Продължете към съдържанието
Начало » Отдел „Агротехника и животновъдство“

Отдел „Агротехника и животновъдство“

Отдел „Агротехника и животновъдство“ към Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево е сформиран през 1951 г. Изследванията в областта на агротехниката започват още с основаването на института и са насочени към разработване на различни елементи от технологиите за отглеждане на пшеница, слънчоглед и бобови култури в зависимост от специфичните изисквания на биологичната продуктивност на сортовете и хибридите.

 ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Сортова агротехника на нови сортове зърнено-житни култури, селекционирани в Добруджански земеделски институт;
 • Изследване на основни елементи от агротехниката на нови хибриди и линии маслодаен слънчоглед и нови сортове зърнено-бобови култури;
 • Ефективност на азотното хранене при съвременни сортове зърнено-житни култури, отглеждани в условията на конвенционално и биологично производство;
 • Ефект на съвременното органично торене върху добива и качеството на обикновена пшеница (Triticum aestivum L.);
 • Изследване на иновативни системи на почвообработка в сеитбооборота в условията на воден дефицит;
 • Влияние на някои агротехнически фактори при формиране на продуктивен посев от слънчоглед в условията на Добруджа;
 • Изследване на иновативни растително-защитни практики при основни полски култури. Картиране на заплевеляването;
 • Изследване на елементи на механизираните операции при различно оползотворяване на растителните остатъци в сеитбооборота;
 • Изследвания върху машини и механизирани операции в технологиите за биологично производство на полски култури;
 • Изследване на възможностите за използване на продукти от зърнено-житни, бобови култури и слънчоглед за създаване на функционални храни.

Отделът се подпомага от следните лаборатории: Лаборатория по агрохимия и Лаборатория по физични свойства на почвата.

НАУЧЕН ЕКИП

Гл. ас. д-р Зорница Любомирова Петрова

Ръководител на Отдел „Агротехника и животновъдство”

E-mail: zlpetrova.81@abv.bg

Зорница Петрова

Образование – висше, специалност „Растителна защита”, професионална квалификация „Агроном“ – Аграрен университет, гр. Пловдив, 2004 г.

Специалност „Селскостопанска фармация”, Аграрен университет, гр. Пловдив, 2005 г.

През 2008 г. започва работа като лаборант в „Лаборатория по биохимия на зърнено-житни култури” в Лабораторния комплекс – гр. Добрич  към Добруджански земеделски институт – град Генерал Тошево.

През февруари 2012 г. е зачислена като редовен докторант по докторска програма „Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита” 

През юни 2015 г. получава образователна и научна степен „Доктор” по растителна защита с дисертационен труд на тема: „Реакция на зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.) към набор от хербициди”.

От август 2016 г. до момента работи като главен асистент доктор в отдел „Агротехника и животновъдство”.

От 2018 г. до момента е Председател на секция „Агробиология” към Съюза на учените, клон гр. Добрич.  

От април 2022 г. е назначена за ръководител на отдел „Агротехника и животновъдство”.

Научни интереси: интегрирана борба с плевелите, ефикасност на хербициди, селективност на полските култури.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


Доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев 

E-mail: ilievii@hotmail.com

Доц. д-р инж. Илия Иванов ИлиевОбразование – висше, специалност “Двигатели с вътрешно горене”, квалификация “Машинен инженер” – ВМИИ, гр. Варна, 1986 г..

Постъпва в Добруджански земеделски институт през 1989 г. в отдел “Агротехника”, направление “Механизация”.

Дисертацията, с която придобива образователна и научна степен “Доктор” през 2004 г., е на тема “Обосноваване и изследване на опръскващи системи за слънчоглед”. През 2012 г. придобива научното звание “Доцент”. Инж. Илиев е един от малкото специалисти в България, занимаващи се с машини и технологии за пръскане на полски култури.

Конструирал е и през 2000 г. е патентовал като полезен модел механизирана сонда за почвени проби. Разработил е и е патентовал метод за подобряване на опрашването на посевите от полски култури. Разработил е система и е конструирал машина за целорастенийно опръскване на слънчоглед с фунгициди. Проектирал е циклон за активно вентилиране на зърно с незатоплен въздух.

