Продължете към съдържанието
Начало » Сектор „Производство“

Сектор „Производство“

Производственият сектор в Добруджански земеделски институт е основан през 1953 г. Предоставен му е статут на “Експериментална база” за проверка и внедряване на научните постижения: ускорено разм

ножаване на нови сортове и хибриди, производство на базови семена, отглеждане на племенни разплодни животни.

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Основните дейности в този отрасъл са производството на предбазови и базови семена от основните култури, с които работи селекцията, и производството на фуражи за двете племенни животновъдни ферми. Тези дейности се осъществяват чрез актуални агротехнически способи, позволяващи осигуряването на оптимизиран демонстративен модел за съвременно водене на стопанството,  еднакво полезен и за начинаещите, и за вече успелите в агробизнеса. 


ЖИВОТНОВЪДСТВО

Сектор “Производство” разполага с две племенни животновъдни ферми – говедовъдна и овцевъдна. 

Основна порода в говедовъдството е Българското черно-шарено говедо. Поддържа се стадо от 450 глави добитък. 

Овцевъдството е представено от “Североизточна българска тънкорунна порода”, създадена в Североизточна България в резултат на задълбочена селекция, чието начало датира от 1952 г. Макар че през 1972 година Добруджански земеделски институт официално прекратява селекционната дейност в животновъдството, тук и до днес успешно се поддържа единственото стадо в България от този тип, наброяващо около 1300 овце. Породата попада сред породите, застрашени от изчезване и от 2013 г. се субсидира от ДФ „Земеделие“. Напоследък специалистите в областта на животновъдството отделят особено внимание на тънкорунното овцевъдство, тъй като то представлява подложка за размножаване на месодайните породи в овцевъдството.

Оценката на специалисти от ИАСРЖ, извършващи ежегодна бонитировка на животните е, че в Добруджански земеделски институт се извършва “селекция № 1 в тънкорунното овцевъдство”. 


Институтът участва ежегодно в Националното изложение по животновъдство в гр. Сливен с елитни млади мъжки животни от Североизточната българска тънкорунна порода овце. Всяка година на Добруджански земеделски институт се присъждат грамоти и призове за елитни млади кочлета. 

Спомагателните звена в производствения сектор – фуражен цех, складови помещения, машинен парк, ремонтна работилница, автотранспорт – подпомагат  научната и стопанска дейност на Добруджански земеделски институт.