Продължете към съдържанието
Начало » Отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“

Отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“

Селекцията на зърнено-житни култури винаги е била основен приоритет в научната дейност на института и започва още със създаването му през 1951 г., а селекционна дейност с фасула се води още от 1941 г., когато е създадена  „Земеделската опитна станция със семепроизводство“ в гр. Добрич, чийто правоприемник е Добруджански земеделски институт. Оттогава до днес тук са създадени 141 сорта зърнено-житни култури (в т. ч. 103 сорта зимна обикновена пшеница, 8 сорта твърда пшеница, 17 сорта тритикале, 13 сорта ечемик) и 50 сорта бобови култури (в т. ч. 26 сорта фасул, 13 сорта леща, 2 сорта нахут, 6 сорта грах и по 1 сорт пролетен фий, секирче и бурчак).

Основната цел в работата на отдела е провеждане на научни изследвания, насочени към създаване и внедряване в производството на сортове обикновена зимна пшеница, твърда пшеница, тритикале, ечемик, фасул, леща, зимен фуражен грах и нахут, които да са пригодни за почвено-климатичните особености на страната и преди всичко за условията на Североизточна България. 

Основните направления за постигане на тази цел са:

 • Опазване, управление и обогатяване на генофонда от зърнено-житни и бобови култури;
 • Създаване на генетично разнообразие. Оценка на комбинативната способност на изходни родителски форми;
 • Биологична и стопанска характеристика на нови селекционни линии;
 • Оценка на устойчивостта на създадените материали към абиотичен стрес в полски условия и в контролирана среда;
 • Установяване на риска от разпространение на икономически важни болести и диференциране на селекционните материали при естествен и изкуствен инфекциозен фон;
 • Теоретични проучвания свързани с генетиката и селекцията на качеството на зърнената продукция;
 • Прилагане на биотехнологични подходи за ускоряване на селекционния процес;
 • Поддържане на автентичността на създадените сортове и производство на сертифициран посевен материал.

Селекционните програми при отделните култури са насочени към:

 • Селекция на обикновена зимна пшеница в направление продуктивност: Основната задача е създаване на високопродуктивни сортове, които да отговарят на съвременните изисквания на земеделските производители. Създаваните сортове се характеризират с висока толерантност на засушаване, студо- и зимоустойчивост и устойчивост на основните икономически важни болести – брашнеста мана, кафява и жълта ръжда, комплекса листни напетнявания;
 • Селекция на обикновена зимна пшеница в направление качествени сортове: Направлението е свързано със създаването на сортове, които са подходящи изключително за производство на хляб и тестени изделия. Основна характеристика на разработваните сортове е тяхната студоустойчивост в съчетание с толерантност на суша и висока степен на устойчивост към брашнеста мана, кафява ръжда, жълта ръжда и фузариоза по класа;
 • Селекция на твърда пшеница в направление зимоустойчивост и качество: Целта на програмата по селекция на твърда пшеница е създаване на сортове, подходящи за зимните условия, характерни за Североизточна България, съчетаващи високо качество за производство на паста и макаронени изделия;
 • Селекция на тритикале в направление производство на зърно: Направлението е насочено към създаване на сортове зимно хексаплоидно тритикале за производство на зърно, които се отличават с висока продуктивност, високо съдържание на протеин и лизин в зърното, подходящи както за фуражни, така и за продоволствени цели. Създаваните сортове и селекционни материали се характеризират с висока или достатъчна студоустойчивост, отлична сухоустойчивост и много висока устойчивост на патогените на кафявата и жълтата ръжда. Характерна особеност е високата степен на устойчивост на полягане и оронване;
 • Селекция на тритикале в направление производство на зелена маса и силаж: Основната задача е създаване на сортове зимно хексаплоидно тритикале, които осигуряват висока продуктивност на зелена маса или силажна маса, подходяща за фуражното производство или за индустриални цели. Създаваните линии и сортове се характеризират с много висока устойчивост на полягане, висока студоустойчиост, сравнително късно изкласяване, малка дължина на осилите, много висока устойчивост на видовете ръжди и комплекса листни напетнявания;
 • Селекция на ечемик в направление производство на малц: Направлението е свързано със създаване на сортове друреден ечемик, които са подходящи за пивоварната индустрия, характеризиращи се с висока продуктивност и добро качество;
 • Селекция на ечемик в направление производство на фураж: Основната задача е свързана със създаване на високопродуктивни многоредни ечемици, които се отличават с високо качество и протеиново съдържание, подходящо за включването в различни фуражи;
 • Селекция на обикновен зрял фасул: Основната цел на програмата е създаване на сортове с повишена продуктивност и качество на зърното, устойчиви кам абиотичен и биотичен срес, подходящи за директна жътва; 
 • Селекция на хладоустойчиви бобови култури – леща, пролетен фуражен грах и нахут: Създаването на сортове с повишена продуктивност, качество на зърното и устойчивост към абиотичен и биотичен стрес е основната цел на селекционната програма.