През периода 2005-2006 г. изпълнява длъжността заместник-директор на сектор “Производство”, а от 2016 г. до момента е Директор на Добруджански земеделски институт.

Членува в Съюза на учените в България – клон Добрич.

Член е на ASABE – Американска асоциация на инженерите в земеделието.

Научни интереси: проучване на технологични линии от машини за производство на полски култури, включващи почвообработка, сеитба, мероприятия за растителна защита, прибиране и начини на оползотворяване на растителните остатъци; оптимизиране на системи от машини в технологиите за интегрирано и биологично производство.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

Илиев, И., Р. Михайлов, 2014. Влияние на влагосъдържанието на фасулевите зърна сорт „Еликсир“ върху техни физични и механични параметри“. Изследвания върху полските култури, том IX -2, стр. 327-337, ISSN 1312 – 3882.

Milev G., I. Iliev, 2014. Treatment of post-harvest residues with cellulose digesters, II. Effect on seedyield from bean, maize and sunflower. Field Crop Studies (Bulg), v. 9, No 1, pp. 131-139

Михайлов, Р., И. Илиев, 2014. Усъвършенстване конструкцията на косачка за бобови култури, Изследвания върху полските култури, том IX -2, стр. 339-346, ISSN 1312 – 3882.

http://fcs.dai-gt.org/bg/index.php?page=tom&idt=13&idb=24&ida=477.

Михайлов, Р., И. Илиев, и др., 2014. „Разширяване приложението в земеделската практика на технологии, техники и съоръжения за прецизно земеделие“, Годишник на ТУ Варна, ISSN:1311– 896X, том III, стр. 63-64.

Milev G., N. Nankov, I. Iliev, A. Ivanova, M. Nankova, 2014. Growing wheat (Trititcum aestivum L.) by the methods of organic agriculture under the conditions of Dobrudzha region, Bulgaria, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 849-857.

Нанкова М., Г. Милев, И. Илиев, Н. Нанков и А. Иванова, 2014. ИЗМЕНЕНИЯ В НЯКОИ ОСНОВНИ АГРОХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ НА СЛАБО ИЗЛУЖЕН ЧЕРНОЗЕМ ПОД ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМНОТО ЗАОРАВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ. Field Crops Studies, (Bulg.) vol  9-2, pp 273-288.

Nankova M., I. Iliev, N. Nankov, G. Milev, 2014. Soil acidity and content of the available N, P and K in the region of south Dobrudzha. Agricultural science and technology, In: Journ. Publ. by Faculty of Agr. Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, Vol 6, No 3, pp 310-314.

Milev, G., I. Iliev, А. Ivanova, 2015. Treatment of post harvest residues with cellulose decomposing preparations, I. Effect on grain yield from wheat. Agric. sc. And technology In: Journ. Publ. by Faculty of Agr. Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, vol 7, No 1, 77-82.

Nankov N., G. Milev, A. Ivanova, I. Iliev, M. Nankova, 2015. Tolerance and own tolerance of wheat under conditions of permanent and long-term rotation. Agric. sc. and technology In: Journ. Publ. by Faculty of Agr. Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, vol 7, No 2, pp 221-228.

Михайлов, Р., И. Илиев, и др., 2015. Моделиране и усъвършенстване на технологии и процеси с приложение в прецизното земеделие. Годишник на ТУ Варна, ISSN:1311 – 896X, том III, стр. 47-48.

Milev G., I. Iliev, 2015. Photosynthetic productivity of common bean (Phaseolus vulgaris L.) depending on mineral fertilization. Scientific works of Institute of agriculturе, Karnobat (Bg), No. 4.

 Iliev, I., G. Milev, 2016. Influence of the dimensions of lifting brushes on the losses at direct harvesting of standing vine dry bean. Turkish Journ. of Agric. and Natural Sci. vol 8,No 1, pp 37-40.

