Продължете към съдържанието
Начало » Профил на купувача

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА № 201606

Дата на публикуване: 11.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201605

Дата на публикуване: 07.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, СОБСТВЕНОСТ НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”, В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201604

Дата на публикуване: 28.03.2016

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Предмет на поръчката: Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г., по обособени позиции, съгласно три Поръчки-спецификации на възложителя. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово моторно гориво, съгл. Поръчка-спецификация №1, франко склада на Добруджански земеделски институт в с. Петлешково.; Обособена позиция №2-Доставка на масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки, съгл. Поръчка-спецификация № 2 и Приложение към Поръчка-спецификация №2; Обособена позиция №3- Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, съгл. Поръчка-спецификация №3, чрез 24-часово зареждане на бензиностанции на територията на Р България, при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201603

Дата на публикуване: 23.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201602

Дата на публикуване: 24.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201601

Дата на публикуване: 19.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на хибридни семена за посев, по обособени позиции, за нуждите на Добруджански земеделски институт – Г. Тошево за 2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201506

Дата на публикуване: 15.07.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201505

Дата на публикуване: 21.04.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201504

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Доставка на смазочни масла, препарати и греси.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201503

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства и трудова злополука на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201501

Дата на публикуване: 26.02.2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201606 АКТИВНА

Дата на публикуване: 11.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9052333

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 11.04.2016 г.

Документация, Дата на публикуване: 11.04.2016 г.

Приложения, Дата на публикуване: 11.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 25.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 03.05.2016 г.

Предмет: СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

Публикуване на договора: 13.05.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201605 АКТИВНА

Дата на публикуване: 07.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9052169

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, СОБСТВЕНОСТ НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”, В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 07.04.2016 г.

Документация, Дата на публикуване: 07.04.2016 г.

Приложения, Дата на публикуване: 07.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 19.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 2, Дата на публикуване: 01.07.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № /26.04.2016 г.

Предмет: ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, ЛИНИЯ 217 А

Публикуване на договора: 01.07.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № /28.04.2016 г.

Предмет: ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, ЛИНИЯ 2607 А

Публикуване на договора: 01.07.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 26.04.2016 г.

Предмет: ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, ЛИНИЯ RW666

Публикуване на договора: 01.07.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201604 АКТИВНА

Дата на публикуване: 28.03.2016

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Предмет на поръчката: Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г., по обособени позиции, съгласно три Поръчки-спецификации на възложителя. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово моторно гориво, съгл. Поръчка-спецификация №1, франко склада на Добруджански земеделски институт в с. Петлешково.; Обособена позиция №2-Доставка на масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки, съгл. Поръчка-спецификация № 2 и Приложение към Поръчка-спецификация №2; Обособена позиция №3- Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, съгл. Поръчка-спецификация №3, чрез 24-часово зареждане на бензиностанции на територията на Р България, при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РЕШЕНИЕ за ОТКРИВАНЕ на процедура по ЗОП, Дата на публикуване: 28.03.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 181 / 06.04.2016 г.

Предмет: Дизелово гориво, Публикуване на договора: 19.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 182 / 06.04.2016 г.

Предмет: Горива за ДВГ 

Публикуване на договора: 19.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 183 / 06.04.2016 г.

Предмет: Масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки

Публикуване на договора: 19.04.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201603 АКТИВНА

Дата на публикуване: 23.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9051549

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 23.03.2016 г., 

Документация, Дата на публикуване: 23.03.2016 г.

Приложения, Дата на публикуване: 23.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 05.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 1 / 11.04.2016 г.

Предмет: Общо застраховане.

Публикуване на договора: 13.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 2 / 11,04,2016 г.

Предмет: Трудова злополука

Публикуване на договора: 13.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 3 / 11,04,2016 г.

Предмет: Застраховка при пътуване в чужбина

Публикуване на договора: 13.05.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201602 АКТИВНА

Дата на публикуване: 24.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 РЕШЕНИЕ за ОТКРИВАНЕ на процедура по ЗОП, Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ, Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Документация, Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

Приложения, Дата на публикуване: 24.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 05.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценовите оферти, Дата на публикуване: 05.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 2, Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ за завършване на процедура по чл. 38 от ЗОП, Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 28.04.2016 г.

Предмет: Доставка на торове.

Публикуване на договора: 12.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 28.04.2016 г.

Предмет: Доставка на продукти за растителна защита.

Публикуване на договора: 12.05.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201601 АКТИВНА

Дата на публикуване: 19.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на хибридни семена за посев, по обособени позиции, за нуждите на Добруджански земеделски институт – Г. Тошево за 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 РЕШЕНИЕ за ОТКРИВАНЕ на процедура по ЗОП, Дата на публикуване: 19.02.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ, Дата на публикуване: 19.02.2016 г.

Документация, Дата на публикуване: 19.02.2016 г.