Селекционната дейност на отдела се подпомага от изградените към него лаборатории:

 • Лаборатория по биотехнология: Основната дейност на лабораторията е свързана със създаването на дихаплоидни линии с цел съкращаване на селекционния процес при обикновена зимна пшеница, тритикале и твърда пшеница.
 • Лаборатория по биохимия: Направленията, обект на изследване, са определяне съдържанието и алелния състав на запасните ендоспермови белтъци в различните зърнено-житни култури;
 • Лаборатории по фитопатология на зърнено-житни и бобови култури: Насоките на изследване са свързани с установяване на вирулентното и агресивно разнообразие в популациите на ключови за България фитопатогени, както и оценка на устойчивостта на изходния и селекционен материал при полски и контролируеми условия;
 • Лаборатория по физиология: Основна дейност на лабораторията е оценка на селекционните материали от видове пшеница, тритикале и ечемик по отношение тяхната студо- и сухоустойчивост.
 • Лаборатория по технологични качества на зърното и хляба: Направлението на работа е свързано с анализ на селекционните материали от обикновена пшеница и тритикале по отношение на техните хлебопекарни свойства и показатели.

НАУЧЕН ЕКИП

Проф. д-р Иван Киряков

Ръководител на отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“

E-mail: idkiryakov@abv.bg

Проф. д-р Иван КиряковОбласт на научни интереси:

 • Генетично разнообразие в популациите на бактерийни и гъбни патогени;
 • Имунитет при растенията към болести;
 • Интегрирано управление на вредителите.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


Доц. д-р Галина Михова

E-mail: gm_mihova@abv.bg 

Доц. д-р Галина МиховаОбласт на научни интереси:

 • Генетика и селекция на зърнено-житни култури;
 • Абиотичен и биотичен стрес;
 • Физиология.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Dimova D., G. Mihova, D. Vulcheva, D. Vulchev, I. Ivanova, 2010. Using Polymorphism of Grain Storage Proteins for Identification of Feed Barley Varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16, № 4, 436-442. 

 https://www.agrojournal.org/16/04-05-10.pdf

 • Mihova G., Yordanova D., Valcheva D., Doneva S., Ivanova I., 2012. Polymorphism of storage proteins in malting barley lines developed at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo. Agricultural Science and Technology, vol. 4, № 1, 3-6.

http://tru.uni-sz.bg/ascitech/1_2012/01_GB_01.pdf

 • Mihova, G., 2013. Winter barley breeding at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo. Scientific works, Institute of Agriculture, Karnobat, Vol. 2, № 1, 23-38.

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2015/03/3

 • Baychev V., G. Mihova, 2014. Variation in the production potential of barley and triticale under contrasting conditions of the environment. Scientific works, Institute of Agriculture, Karnobat,  Vol. 3, № 1, 107-120.

http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2016/10/9.Baychev-Izmenenie.pdf

 • Mihova G., D. Valcheva, D. Vulchev, M. Dimitrova-Doneva, D. Dimova, 2015. Response of Bulgarian winter barley varieties to different types of stress. 2nd International Symposium for Agriculture and Food, 07-09 October 2015, Ohrid, Republic of Macedonia, 977-984.

https://www.researchgate.net/publication/348233213_Response_of_Bulgarian_winter_barley_varieties_to_different_types_of_stress

 • Dimitrova-Doneva M., D. Valcheva, G. Mihova, B. Dyulgerova, 2016. Genotype-environment interaction and stability analysis for grain yield of winter barley in the conditions of North-East and South Bulgaria. Agricultural Science and Technology, vol. 8, № 1, 19-23.