 Iliev I., M. Nankova, G. Milev, 2017.  ROLE OF POST-HARVEST RESIDUE TREATMENT ON THE SPRING CROPS PRODUCTIVITY IN HAPLIC CHERNOZEMS. 3rd International Scientific Conference Sustainability challenges in agroecosystems, 19th21st June, 2017, Osijek, Croatia,  Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) – in press (IF2016-0.162).

Nankova M., Doneva S., I. Iliev and S. Krustev, 2020. Soil Organic Fertilization in Long-Term Low-Input Cropping System and its Effect on the Bread Making Flour.  Acta Scientific Agriculture, Volume 4, Issue 7, July 2020: 54-66. ACTA SCIENTIFIC AGRICULTURE (ISSN: 2581-365X).

Nankova M., S. Doneva, I. Iliev and S. Krustev, 2020. Response of T. aestivum L. Cultivars to Nutrition with Organic Fertilizers in Long-Term Low-input Cropping System of Haplic Chernozems, Acta Scientific Agriculture, 4(2), 37-44.

Г. Милев Г., Д. Генчев, И. Киряков, М. Нанкова, И. Илиев, и З. Петрова, 2016. „ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛСКИ ФАСУЛ“. Свидетелство № 31 от 02.12.2016 г. за научен продукт, приет от Постоянната комисия по иновации и технологии на Селскостопанска академия, утвърден с решение на УС на ССА, протокол № РД-09-09 от 28.11.2016 г. Стр. 1-45.

Михайлов Р. П., И. И. Илиев и В. Г. Демирев. 2513U1. Косачка за бобови култури.             Патент за полезен модел. Официален бюлетин , бр. 4, 28.04.2017 г., с. 59.


Ас. Марияна Стойчева Стефанова

E-mail: mariyana_stoeva@abv.bg

Ас. Марияна Стойчева СтефановаОбразование – висше агрономическо (ОКС Бакалавър) – Технически университет – гр. Варна, 2017 г.

Семепроизводство и растителна защита (ОКС Магистър) – Технически университет – гр. Варна, 2019 г.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност асистент. През 2020 г. е зачислена в докторска програма по научна специалност „Общо земеделие” с тема „Влияние на някои агротехнически фактори при формиране на продуктивен посев от слънчоглед в условията на Добруджа”. 

Основни акценти в работата – сортова агротехника на слънчоглед и фасул, биологично производство на зърнено-житни и бобови култури.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ


Специалист-агроном Светлана Димитрова Димитрова 

E-mail: svetlana9696@abv.bg

Специалист-агроном Светлана Димитрова Димитрова

Образование – висше:

 • ОКС Бакалавър – Технически университет, гр. Варна, 2020 г., специалност „Агрономство“; 
 • ОКС Магистър – Технически университет, гр. Варна, 2021 г., специалност „Семепроизводство и растителна защита“.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност „специалист–агроном“ до февруари 2022 г. От март 2022 г. е зачислена в докторска програма на тема „Изследване на иновативни системи на почвообработка в сеитбооборота в условията на воден дефицит”.

 


Aс. Атанас Атанасов

E-mail: nasko_9004@abv.bg

Aс. Атанас АтанасовОбразование – висше:

 • ОКС Бакалавър със специалност „Аграрно инженерство“ – Русенски университет ,,Ангел Кънчев‘‘, гр. Русе, 2014 г.;
 • ОКС Магистър със специалност ,,Машинен инженер‘‘ – Русенски университет ,,Ангел Кънчев‘‘, гр. Русе, 2016 г.

Постъпва в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево през февруари 2017 г. и е назначен като асистент ‚,Сортова агротехника на зимни житни култури“ към отдел „Агротехника и животновъдство“. Зачислен е като задочен докторант към същия отдел с тема на дисертацията „Ефективност на използване на азота при съвременни сортове пшеница (Tr. аestivum L.), отглеждани в условията на конвенционално и преход към биологично производство“. 

