Продължете към съдържанието
Начало » Обяви

Обяви

ОБЯВА

В бр. 66 от 1.08.2023г. на Държавен вестник Селскостопанска академия-София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г. по акредитирани докторски програми.

ДЗИ обявява следните докторантури:

  • две докторантури, редовна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Общо земеделие“;
  • две докторантури, задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;
  • една докторантура, редовна форма на обучение, в професионално направление ш.6.2. Растителна защита, докторска програма „Растителна защита (фитопатология)“;

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16 ч. Тел. за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 253


ОБЯВА

Добруджанският земеделски инсти­тут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска­ академия – София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професио­нално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, за нуждите на Доб­руджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 65 от 12. 08. 2022г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.


ОБЯВА

В бр. 61 от 2.08.2022г. на Държавен вестник Селскостопанска академия-София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по акредитирани докторски програми.

ДЗИ обявява следните докторантури:

  • три докторантури, редовна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Общо земеделие“;
  • четири докторантури, задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 02/8127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 253


БЛАОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР В ПОДКРЕПА НА СЕЛСКОСТОПАНКА АКАДЕМИЯ

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

Допълнителна информация > 


КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Програма на Доц. д-р инж. Илия Илиев


ОБЯВА

В бр. 64 от 3.08.2021г. на Държавен вестник Селскостопанска академия-София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2021/2022 г. по акредитирани докторски програми.

ДЗИ обявява следните докторантури:

  • три докторантури редовна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Общо земеделие“;
  • две докторантури редовна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;
  • една докторантура задочна форма на обучение, в професионално направление ш.6.1. Растениевъдство, докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“;

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 02/8127560. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

За повече информация – научен секретар ДЗИ , тел. 058 653 253


ОБЯВА

Добруджанският земеделски инсти­тут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска­ академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професио­нално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, за нуждите на Доб­руджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, брой 63 от 30. 07. 2021г. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *