to mid-stalk rot caused by Sclerotinia sclerotiorum. Bulg. J. Agric. Sci., 28 (1): 110–116.

https://journal.agrojournal.org/page/en/details.php?article_id=3716


Гл. ас. д-р Георги Петров Георгиев

E-mail: georgi_d4@abv.bg

Гл. ас. д-р Георги Петров ГеоргиевОбразование – висше агрономическо – Аграрен Университет гр. Пловдив, 2007 г.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2009 г., на длъжност научен сътрудник III степен до 2012 г.

От 2012 до 2021 г. е асистент в отдел “Селекция на слънчоглед“ , 

От 2021 г. до момента заема длъжността Главен асистент. 

През 2018 г. защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на тема „Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus l.) и техните хибридни комбинации“. 

Научни интереси: Селекция на конвенционални, високоолеинови, ими- и експрес-толерантни хибриди маслодаен слънчоглед.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


Доцент д-р Нина Иванова Ненова

E-mail: nina_n13@abv.bg

Доцент д-р Нина Иванова НеноваОбразование – висше агрономическо – ВСИ гр. Пловдив, 1985 г. Квалификация – инженер-агроном, специалност – полевъдство, зърнени и фуражни култури.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 1985 г. на длъжност научен сътрудник III степен. Основни акценти в работата й през този период са растителни биотехнологии, биохимия, селекция и семепроизводство на линии и хибриди слънчоглед.

През 2002 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на тема “Съчетаване методите на междувидовата хибридизация с in vitro-техники за обогатяване на генома на културния слънчоглед (Helianthus annuus L.)”.

От 2008 г. заема академична длъжност „Доцент“. 

Основен автор е на 5 хибрида и 4 линии слънчоглед. Има над 75 публикации в български и чужди издания.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1994 г. – шестмесечна специализация в Университет Де Монфорд, катедра „Приложна биология и биотехнология“, гр. Лестър, Англия, финансирана от ЕО, програма „ТEMPUS”. Тема: „Растителна трансформация при слънчогледа“. 

2004 г. – шестмесечна специализация в Лаборатория по молекулярна генетика към Националния институт за агрономически изследвания (INRA), гр. Монпелие, Франция, финансирана от Международната агенция за мирно използване на атомната енергия (MAAE), Виена, Австрия. Тема: „Приложение на молекулярни методи на изследване в областта на генетиката и селекцията“. 

