Продължете към съдържанието
Home » Академично развитие

Академично развитие

Професури

Доц. д-р Валентина Георгиева Енчева, ПРИНОСИ Професионално направление: 6.2 Растителна защита Специалност: Растителна защита (фитопатология) Ж У Р И Доц. д-р Иван Димитров Киряков, ДЗИ… Прочетете повече »Професури

Доцентури

  Гл. ас. д-р Христо Павлинов Стоянов, ПРИНОСИ Професионално направление: 6.1 Растениевъдство Специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения Ж У Р И Проф. дн… Прочетете повече »Доцентури

Обяви

ОБЯВА Добруджанският земеделски инсти­тут – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанска­ академия – София, обявява два конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професио­нално направление… Прочетете повече »Обяви