Област на научни интереси:

 • Влияние на хранителния режим, сорта и предшественика върху продуктивността и физичните характеристики на зимни житни култури, отглеждани в условията на конвенционално и преход към биологично производство.;
 • Агрономически ефект и ефект на единица вложен тор върху земеделската продукция;
 • Износ на основните макроелементи (N, P, K) от почвата и растенията.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. Nankova*, A. Atanasov  (2018). Grain yield response of some agronomy practices on contemporary common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) Agricultural science and technology, vol. 10, no 4, pp 308 – 314, 2018, http://agriscitech.eu/wp-content/uploads/2018/12/07.pdf
 2. Atanasov, A., Nankova, M., Iliev, I. & Ivanova, A. (2019). Genotypic variability in productivity and nitrogen uptake efficiency of wheat according to basic agrotechnical practices. Field Crops Studies, XII(3), 45-58, http://fcs.dai-gt.org/bg/pdf/fulltext_XII_3_4.pdf

Антония Стефанова Андонова

E-mail: toni_atanasova966@abv.bg

Антония Стефанова АндоноваОбразование – висше:

 • ОКС Бакалавър – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, 2019 г., специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”;
 • ОКС Магистър – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, 2020 г., специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност „специалист-технолог“.

Основните акценти в работата й са следните:

 • Биологично отглеждане в опитно поле на лимец, ръж, фасул и соя;
 • Изследване и определяне на биологично активни вещества и хлебопекарни свойства на използваните брашна – брашно от лимец, ръжено брашно, соево брашно.

Геновева Петрова Банкова-Атанасова

E-mail: g.bankova@abv.bg

Геновева Петрова Банкова-АтанасоваОбразование – висше – Магистър – Аграрен университет, гр. Пловдив, 2014 г., специалност „Агробизнес“.

Завършва ПИХТБТ (Полувисш институт по химични технологии и биотехнологии – гр. Разград през 1993 г., специалност „Технология на биопроизводствата“.

Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 1982 г. в „Лаборатория по агрохимия“. От 2013 г.е назначена като специалист-химик в отдел „Агротехника и животновъдство“. Основните акценти в работата й са свързани с торенето, предшественика, сортовата спецификация и други елементи на технологията при отглеждане на полски култури. Занимава се с изследване на динамиката на достъпните форми на хранителните елементи и трайните изменения в почвеното плодородие в резултат на торенето в сеитбообръщението, както и с оценка на химичните методи на лесно достъпни за растенията азот, фосфор и калий.

Съавтор е на публикации в български и чуждестранни издания.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Nankova Margarita, Peter Yankov, Genoveva Bankova-Atanasova, 2014. Content and reserves of total nitrogen and phosphorus forms in the upper part of the root-deep layer under 40-years systematic mineral fertilization in two-field crop rotation, Научни трудове, ИЗ – Карнобат, том 3, кн. 1, http://www.iz-karnobat.com/wp-content/uploads/2016/10/18.Nankova-Content.pdf
 • Nankova M., G. Bankova, 2018. Effect of the hemain soil tillage types on the agronomic response of wheat in the region of South Dobrudzha, Agricultural Conspectus Scientificus, 83(1): 63-69, https://www.researchgate.net/publication/324597761
 • Nankov, N., M. Nankova, G. Bankova, 2014. Agronomic Effect and Economic Efficiency of Long-Term Mineral Fertilization with Optimal Norm of Nitrogen Fertilization with Different PK Norms and Ratios on Wheat Productivity. Проект: Изследване, усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури. https://www.researchgate.net/publication/289249297
 • Nankova M., Z. Petrova, G. Bankova-Atanassova, E. Penchev and G. Sabev, 2016. Evaluation of Herbicides on the Content and Yield of Raw Protein in Wheat Triticum Aestivum L. World Journal of Agricultural Research, vol. 4, no. 3 (2016): 77-84. https://www.researchgate.net/publication/311734857
 • Nankova, M. G. Bankova, N. Tsenov, T. Petrova, 2014. Investigation on the Effect of Increasing Water Insufficiency on the Productivity and the Physical Grain Properties of Common Winter Wheat Cultivars. Turkish journal of Agricultural and Natural sciences, issue 1, 1177-1189. https://www.researchgate.net/publication/289249292