2005 г.- тримесечна специализация в Лаборатория по молекулярна генетика към Националния институт за агрономически изследвания (INRA), гр. Монпелие, Франция, финансирана от Министерството на външните работи на Франция по програма ECONET. Тема: „Проучване на различни популации на вида Helianthus tuberosus чрез микросателитни маркери. 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Nenova, N., Drumeva, M., 2012. Investigation on protein content and amino acid composition in the kernels of some sunflower lines. HELIA (Scopus), ISSN 1018-1806,  Vol. 35, No. 56, 41-46.DOI:https://doi.org/10.2298/hel1256041n  https://www.degruyter.com/document/doi/10.2298/hel1256041n/html
 • N. Nenova, D.Valkova, J.Encheva and N. Tahsin. 2014. Promising lines as a result from interspecific hybridization between cultivated sunflower (Helianthus annuus L.) and the perennial species Helianthus ciliaris (M-092)via embryoculture. Balkan Agriculture Congress, 8-11.09. 2014, Edirne, Turkey. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences (ISSN : 2148-3647 (E)). Sp. issue: 2, p.p. 1654-1659. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/142320
 • Hristova, M., Nenova,N., Tarpomanova, H. 2010. Sunflower (Helianthus annuus L.) study through a combination of molecular and biotechnological breeding methods. Genetics and breeding, ISSN 1310-4292, Vol.38, No 3-4, 187-193.
 • Друмева, М. И Ненова, Н., 2012. Ускорено създаване на ЦМС – аналози на перспективни В-линии слънчоглед чрез използване на биотехнологични методи. Аграрни науки, ISSN1313-6577, IV,11, 73-79.http://agrarninauki.au-plovdiv.bg/2012/13_11/
 • Ненова, Н., Георгиев, Г., Друмева, М., Пенчев, Е., 2012. Вокил и Велека – перспективни хибриди слънчоглед. Растениевъдни науки, ISSN 0568-465X, Vol. 45(4), 25-29. https://searchworks.stanford.edu/articles/edsagr__edsagr.BG2013000029
 • Nenova, N., Penchev, E., Drumeva, M., 2012. Biochemical investigations on sunflower lines (Helianthus annuus L.) and their hybrid combinations.  Agricultural Science and Technology (Indexing: AGRIS (FAO), CABI, EBSCO-host, ROAD and DOAJ.), ISSN 1314-412X, Vol. 4,No.3,193-196.http://tru.uni-sz.bg/ascitech/3_2012/PS_7%20-%20Chemical%20composition,%20nutritive%20value,%20energy%20yield%20and%20feed%20units.pdf
 • Енчева Ю, Г.Георгиев, Н. Ненова, Д. Вълкова, Г-и Георгиев.2019. Създаване на линии и хибриди слънчоглед, устойчиви на хербициди. Растениевъдни науки, год. LII, No 4: 3-11, 2015.  ISSN 0568-465X (Print) ISSN 2534-9848 (Online). https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=564
 • Nenova N., D. Valkova, V. Encheva, G. Georgiev. 2016. Comparative investigation of immature embryos growing of interspecific sunflower hybrids. Proc. 19th Int. Sunflower Conference,29May-3June,Edirne,Turkey,2016,pp.460-464. https://www.researchgate.net/profile/Francisca_Castillo_Castro/publication/322498077_Seasonal_timecourse_of_expansin_expression_in_flowers_and_growing_grains_of_sunflower_Helianthus_annuus_L/links/5a5c0da3aca2727d608a2a68/Seasonal-time-course-of-expansin-expression-in-flowers-and-growing-grains-of-sunflower-Helianthus-annuus-L.pdf
 • Nenova N. 2018. New Bulgarian sunflower hybrid “LINZI”. Field Crops Studies, XI(1), 97-102.2018.ISSN:2535-1133(Online)ISSN:1312-3882(Print).http://fcs.daigt.org/bg/pdf/fulltext_XI_1_9.pdf
 • Nenova N. 2019.New perspective Bulgarian sunflower hybrid Deveda. Field Crop Studies (2019) XII(1): 9-16http://fcs.dai-gt.org/bg/9ISSN: 2535-1133 (Online)ISSN: 1312-3882 (Print) http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_XII_1_1.pdf
 • Nenova N., D. Valkova, E.Penchev. 2019.  Analaysis of importatant indices in new Bulgarian hybrids Linzi and Deveda. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research,2019,Vol.3,Issue3,505-509.ISSN:2602-4772 https://doi.org/10.29329/ijiaar.2019.206.15 
 • D. Valkova, N.Nenova, E.Penchev, V. Encheva. 2019. Hybridization between cultivated sunflower and wild species Helianthus bolanderi A. Grey. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research,2019,  Vol.3, Issue 2,162-168. ISSN:2602-4772 DOI: https://doi.org/10.29329/ijiaar.2019.194.1    
 • Нина Ненова. 2019. Съчетаване на междувидовата хибридизация с in vitro техники за обогатяване генома на културния слънчоглед (Helianthus annuus L.) Академично издание на АУ-Пловдив, 2019, ISBN 978-954-517-284-7, 179 стр. (монография).

 Ас. Мария Светославова Петрова

E-mail: maria.petrovaa.1994@gmail.com

Ас. Мария Светославова ПетроваОбразование – висше агрономическо – Аграрен университет, Пловдив, 2018 г.: 

 • ОКС Бакалавър – Аграрен университет, Пловдив, 2017 г., специалност „Растителна защита“;
 • ОКС Магистър – Аграрен университет, Пловдив, 2018 г., специалност „Минерално хранене и торене на растенията“.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт, отдел „Селекция на слънчоглед“, през 2018 г. на длъжност специалист-агроном до февруари 2021 г. От март 2021 г. е назначена като асистент в същия отдел. Основен акцент в работата й е изследване на болестите по слънчогледа, в частност мана, синя китка и фомопсис. 

През 2020 г. е зачислена в докторска програма по „Растителна защита”, научна специалност „Фитопатология”. Темата на разработвания дисертационен труд е „Проучване на сивите петна по слънчогледа (Phomopsis helianti Munt.-Cvet et al.) в България”.

Съавтор е на конвенционален хибрид слънчоглед Красела – единствения български хибрид, устойчив на синя китка, раса H.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 


Агроном Пламен Недев Петров

E-mail: plamen.nedev1972@abv.bg

Агроном Пламен Недев ПетровОбразование – висше – Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност „Агрономство“, професионална квалификация „Производство на посевен и посадъчен материал“.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево през 2014 г. на длъжност „Агроном“.

Основни ангажименти – първично семепроизводство на линии слънчоглед, семепроизводство на хибриди слънчоглед, извеждане на демонстративни опити.