Продължете към съдържанието
Начало » Ръководство

Ръководство

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

Директор на Добруджански земеделски институт

Director DZIДоц. д-р инж. Илия Иванов Илиев изпълнява длъжността Директор на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от 2016 г.

Роден е през 1960 г. в с. Паскалево, обл Добрич. Завършва ВМИИ – гр. Варна през 1986 г., специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация “Машинен инженер”. 

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 1989 г. в отдел “Агротехника”, направление “Механизация”. Научно-изследователската му работа е тясно свързана с проучване на технологични линии от машини за производство на полски култури, включващи почвообработка, сеитба, мероприятия за растителна защита, прибиране и начини на оползотворяване на растителните остатъци. Изследователската му работа включва и оптимизирането на системи от машини в технологиите за интегрирано и биологично производство.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2004 г., е на тема “Обосноваване и изследване на опръскващи системи за слънчоглед”. През 2012 г. придобива научното звание “Доцент”. Инж. Илиев е един от малкото специалисти в България, занимаващи се с машини и технологии за пръскане на полски култури.

Конструирал е и през 2000 г. е патентовал като полезен модел механизирана сонда за почвени проби. Разработил е и е патентовал метод за подобряване на опрашването на посевите от полски култури. Разработил е система и е конструирал машина за целорастенийно опръскване на слънчоглед с фунгициди. Проектирал е циклон за активно вентилиране на зърно с незатоплен въздух.

Има управленски опит като заместник-директор на сектор “Производство” през периода 2005-2006 г.. 

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Член е на ASABE – Американска асоциация на инженерите в земеделието.

Като основна конкретна цел в качеството му на директор си поставя реализацията на произведените в института базови семена от зърнено-житни култури, откъдето постъпва значителна част от приходите на Добруджански земеделски институт. 

Целенасочено работи за издигане на нивото на професионализъм на учените в института и за превръщането му в по-привлекателно място за реализация на млади научни работници. 

Поставя си като цел ориентирането на научните изследвания към решаване на актуалните проблеми в земеделската практика, осъществяването на по-гъвкаво взаимодействие на института със зърнопроизводителите и превръщането му в още по-атрактивен партньор на зърнопроизводството и бизнеса. 

Смята, че постигането на тези цели ще допринесе за издигане на по-високо ниво на имиджа на Добруджански земеделски институт като лидер в селскостопанската наука в страната.

Своите задължения на поста Директор изпълнява, следвайки максимата: “Да бъдеш на върха е отговорност!”


ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ВЪЛКОВА ЯНЕВА

Научен секретар на Добруджански земеделски институт

Nauchen sekretar DZIДоц. д-р Даниела Вълкова Янева изпълнява длъжността Научен секретар в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от 2017 г.

Родена е през 1967 г. в гр. Добрич, обл. Добрич. 

Завършва ВСИ-Пловдив и РГАУ-МСХА „Тимирязев“, гр Москва през 1990 г., специалност “Агрономия”, квалификация “Селекция и семепроизводство”. 

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 1995 г. 

Научно-изследователската й работа е тясно свързана със създаване на високопродуктивни конвенционални хибриди слънчоглед с повишено съдържание на масло, устойчиви на стресови фактори; създаване на устойчиви на хербициди хибриди чрез съчетаване на класически и биотехнологични методи; създаване на разнообразен генетичен материал – декоративни форми слънчоглед; прилагане на вътревидова, междувидова и междуродова хибридизация за създаване на разнообразен изходен материал с ценни селекционни признаци; поддържане и проучване на колекция от диви видове слънчоглед.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2013 г., е на тема “Проучване на видове от род Helianthus L. като източници на важни селекционни признаци”. 

През 2022 г. придобива научното звание “Доцент”. 

Основен автор на 2 и съавтор на над 10 регистрирани хибриди слънчоглед.

Има над 60 публикации в български и чуждестранни издания, реферирани и индексирани в световни бази данни.

Има управленски опит като Научен секретар през периода 2017 – 2022 г.. 

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Член е на Международната асоциация по слънчогледа (International Sunflower Association – ISA, EUCARPIA)

Като основни конкретни цели в качеството й на Научен секретар си поставя да подпомага Директора на ДЗИ в работата по планирането и отчитането на научно-изследователската дейност на института; да отговаря за спазването на процедурните правила за условията и реда за прием на докторанти за придобиване на ОНС „Доктор“; да отговаря за спазването на процедурните правила за условията и реда за заемане на академични длъжности, определени в ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Селскостопанската академия. 


ПРОФ. Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ КИРЯКОВ

Ръководител на отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“

Ivan Kiryakov ZarnenoJitni BoboviПроф. д-р Иван Димитров Киряков изпълнява длъжността Ръководител на отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“ в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от 2017 г.