http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2016/03/003.pdf

 • Mihova G., V. Baychev, P. Chamurliyski, H. Stoyanov, 2017. Yield Formation in Winter Cereals under Contrasting Conditions of the Environment. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdag, Turkey, 351-358.

https://www.researchgate.net/publication/320270241_Yield_Formation_in_Winter_Cereal under_Contrasting_Conditions_of_the_Environment

 • Mihova G., V. Baychev, T. Aleksandrov, T. Petrova, Y. Stanoeva, V. Ivanova, 2018. Breeding of cereal crops at Dobrudzha Agricultural Institute, General Toshevo, Bulgaria. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Vol. 72, № 2, 124-131.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/symposiumproceedings2017/symposium_proceedings_2017_iv.pdf

 • Mihova G., T. Petrova, V. Ivanova, Y. Stanoeva, 2018. New accessions in the common winter wheat working collection of Dobrudzha Agricultural Institute, Bulgaria. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 270-277.

https://www.researchgate.net/publication/348231545_New_accessions_in_the_common_winter_wheat_working_collection_of_Dobrudzha_Agricultural_Institute_Bulgaria

 • Mihova G., 2020. Peculiarities in the Structure of Yield in Common Wheat Accessions from Different Ecological and Geographic Origin. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, Vol. 4 (4), 436-446.

https://ijiaar.penpublishing.net/makale_indir/1827


Гл. ас. д-р Тодор Александров

E-mail: alexandrov_dai@abv.bg

Гл. ас. д-р Тодор АлександровОбласт на научни интереси:

 • Студоустойчивост на твърдата и обикновената пшеница;
 • Тип на развитие при твърдата и обикновената пшеница;
 • Сухоустойчивост при твърдата и обикновената пшеница;
 • Адаптивна селекция на различни видове пшеници;
 • Генетично разнообразие в кръстоски между различни видове пшеници и използването им в селекцията.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Aleksandrov T. and T. Petrova (2019). Adaptive breeding of durum wheat Triticum durum Desf. Developing of breeding material with increased cold resistance evaluated under different conditions. Field Crops Studies (2019) XII (2) 64-72. ISSN:2535-1133. 

http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=15&idb=26&ida=504

 • Aleksandrov T., T. Petrova and E. Penchev (2019). Promising breeding lines of durum wheat (Triticim durum Desf.) developed at DAI – General Toshevo. Cold and winter resistance. Field Crops Studies (2019) XII (2) 95-112. ISSN:2535-1133. 

http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_XII_2_7.pdf


Доц. д-р Христо Стоянов

E-mail: hpstoyanov@abv.bg

Гл. ас. д-р Христо СтояновОбласт на научни интереси:

 • Селекция и генетика на зърнено-житни култури – тритикале, пшеница;
 • Абиотичен стрес при културните растения и неговото влияние върху добива;
 • Взаимодействие „генотип х среда“ и методи за оценка на стабилност и адаптабилност;
 • Биотехнологични методи в селекцията – антерно култивиране при тритикале;
 • Интегрирано управление на вредителите при зърнено-житните култури.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Stoyanov, H., V. Baychev, G. Mihova, 2017. Analysis and assessment of yield ranking models in Triticale (xTriticosecale Wittm.) in contrasting environmental conditions. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, The Special Issue of 2nd International Balkan Agriculture Congress, May 16-18, 2017, 83-90, 

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/522/files/014_stoyanov(1).pdf

Стоянов, Х., В. Байчев, 2018. Тенденции на добива и неговите компоненти при български сортове тритикале, отгледани при контрастни условия на средата. Растениевъдни науки, 55(3): 16-26.