Приложения, Дата на публикуване: 19.02.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 31.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценовите оферти, Дата на публикуване: 06.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 2, Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ за завършване на процедура по чл. 38 от ЗОП, Дата на публикуване: 13.04.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 28.04.2016 г.

Предмет: Доставка на хибридни семена от слънчоглед

Публикуване на договора: 12.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 28.04.2016 г.

Предмет: Доставка на хибридни семена от царевица за зърно.

Публикуване на договора: 12.05.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № / 28.04.2016 г.

Предмет: Доставка на хибридни семена от царевица за силаж.

Публикуване на договора: 12.05.2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201506 АКТИВНА

Дата на публикуване: 15.07.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9043835

Предмет на поръчката: Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 15.07.2015 г.

Документация, Дата на публикуване: 15.07.2015 г.

Приложения, Дата на публикуване: 15.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 27.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 08/28.07.2015 г.

Предмет: доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи, Публикуване на договора: 10.08.2015 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201505 АКТИВНА

Дата на публикуване: 21.04.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9040997

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 21.04.2015 г.

Документация, Дата на публикуване: 21.04.2015 г.

Приложения, Дата на публикуване: 21.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 07.05.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 05/04.05.2015 г.

Предмет: ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Публикуване на договора: 18.05.2015 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201504 АКТИВНА

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9040142

Предмет на поръчката: Доставка на смазочни масла, препарати и греси.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

Документация, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

Приложения, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 16.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 4/22.04.2015 г.

Предмет: Доставка на смазочни масла, препарати и греси.

Публикуване на договора: 13.05.2015 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201503 АКТИВНА

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален код в ПОП: 9040140

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства и трудова злополука на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

Документация, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

Приложения, Дата на публикуване: 24.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 09.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 02/15.04.2015 г.

Предмет: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ. Общо застраховане.

Публикуване на договора: 08.05.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 03/16.04.2015 г.

Предмет: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ. Трудова злополука.

Публикуване на договора: 08.05.2015 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201501 АКТИВНА

Дата на публикуване: 26.02.2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 РЕШЕНИЕ за ОТКРИВАНЕ на процедура по ЗОП, Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ, Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Документация, Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

Приложения, Дата на публикуване: 26.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 1, Дата на публикуване: 09.04.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно отваряне на ценовите оферти, Дата на публикуване: 20.04.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА № 2, Дата на публикуване: 24.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ за завършване на процедура по чл. 38 от ЗОП, Дата на публикуване: 24.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № 06/15.05.2015 г.

Предмет: за доставка на продукти за растителна защита.

Публикуване на договора: 18.05.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ по Договор № № 07/19.05.2015 г.

Предмет: доставка на торове

Публикуване на договора: 08.06.2015 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


АРХИВ

ПРОЦЕДУРА № 201502

Дата на публикуване: 19.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Доставка на хибридни семена от слънчоглед.

Статус: ЗАТВОРЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА


ПРОЦЕДУРА № 201602

Дата на публикуване: 24.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201601

Дата на публикуване: 19.02.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на хибридни семена за посев, по обособени позиции, за нуждите на Добруджански земеделски институт – Г. Тошево за 2016 г.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201501

Дата на публикуване: 26.02.2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на поръчката: Доставка на торове и продукти за растителна защита

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБПВЛЕНИЕ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ПРОЦЕДУРА № 201604

Дата на публикуване: 28.03.2016

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Предмет на поръчката: Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан, масла, смазки, антифриз ,спирачна течност и добавки за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево за 2016, 2017 и 2018г., по обособени позиции, съгласно три Поръчки-спецификации на възложителя. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово моторно гориво, съгл. Поръчка-спецификация №1, франко склада на Добруджански земеделски институт в с. Петлешково.; Обособена позиция №2-Доставка на масла, смазки, антифриз, спирачна течност и добавки, съгл. Поръчка-спецификация № 2 и Приложение към Поръчка-спецификация №2; Обособена позиция №3- Доставка на автомобилен бензин, дизелово моторно гориво и газ пропан-бутан, съгл. Поръчка-спецификация №3, чрез 24-часово зареждане на бензиностанции на територията на Р България, при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201606

Дата на публикуване: 11.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201605

Дата на публикуване: 07.04.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗОВИ СЕМЕНА ОТ СЛЪНЧОГЛЕД, СОБСТВЕНОСТ НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”, В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201603

Дата на публикуване: 23.03.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на ОФЕРТИ: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201506

Дата на публикуване: 15.07.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за животновъдството в Добруджански земеделски институт

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на оферти: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201505

Дата на публикуване: 21.04.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на транспортни услуги за превоз на персонала на Добруджански земеделски институт до работното място

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на оферти: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201504

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Доставка на смазочни масла, препарати и греси.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на оферти: ИЗТЕКЪЛ


ПРОЦЕДУРА № 201503

Дата на публикуване: 24.03.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител на застрахователни услуги с обхват: застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства и трудова злополука на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево.

Статус: ВЪЗЛОЖЕНА

Срок за подаване на оферти: ИЗТЕКЪЛ