Роден е през 1960 г. в гр. Каварна, обл.Добрич.

Завършва ВСИ „Васил Коларов“ в гр. Пловдив през 1987 г., специалност “Полевъдство”, квалификация “Агроном-инженер”. 

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 1987 г. в отдел “Растителна защита”, направление “Фитопатология”. 

Научно-изследователската му работа е тясно свързана с:

 • Проучване на вирулентното разнообразие в популациите на ключови за България причинители на болести при зърнено-бобовите култури;
 • Издирване на източници на устойчивост към ключови за България болести при зърнено-бобовите култури;
 • Анализ на реакцията на селекционни материали към причинителите на болести при зърнено-бобовите култури.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 1999 г., е на тема “Проучвания върху бактериозите по зрелия фасул (Phaseolus vulgaris) в България и средствата за борба с тях”. През 2002 г. придобива научното звание “Доцент”, а през 2015 г. – „Професор“. 

Съавтор е на 12 сорта фасул. Автор или съавтор е на 110 научни публикации.

Има управленски опит като:

 • Научен секретар на Добруджански земеделски институт през периода 2002-2010 г.
 • Директор на Добруджански земеделски институт през периода 2010-2016 г.

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Като основна конкретна цел в качеството му на Професор и Ръководител на отдел си поставя:

 • Проучване на отделни аспекти от етиологията и епидемиологията на ключови за България фитопатогени при полските култури;
 • Създаване на сортове зърнено-бобови култури с повишена устойчивост към ключови за страната болести;
 • Повишаване квалификацията на младите учени.

ДОЦ. Д-Р ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Ръководител на отдел „Селекция на слънчоглед“

Galin Georgiev SlanchogledДоц. д-р Галин Георгиев Георгиев изпълнява длъжността Ръководител на отдел „Селекция на слънчоглед“ в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от 2018 г. 

Роден е през 1970 г. в гр. Генерал Тошево, обл.  Добрич. 

Завършва Висшия Селскостопански Институт в гр. Пловдив през 1994 г., специалност “Агроинженерство”, квалификация “Полевъдство”. 

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 1995 г. в отдел “Селекция на слънчоглед”, направление “Семепроизводство”.

Научно-изследователската му работа е тясно свързана със селекцията и семепроизводството на линии и хибриди слънчоглед.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2004 г., е на тема “Проучване върху варирането на някои признаци при линии слънчоглед (Helianthus annuus L.) във връзка с  първичното семепроизводство ”. 

През 2016 г. придобива научното звание “Доцент” по „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Основен автор е на 9 хибрида слънчоглед и съавтор на над 15. Има над 55 публикации в български и чужди издания.

Има управленски опит като Ръководител на отдел през периода 2018 – 2022 г. 

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Член е на International Sunflower Association – ISA (Международна асоциация по слънчогледа).

Като основни конкретни цели в качеството му на Ръководител на отдел „Селекция на слънчоглед“ в Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево си поставя: 

 • създаване на нови високопродуктивни линии и хибриди слънчоглед, устойчиви на биотични и абиотични фактори, тяхното семепроизводство, разпространение и  внедряване; 
 • оптимизиране и повишаване ефективността на селекционния процес при слънчогледа;
 • разширяване на международното сътрудничество на отдела;
 • участие във възможно повече национални и международни форуми, свързани с дейността на отдела;
 • постоянна връзка със земеделските производители, подчинявайки  работата на техните нужди и нуждите на пазара;
 • привличане на млади кадри в отдела.

ГЛ. АС. Д-Р ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

Ръководител на отдел  „Агротехника и животновъдство“

AgrotehnikaГл. ас. д-р Зорница Любомирова Петрова изпълнява длъжността Ръководител на отдел „Агротехника и животновъдство“ в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево от 2022 г. 

Родена е през 1981 г. в гр. Добрич, обл. Добрич. Завършва Аграрен университет – гр. Пловдив през 2005 г., специалност “Селскостопанска фармация”, квалификация “Aгроном”. 

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 2012 г. в тогавашния отдел “Агротехника на полските култури”, направление “Растителна защита (Хербология)”. Научно-изследователската й работа е тясно свързана с изпитване на ефикасността на хербицидите и селективността на полските култури, както и с изследване на растително-защитни практики при основни полски култури.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2015 г., е на тема “Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди”. 

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич, като от 2018 г. е председател на секция „Агробиология” към съюза.

Като основни конкретни цели в качеството й на Ръководител на отдел „Агротехника и животновъдство” си поставя изпитването на новорегистрирани препарати за растителна защита, създаването на контакти с други институти и университети и привличането на млади перспективни кадри в отдела, който ръководи.