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=674

Стоянов, Х., В. Байчев, 2018. Съчетаване на стопански важни показатели при F3 потомства на кръстоски тритикале. Растениевъдни науки, 55(3): 27-36

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=675

Stoyanov, H., V. Baychev, I. Belchev, 2018. Productivity and characteristics of triticale (xTriticosecale Wittm.) dihaploid lines. Rastenievadni nauki, 55(4): 3-13

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=681

Стоянов, Х., В. Байчев, И. Белчев, 2019. Изменения в андрогенната реакция при тритикале (xTriticosecale Wittm.) в резултат на включване на извлек от батати в индукционната хранителна среда. Растениевъдни науки, 56(5), 92-98

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=782

Стоянов, Х., В. Байчев, Т. Петрова, 2019. Влияние на засушаването върху някои показатели на класа при тритикале (xTriticosecale Wittm.). Растениевъдни науки, 56(6), 3-11

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=785

Стоянов, Х., 2019. Корелации между показателите на класа при българки сортове тритикале в контрастни условия на средата. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22(6), 53-73

https://www.rimsa.eu/images/Genetics_Breeding_and_Seed_Production_vol_22-6_part_2_2019.pdf

Стоянов, Х., 2020. Влияние на условията на средата и гъстотата на посева върху стопански важни показатели при български сортове тритикале (xTriticosecaleWittm.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 23(3), 115-141, http://rimsa.eu/images/forage_production_vol_23-3_part_2_2020.pdf

Stoyanov, H., 2020. Analysis on test weight of Bulgarian triticale cultivars. Rastenievadni nauki, 57(6), 3-16.

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=879

Stoyanov, H., 2020. Response of Bulgarian triticale cultivars to unfavorable environments. Rastenievadni nauki, 57(6), 17-29.

https://cropscience-bg.org/page/bg/details.php?article_id=880


Доц. д-р Соня Донева

E-mail: sonya_doneva@yahoo.com

Aс. д-р Соня ДоневаОбласт на научни интереси:

 •     Приложение на биохимични маркери /резервни белтъци/  при  пшеницата и други зърнено-житни култури за идентифициране на генотипове с добри качествени показатели на зърното;           
 •     Технологични показатели на белтъчния комплекс в зърното на пшеницата във връзка със селекцията на сортове с високо ниво на  хлебопекарните качества;                                                                          
 •     Влияние на технологията на отглеждане върху технологичните показатели на зърнено-житни култури.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Doneva S., Daskalova N., Spetsov P., 2018. Transfer of novel storage proteins from a synthetic hexaploid line into bread wheat. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2), 113-122. https://akjournals.com/view/journals/0806/44/3/article-p453.xml
 • Daskalova N., Doneva S., Stanoeva Y., Belchev I., Spetsov P., 2019. Progress in Tetraploid Breeding Wheat through the Use of Sinthetic Hexaploid Amphiploids. Cereal Research. Communications, 47 (1), 157-169. 

http://real.mtak.hu/94505/1/0806.46.2018.063.pdf

 • Doneva S., Todorov I., Nankova M., Krustev S., 2020. Distribution of the Chromosomal Translocation 1BL/1RS and the Allelic Combinations 7+9/j and 7+8/j in a Set of Dihaploid Lines of Common Wheat. Acta Scientific Agriculture,  4(6), 08-12.

https://actascientific.com/ASAG/pdf/ASAG-04-0843.pdf

 • Nankova M., Doneva S., Krustev S., 2020. Soil Organic Fertilization in Long-Term Low-Input Cropping Sysytem and its Effect on the Bread Making Flour Properties Determined by Albumen-Protein Complex. Acta Scientific Agriculture,  4(7), 54-66.

https://actascientific.com/ASAG/ASAG-04-0855.php

 • Daskalova N., Doneva S., Spetsov P., 2016. Chromosome variation and HMW glutenins in synthetic hexaploid wheats (Triticum turgidum ssp. dicoccum/Aegilops tauschii). Cereal Research Communications, v.44 (3), 453-460.

https://akjournals.com/view/journals/0806/44/3/article-p453.xml

 • Doneva S., Yordanova D., Daskalova N., Spetsov P. 2016. Polimorphism of endosperm proteins in amphidiploids with the G-genome of  Triticum  timopheevii (Zhuk.). Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 69, 75-80.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/jafes/VOL%2069_2016/Trudovi_pdf/100%20Doneva%2075-80.pdf

 • Doneva S., Daskalova N., Spetsov P., Penchev E. 2018. Evalution of the effect of the new fraction pair 1Dx1.5+1Dy10 inherited from Glu-Dt locus of Ae.tauschii (DtDt, 2n=14) on some qualitative indices in the progenies of synthetic wheat varieties (AABuBuDtDt, 2n=42). Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, 72 (2), 62-68.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/jafes/VOL%2072_2018/62_JAFES%202018%20no.2.pdf

 • Doneva S., Yordanova D., Alexandrova R., 2019. Study of genetic variability of bread wheat cultivars developed at Dobrudzha Agricultural Institute. Field Crop Studies, XII(1), 141-160.

http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_XII_1_15.pdf

 • Doneva S., Stoyanov H., 2019. Polymorphism of storage proteins in hexaploid triticale. Field Crop Studies, XII(2), 201-212.

http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_XII_2_16.pdf

 • Neykov N., Doneva S., 2017. J. BioSci. Biotechnol., SE/ONLINE, 55-57. Identification of reserve endosperm proteins in promising spring barley cultivars by SDS-PAGE electrophoresis. 

http://www.jbb.uni-plovdiv.bg/documents/27807/3137004/SE-2017-55-57.pdf

Доц. д-р Ваня Иванова

 E-mail: vkiryakova@yahoo.com

Доц. д-р Ваня ИвановаОбласт на научни интереси:

 • Фитопатогенни бактерии при бобови култури;
 • Облигатни и факултативни патогени при житни култури;
 • Физиологична специализация на причинителя на листна ръжда по пшеницата P.triticina. Ефективност и селекционна ценност на гените за устойчивост;
 • Специфичност на взаимоотношенията в патосистемата пшеница – P.triticina;
 • Проучване на изходния селекционен материал и създаване на линии и сортове, носители на устойчивост към P.triticina;
 • Типове устойчивост и имунитетни прояви.

Защитена дисертация за присъждане на научна и образователна степен ”Доктор” на тема: ‘’Проучвания върху устойчивостта при обикновената пшеница и други видове към причинителя на кафява ръжда P. triticina Еrikss.’’, 2012 г..

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Balaz J., I. Kiryakov, V. Kiryakova, M. Vasic 1996. Rapid identification of phytopathogenic bacteria originated from vegetable by Biolog system. First Balcanic Symposium of Vegetables and Potatoes – Novi Sad, Yugoslavia, 491-495.

Todorova M., V. Kiryakova 2001. Virulence Survey of Puccinia recondite f.sp. tritici in Bulgaria during the period 1996-1999. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 7, 275-278.        

https://www.agrojournal.org/07/712.htm

 1. Spetsov, D. Plamenov, V. Kiryakova 2006. Distribution and characterization of Aegilops and Triticum species from the Bulgarian Black Sea coast. Central European Journal of Biology, 1, (3), 399-411. 

https://link.springer.com/article/10.2478/s11535-006-0027-1

TKTonev, G.Milev, V.Kiryakova 2008. InfluenceofSomeAgronomyFactoron Spike Components after a Rare Incidence of  Fusarium Head Blight Epiphytoty of Winter Wheat. I.I. Effect of Long-term Crop Rotation, Mineral Fertilization and Sowin Term. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14, 321-328.                                                       

https://www.agrojournal.org/14/03-07-08.pdf

 1. Plamenov, I. Belchev, V. Kiryakova, P. Specov,  2009. Fungal resistance of Triticum durum – T. monococcum ssp. Aegilopoides amphiploid. Journal of Plant Diseases and Protection, 116 (2), 60-62.  

https://doi.org/ 10.1007/BF03356287

 1. Atanasova, I. Todorov,N.Tsenov, T.Petrova, I. Stoeva, I. Iliev, V. Ivanova 2012. Goritsa-new bread winter wheat variety. Agricultural science, 45(1), 52-56.

https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=BG2012000617

 1. Ivanova 2014. Race and Virulence Dynamics of Puccinia triticina and Effectivness of Lr genes in Bulgaria during 2005-2009. Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences, Special issue, 709-720. 

https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjans/issue/13310/160807

 1. Ivanova, S. Doneva, Z. Petrova 2015. Common winter wheat lines with complex resistance to rusts and powdery mildew combined with biochemicalindex. Agricultural Science and Technology, vol.7, №2, 190-198.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153378815

 1. Ivanova, P. Chamurliisky  2017. Resistance of common winter wheat cultivars from different geographic origin to P. triticina. 52 nd Croatian and 12 th International Symposium on Agriculture, 12-17 February, Dubrovnik, 2017, Book of Proceedings, 216-221.    

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173178414

 1. Ivanova, G. Mihova, D. Nikolova, S. Velikova 2019. Screening of wheat genotypes for resistance to brown rust (P. triticina). Field crop Studies, XII (2), 2019, 67-82

http://fcs.dai-gt.org/bg/. 67.

 1. Ivanova, G. Mihova, B. Ivanova 2019. New Common Winter Wheat Lines with Resistance to Leaf Rust (P. triticina) International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 2019, vol.3, Issue 3, 420-428

https://doi.org/10.29329/ijiaar.2019.206.8


Гл. ас. д-р Йорданка Станоева

E-mail: y_zdravkova@abv.bg

Гл. ас. д-р Йорданка СтаноеваОбласт на научни интереси:

 • Болести пo студоустойчиви зърнено-бобови култури (грах, леща и нахут), пшеница, ечемик и тритикале;
 • Устойчивост на растенията към болести;
 • Интегрирана растителна защита.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Stanoeva Y., Iliev I. 2014. Dynamics of distribution of the cause agent of powdery mildew Blumeria graminis tritici on wheat during 2005-2009. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2: 1863-1869. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/142353
 • Stanoeva, Y., 2015. Development of Didymella rabiei on chickpea plant residues. Bulgarian journal of crop science, Vol. 52, 4, p. 59-64 

https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=571

 • Stanoeva, Y., 2015. Pathogenic variation of Ascochyta rabiei in North-East Bulgaria. Bulgarian journal of crop science, Vol. 52, 4, p. 65-68 

 https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=572

 • Stanoeva, Y., Beleva M., 2015. First record of phomopsis sp. on chickpea (Cicer arietinum) in Bulgaria. BOOK OF PROCEEDINGS. Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” Jahorina, p 850-853.  

                https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163076296

 • Stanoeva Y.,2017. Investigation of the race variability in the populations of Blumeria graminis tritici in Bulgaria during 2013-2015. CONGRESS BOOK 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS 16-18 MAY 2017, 44-49.   https://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2490/files/Congress%20Full%20Text%20Book-09_10_2017.pdf
 • Stanoeva, Y.,  Penchev E., 2017. Effect of the climatic conditions on the distribution of powdery mildew in wheat in the region of north-east Bulgaria. CONGRESS BOOK 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS 16-18 MAY 2017, 66-71. 

https://euniversite.nku.edu.tr/kullanicidosyalari/2490/files/Congress%20Full%20Text%20Book-09_10_2017.pdf

 • Stanoeva Y., Ivanova A., Chamurliiski P., Koleva M., 2017. DYNAMICS OF BLUMERIA GRAMINIS TRITICI DISTRIBUTION IN WHEAT IN NORTH-EAST BULGARIA DURING 2013 – 2015. International Journal of Agriculture and Environmental Research Volume:03, Issue:01, 2015-2024.  ISSN: 2455-6939. https://ijaer.in/more2.php?id=144
 • Koleva M., Stanoeva Y. , Kiryakov I. , Ivanova A. , Chamurlyiski P. 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, VOL. 10, No 1, pp 25 – 28. 

https://www.researchgate.net/publication/324892780_Evaluation_of_lentil_cultivars_and_lines_for_resistance_to_Fusarium_oxysporumfsp_lentis

 • N. Daskalova1, S. Doneva2, Y. Stanoeva2, I. Belchev2 and P. Spetsov, 2019. Progress in Tetraploid Wheat Breeding through the Use of Synthetic Hexaploid Amphiploids. Cereal Research Communications 47(1), pp. 157–169 (2019) DOI: 10.1556/0806.46.2018.063

               https://core.ac.uk/download/pdf/225164919.pdf

 • Stanoeva Y., H. Stoyanov, 2020. High Yielding Triticale Lines With High Resistance to Powdery Mildew and Stem Rust. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2020, Vol. 4 (1), 130-135  

https://www.researchgate.net/publication/340267650_High_Yielding_Triticale_Lines_With_High_Resistance_to_Powdery_Mildew_and_Stem_Rust